Úvod » Výskum a štatistika » Výstupy » Činnosť kultúrneho observatória v roku 2004

Činnosť kultúrneho observatória v roku 2004

NOC: Radosť z tvorivosti

Sociologický tím pripravil a realizoval 3 reprezentatívne sociologické výskumy polytematického charakteru. (vzťah obyvateľstva k výtvarnému umeniu, k tradičnej ľudovej kultúre a amatérskej umeleckej tvorbe, otázky a otázky branno-bezpečnostnej  povahy pre potreby MO SR)

Pracovisko finalizovalo práce na príprave zborníka empirických materiálov z výskumov recepcie kultúry a umenia realizovaných v posledných troch rokoch. Zborník vyšiel pod titulom Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000 a bol prezentovaný na seminári ÚVK NOC za účasti odbornej verejnosti i predstaviteľov MK SR.

Sociologický tím pripravil a v prvých júlových dňoch realizoval už po tretíkrát prieskum publika folklórneho festivalu Východná 2004, v septembri (po druhýkrát) prieskum publika Scénickej žatvy Martin 2004.

Výstupy ÚVK NOC – sociologické výskumy:

Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000 (zborník správ z výskumov  verejnej mienky), Bratislava, NOC 2004 – editor Ľudovít Šrámek,

Verejnosť a výtvarné umenie (výskumná správa) – Marián Kvasnička,

Vzťah obyvateľov Slovenska k tradičnej ľudovej kultúre a amatérskej umeleckej tvorbe (výsledky sociologického výskumu) – Ľudovít Šrámek,

Scénická žatva 2004 (prieskum publika) – Ľudovít Šrámek,

Folklórny festival Východná 2004 (prieskum publika) – Ľudovít Šrámek,

Čítanie 2004 (výskum súčasného stavu a úrovne čítania v SR) – spoločný projekt  LIC  a ÚVK NOC – Peter Valček, Pavol Rankov.

Materiály boli poskytnuté predstaviteľom MK SR, kompetentným pracovníkom NOC, odbornej verejnosti boli sprístupnené v časopisoch Národná osveta, Javisko, Tradícia a súčasnosť. Výsledky prieskumov boli zverejňované aj prostredníctvom internetu.

Na úseku výskumu ekonomiky kultúry v roku 2004 oddelenie pracovalo na úlohe „Ekonomické podmienky rozvoja kultúry v podmienkach reformy verejných financií v SR“ s následnými výstupmi:

– analýza daňového prostredia rozvoja kultúry v Slovenskej republike v porovnaní s modelmi vyspelých trhových ekonomík (osobitne členských Európskej únie) a výstup pre Regionálne stredisko UNESCO o zmenách po zásadnej reforme daňovej sústavy v SR;

– detailná komparatívna analýza nových zdrojov financovania ekonomiky kultúry z lotérie – 12 členských krajín EÚ a Švajčiarsko, Rusko, Bulharsko a prieskum prípravy tohoto systému vo Francúzku, Rakúsku, Maďarsku, Litve, Poľsku, Španielsku a vypracovanie podkladov pre CIRCLE Rady Európy;

– vstupná výskumná fáza prípravy projektu výskumu financovania kultúry národností a iných menšín a vypracovanie projektu výskumu v kooperácii s Regionálnym strediskom UNESCO pre financovanie kultúry v strednej a východnej Európe (nová úloha z podnetu Ministerstva kultúry SR);

– analýza súčasných trendov a modelov reformy verejnej správy a verejného financovania v krajinách EÚ a ostatných vyspelých trhových ekonomikách sveta  a z nej vyplývajúce podkladové štúdie;

– analýza reformných procesov  v jednotlivých rezortoch verejnej ekonomiky v Slovenskej republike a z nej vyplývajúce podkladové štúdie;

– medzinárodná komparatívna výskumná analýza „Zákonodarstvo o kultúre (a osobitne o jej financovaní) v členských krajinách Rady Európy;

– účasť na medzinárodnom výskumnom projekte CIRCLE Rady Európy a výskumného ústavu INTERARTS v Barcelone na tému „Nové trendy vo vývoji kultúry (osobitne mládeže)“ a vypracovanie štúdie k tomuto projektu za SR (v angličtine: „Socioeconomic and other important factors determining the cultural behaviour of young people in the Slovak Republic – with special regard to „NETWORK“ culture – 14 s.) pre medzinárodnú konferenciu o danej téme v Barcelone v decembri 2004;

– záverečný výstup výskumného projektu o lotériách ako zdroji financovania kultúry v podobe publikácie O. Novotný: „Lotérie a im podobné hry ako zdroj financovania kultúry v európskych krajinách, USA a v Kanade“  (medzinárodná komparatívna štúdia);

– záverečná výskumná správa J. Přívaru: „Východiskové problémy a otázky fungovania ekonomiky kultúry SR v podmienkach súčasných reforiem z aspektov liberálneho ekonomického systému a  odstraňovania rôznych porúch v systéme fungovania spoločnosti a verejnej správy“ .

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.