Úvod » STUDEO.NOC » Publikácie

Publikácie

obsahuje sekcie: Publikácie | Iné

Publikácie

Edičná a publikačná činnosť je zameraná na odborné, metodické a prezentačné materiály súvisiace s činnosťou Národného osvetového centra. Národné osvetové centrum vydáva tri periodické časopisy – Javisko, Národná osveta a Sociálna prevencia – a neperiodické publikácie. Zborníky, odborné štúdie, výskumné správy, bulletiny a iné publikácie vychádzajú v tlačenej alebo elektronickej forme. Príloha – Ukážka zborníka – Deti poďte si zaspievať Spôsob objednania a doručenia: V prípade záujmu si publikácie môžete objednať na adrese: svetlana.chomova@nocka.sk, 02/204 71 234, publikácie zasielame formou dobierky alebo osobne na adrese Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava  

Kultúra bez bariér

Národné osvetové centrum vydalo novú publikáciu s názvom Kultúra bez bariér, ktorá prináša informácie o kultúrnych aktivitách podporujúcich integráciu osôb so zdravotným znevýhodnením.

Čítať viac »

Situačná správa o domoch kultúry na Slovensku

Cieľom projektu pasportizácie bol súpis a aktuálny stav objektov (fyzický, technický) patriacich pod správu miest a obcí alebo VÚC, slúžiacich na kultúrne podujatia a iné aktivity súvisiace s kultúrnou činnosťou. Obsahovo, ale v oveľa širšom rozsahu tak nadväzuje na obdobný projekt realizovaný naposledy NOC v roku 2005.

Čítať viac »

Vzdelávanie dospelých v minulosti a dnes

Publikácia retrospektívne analyzuje základné rámce histórie a tradície občianskeho vzdelávania dospelých v Českej republike a na Slovensku. Jednotlivé štúdie sledujú kľúčové témy: metodiky a politiky vzdelávania dospelých, problematiku občianskeho vzdelávania

Čítať viac »

Iné

2018

Analýza spokojnosti s dostupnosťou kultúry

Národné osvetové centrum pripravilo prvú publikáciu zo série Reflexie kultúry. Analýza s názvom Ako sú obyvatelia a obyvateľky Slovenska spokojní s dostupnosťou a kvalitou kultúrnych podujatí si kladie za cieľ porozumieť návštevnosti a prekážkam v návštevnosti kultúrnych podujatí a zhodnotiť spokojnosť dospelej populácie s dostupnosťou kultúry na Slovensku.
Analýza – výskum a štatistika spokojnosť

Kultúra a hodnotové orientácie obyvateľov SR

Národné osvetové centrum zverejňuje správu z výskumu zameraného na širší spoločenský priestor, v ktorom sa vytvára a interpretuje kultúra. Kultúru však nevnímame ako jednotný systém, ale ako súbor repertoárov, ktoré tvoria symboly, príbehy, rituály, návody, z ktorých si ľudia vyberajú, keď formujú a zdôvodňujú svoje konanie. Výskum je snahou porozumieť kultúre pomocou týchto repertoárov, a preto je koncipovaný pomerne široko.
Výskumná správa – kultúra, hodnotová orientácia obyvateľov SR

 

Ochrana a podpora ľudských práv v oblasti kultúry.

Zborník teoretických i prakticky orientovaných príspevkov zo seminára prezentuje jednotlivé témy v oblasti ochrany a podpory ľudských práv. Zámerom je upriamiť pozornosť pracovníkov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry na aktuálne otázky a dokumenty týkajúce sa ochrany a podpory ľudských práv, zvýšiť dôraz na problematiku predchádzania rasizmu, diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a pod. v rámci aktivít občianskeho vzdelávania realizovaného kultúrnymi subjektmi, inšpirovať a usmerniť kultúrne organizácie pri realizácii podujatí s problematikou ochrany a podpory ľudských práv. Teoreticky i prakticky orientované príspevky sú zamerané na ochranu ľudských práv v SR z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské práva, kultúrne práva národnostných menšín, integráciu marginalizovaných skupín prostredníctvom kultúry a vzdelávania, vzdelávanie o holokauste, práva dieťaťa a ich uplatňovanie, úspešné aktivity a projekty zamerané na deti a ochranu seniorov.
Príloha – Ochrana a podpora ľudských práv v oblasti kultúry.

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 2. 9. 2018 a naposledy aktualizované 25. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.