Úvod » O nás » Štatistika a výskum

Štatistika a výskum

obsahuje sekcie: Aktuality

Našim hlavným cieľom je získavať poznatky o kultúre, vďaka ktorým môžeme rozširovať vedecké poznanie o tejto oblasti. Získané informácie poskytujeme ako podklad pre politiku založenú na dátach, a to pre inštitúcie zodpovedné za realizáciu kultúrnej politiky, ako aj pre odbornú a laickú verejnosť.

Staviame na týchto hlavných činnostiach:

 • výskum (sociologický výskum, výskum ekonomiky kultúry, výskum kultúrnej politiky),
 • publikačná činnosť (atraktívne spracované monografie, infohárky, online publikácie, eseje, analytické dokumenty),
 • popularizačná činnosť (prezentácie, konferencie, publikácie, komunikácia s verejnosťou),
 • prepojenie štatistiky kultúry a výskumu kultúry s cieľom informovať verejnosť o kultúrnej politike,
 • spolupráca na národnej a medzinárodnej úrovni (výmena vedomostí a skúseností, odborná kritika),
 • vzdelávanie a rast (ponuka stáží pre študentov, účasť na konferenciách).

Aktuality

Situačná správa o domoch kultúry na Slovensku

Cieľom projektu pasportizácie bol súpis a aktuálny stav objektov (fyzický, technický) patriacich pod správu miest a obcí alebo VÚC, slúžiacich na kultúrne podujatia a iné aktivity súvisiace s kultúrnou činnosťou. Obsahovo, ale v oveľa širšom rozsahu tak nadväzuje na obdobný projekt realizovaný naposledy NOC v roku 2005.

Čítať viac »
VýstupyVýskum kultúryŠtatistika kultúrySatelitný účet kultúryDôležité dokumenty

2018

Publikácie

Kultúra v štyroch dejstvách

Výskum v službách kultúry (Pamätnica k 50. výročiu vzniku Výskumného ústavu kultúry)

Výskumné správy

Kultúra a hodnotové orientácie obyvateľov Slovenskej republiky – Výskumná správa

Riešiteľky: Marianna Mrva, Zuzana Révészová, Michaela Šedovič
Výskum sa zameriava na širší spoločenský priestor, v ktorom sa vytvára a interpretuje kultúra. Kultúru však nevnímame ako jednotný systém, ale ako súbor repertoárov, ktoré tvoria symboly, príbehy, rituály, návody, z ktorých si ľudia vyberajú, keď formujú a zdôvodňujú svoje konanie. Výskum je snahou porozumieť kultúre pomocou týchto repertoárov, a preto je koncipovaný pomerne široko – zameriava sa na vnímanie kultúry a v rámci neho na kultúrnu participáciu, kultúrnu identitu, vzťah k iným kultúram a kolektívnu pamäť, ďalej na sociálny kapitál a na voľný čas. Kľúčovú úlohu však vo výskume hrajú hodnoty a snaha poukázať na ich vzťah k ostatným skúmaným javom.

Infohárky

Sme všetci spokojní s možnosťami kultúrneho vyžitia?

Analýzy

Sú múzeá na Slovensku efektívne? Analýza technickej efektívnosti múzeí na Slovensku v roku 2015

Ako sú obyvatelia a obyvateľky Slovenska spokojní s dostupnosťou a kvalitou kultúrnych podujatí?

Výstupy sympózia Kultúrna politika – dáta a hodnota

Brožúra Kultúrna politika – dáta a hodnota (zobrazenie pre PC)
Brožúra Kultúrna politika – dáta a hodnota (zobrazenie pre mobilné zariadenia)

Štatistické zisťovanie

Záverečná správa zo štátneho štatistického zisťovania 2017 (pdf)

Výsledky štátneho štatistického zisťovania za rok 2017 na stránke MK SR

2016

Výskumné správy

Kontinuálny sociologický výskum spotreby kultúry v Slovenskej republike – Záverečná správa z výskumu
Riešiteľky: Marianna Mrva, Dana Pietsch, Anežka Vojteková
Realizovaný výskum vyplýval z úloh Akčného plánu rozvoja kultúry na roky 2015 – 2017, cieľom výskumnej úlohy bolo nastaviť kontinuálny reprezentatívny výskum na vzorke dospelej populácie a výskum na vzorke 10- a 14-ročných detí. Cieľom výskumu bolo zmapovať spotrebu kultúry na Slovensku, návštevnosť jednotlivých kultúrnych inštitúcií, prekážky v návštevnosti a podobne.

Štatistické zisťovanie

Záverečná správa zo štátneho štatistického zisťovania 2015
Výsledky štátneho štatistického zisťovania za rok 2015 na stránke MK SR 

Rok 2015

Záverečná správa zo štátneho štatistického zisťovania 2014
Výsledky štátneho štatistického zisťovania za rok 2014 na stránke MK SR

Rok 2014

Záverečná správa zo štátneho štatistického zisťovania 2013
Výsledky štátneho štatistického zisťovania za rok 2013 na stránke MK SR
 

Rok 2012

Scénická žatva 2012 – prieskum publika

Rok 2011

Scénická žatva 2011 – prieskum publika

Rok 2010

Scénická žatva 2010 – prieskum publika
Folklórny festival Východná 2010 – prieskum publika
Hviezdoslavov Kubín 2010 – prieskum publika

Rok 2009

Hviezdoslavov Kubín 2009 – prieskum publika
Folklórny festival Východná 2009 – prieskum publika
Scénická žatva 2009 – prieskum publika
Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Rok 2008

Hviezdoslavov Kubín 2008 – prieskum publika

Rok 2007

Scénická žatva 2007 – prieskum publika
Hviezdoslavov Kubín 2007 – prieskum publika
Činnosť kultúrneho observatória

Rok 2006

Scénická žatva 2006 – prieskum publika
Najobľúbenejšie sviatky Slovákov
Činnosť kultúrneho observatória

Rok 2005

Scénická žatva 2005 – prieskum publika
Hviezdoslavov Kubín 2005 – prieskum publika
Činnosť kultúrneho observatória

Rok 2004

Scénická žatva 2004 – prieskum publika
Festival Východná 2004 – prieskum publika
Vzťah slovenskej populácie k umeniu
Činnosť kultúrneho observatória

Rok 2003

Scénická žatva – prieskum publika
Festival Východná – prieskum publika
Súčasný stav a úroveň čítania na Slovensku
Voľný čas mládeže ako prevencia rôznych druhov závislostí
Vzťah slovenskej populácie k divadlu
Činnosť kultúrneho observatória

Hlavné zameranie výskumu kultúry:

 • výskum kultúry v spoločnosti (umenie, kultúrne dedičstvo, médiá, jazyk atď. ako spoločenské fenomény),
 • výskum kultúry ako súčasti spoločenského systému, výskum kultúrnych hodnôt a kultúrnej identity,
 • výskum kultúry v digitálnom a on-line prostredí, ako aj nové formy prístupu ku kultúre a spôsoby ponuky kultúrnych služieb,
 • mapovanie a analýzy vývojových trendov v kultúre, aktuálnych problémov v oblasti kultúry, tvorba odporúčaní pre formulovanie stratégií a politík v rezorte kultúry,
 • analýza rozdielov stavu kultúry v jednotlivých regiónoch Slovenska – financovanie kultúry z rozpočtov samospráv, stav a obnova kultúrnej infraštruktúry, dostupnosť kultúry, ponuka kultúry, služby a kultúrna spotreba,
 • financovanie kultúry z verejných zdrojov, ekonomický potenciál kultúry ako podsystému kreatívneho priemyslu.

Oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky zabezpečuje pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zber a  spracovanie údajov zo štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry prostredníctvom výkazov Kult.  Predkladá tiež návrhy na zmeny, poskytuje údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky a vypracúva správu o výsledkoch štátneho štatistického zisťovania za sledovaný kalendárny rok.
Oddelenie vytvára systém údajov o kultúre ako celku a jej jednotlivých oblastiach, ktorý umožní porovnávanie stavu kultúry v časových radoch. Zdrojom údajov sú realizované výskumné úlohy, empirické výskumy, údaje štátneho štatistického zisťovania, ale aj iné relevantné zdroje.

Subjekt, ktorý je v príslušnom kalendárnom roku zaradený do zoznamu spravodajských jednotiek (t. j. osôb, od ktorých sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovanie) pre príslušnú oblasť kultúry, vypĺňa výkaz Kult za túto oblasť kultúry prostredníctvom elektronického systému štatistického zisťovania Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Spravodajská jednotka je povinná po doručení oznamu o začatí štatistického zisťovania za príslušný kalendárny rok s prístupovým linkom v stanovenom termíne vyplniť výkaz Kult za príslušnú oblasť kultúry. Prístupový link slúži na vstup do elektronického systému a následné vyplnenie výkazu a je určený výhradne pre spravodajskú jednotku, ktorej bol doručený pre konkrétny typ výkazu.
Ak spravodajská jednotka vykonáva činnosť vo viacerých parciálnych oblastiach kultúry, vyplní výkaz Kult za každú oblasť kultúry zvlášť. Ku každej oblasti kultúry je jej doručený osobitný e-mail s oznamom a výhradným prístupovým linkom do príslušného výkazu Kult.

Výsledky štátneho štatistického zisťovania a všetky dôležité dokumenty sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v sekcii Štatistika kultúry.
Oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky poskytuje na základe žiadosti sumárne výsledky štátneho štatistického zisťovania podľa členenia jednotlivých čiastkových oblastí kultúry. Výsledky sa využívajú na tvorbu stratégií alebo koncepcií zameraných na tvorbu politík v oblasti kultúry a na vedecké účely.

Žiadosť o poskytnutie štatistických údajov posielajte elektronicky na adresu statistika@nocka.sk alebo na adresu oddelenia vzdelávania, výskumu a štatistiky uvedenú v časti „Kontakt“.

Cieľom satelitného účtu je zmapovať finančné vstupy a výstupy v sektore kultúry a ich vzájomné vzťahy. Zámerom je vyčísliť, aký je podiel ekonomických prínosov jednotlivých odvetví spojených s kultúrou a kreatívnym priemyslom na tvorbe HDP, na zvýšovaní zamestnanosti a na nových investíciách. Tvorba satelitného účtu kultúry je dlhodobý proces založený na spolupráci mnohých subjektov a získavaní množstva údajov. Spracovaním satelitného účtu je poverený Infostat. Jeho tvorba si vyžaduje spoluprácu odboru výskumu a štatistiky kultúry NOC, Štatistického úradu Slovenskej republiky, Infostatu, Ministerstva kultúry a ministerstva financií, ale aj iných inštitúcií a subjektov.

Metodika sledovania a vykazovania všetkých finančných tokov prichádzajúcich do kultúry a rovnako z kultúry odchádzajúcich je podporovaná Európskou úniou a vznikla ako logický dôsledok rôznych európskych štúdií skúmajúcich dosah a prínos kultúry.
Zistenie skutočného príspevku kultúry k európskemu hospodárskemu a sociálnemu rozvoju vyžaduje kontinuálne monitorovanie a spoľahlivú a porovnateľnú štatistiku na európskej úrovni. V súčasnosti sa na monitorovanie prínosov kultúry na národnej úrovni vo viacerých členských krajinách Európskej únie úspešne využívajú satelitné účty kultúry, resp. satelitné účty kultúry a kreatívneho priemyslu, aj s možnosťou prepojenia na európske štatistické väzby.

Satelitný účet je systém výkazníctva umožňujúci identifikáciu príslušných položiek (ekonomických údajov o príjme, medzispotrebe, výdavkoch) na základe priradeného kódu, ktorý označuje činnosť (v tomto prípade kultúrnu či kreatívnu) a ekonomický sektor. V zmysle metodiky je sústavou vzájomne prepojených tabuliek a zostáv, z ktorých každá vyjadruje iný aspekt kultúry a kreatívneho priemyslu. Umožňuje využiť jednotlivé položky ako podklad na hodnotenie celkového dosahu štátnych príjmov a výdavkov, kapitálových investícií a ostatných relevantných ekonomických ukazovateľov v oblasti kultúry.

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 31. 8. 2018 a naposledy aktualizované 10. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.