Národné osvetové centrum

 

Sídlo organizácie:

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
IČO: 00164615
web stránka: www.nocka.sk

Podateľňa:

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
e-mail: podatelna@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 202
mobil: +421 907 713 533

Úradné hodiny:

pondelok, streda: 10.00 – 12.00 hod.

Poskytovanie informácií verejnosti:

nocka@nocka.sk

Generálny riaditeľ
Mgr. Erik Kriššák
e-mail: nocka@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 201

Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa
Mgr. Zuzana Sklenárová
e-mail: nocka@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 292, mobil: +421 908 078 266

Personálne oddelenie
Bc. Tímea Antalová
e-mail: personalne@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 220

Kontakt pre médiá
e-mail: alexandra.zilava@nocka.sk, press@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 270
mobil: +421 948 247 144

Právnik
JUDr. Adela Bezaňuková
e-mail: adela.bezanukova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 211

Centrum pre autorské práva
e-mail: cpap@nocka.sk

Mgr. Mgr.art. Jakub Klech
e-mail: jakub.klech@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 508

Mgr. Ing. Nataša Bobocká
e-mail: natasa.bobocka@nocka.sk

 

Odbor hlavných činnostíOdbor marketingu a komunikácieOdbor ekonomiky a prevádzkyProjektová kancelária

 
Mgr. Tatiana Šišková # poverená riadením odboru
e-mail: tatiana.siskova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 204, mobil: +421 918 817 142

 

Oddelenie neprofesionálneho umenia

Mgr. Tatiana Šišková # vedúca oddelenia
e-mail: tatiana.siskova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 204, mobil: +421 918 817 142

Hudba a spev:
Mgr. art. Michal Stahl
e-mail: michal.stahl@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 209

Mgr. Katarína Bašteková
e-mail: katarina.bastekova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 209

Divadlo:
Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD.
e-mail: alexandra.stefkova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 263

Mgr. art. Lucia Lasičková
e-mail: lucia.lasickova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 263

Umelecký prednes:
Mgr. art. Renata Jurčová, DiS. art.
e-mail: renata.jurcova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 249

Film:
Mgr. art. Pavel Smejkal
e-mail: pavel.smejkal@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 247

Fotografia:
Mgr. art. Lenka Adamčáková
e-mail: lenka.adamcakova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 245

Výtvarná tvorba:
Mgr. art. Eduard Klena
e-mail: eduard.klena@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 246

Literatúra:
Mgr. art. Júlia Oreská
e-mail: julia.oreska@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 249

Scénická žatva:
Mgr. art. Matej Moško, PhD.
e-mail: matej.mosko@nocka.sk

Časopis Javisko:
MgA. Jakub Molnár
e-mail: jakub.molnar@nocka.sk

 

Oddelenie folklóru a folklorizmu

Mgr. Katarína Babčáková, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: katarina.babcakova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 250

Mgr. Michal Noga
e-mail: michal.noga@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 254

Mgr. art. Ondrej Galbička
e-mail: ondrej.galbicka@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 254

 

Oddelenie digitalizácie a dokumentácie

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: lucia.ditmarova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 255

 

Oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky

PhDr. Veronika Vasilová, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: veronika.vasilova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 236, mobil: +421 918 817 134

Ing. Ivo Šimunek # odborný pracovník pre štatistiku kultúry
e-mail: ivo.simunek@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 232

Jana Brúderová # odborná pracovníčka pre štatistiku kultúry
e-mail: jana.bruderova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 230

PhDr. Mário Dobrovodský # odborný pracovník pre výskum kultúry
e-mail: mario.dobrovodsky@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 231

PhDr. Svetlana Chomová, PhD. # odborná pracovníčka pre vzdelávanie
e-mail: svetlana.chomova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 234, mobil: +421 918 817 134

doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. # odborná pracovníčka pre sociálnu prevenciu
e-mail: ingrid.hupkova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 226

Mgr. Michaela Štefanovičová # odborná pracovníčka pre vzdelávanie
e-mail: michaela.stefanovico@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 234

 
Elena Lipianska # riaditeľka odboru
e-mail: elena.lipianska@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 266, mobil: +421 918 817 127

 

Oddelenie komunikácie a edičnej činnosti

Alexandra Žilavá # vedúca oddelenia
e-mail: alexandra.zilava@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 270

 

Oddelenie produkcie kultúrnych podujatí

Martina Kováčová # koordinátor kultúrnych podujatí
e-mail: martina.kovacova@nocka.sk
tel.č.: +421 2 204 71 212

 
Ing. Viliam Korenčík, MBA # riaditeľ odboru
e-mail: viliam.korencik@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 207

 

Oddelenie ekonomiky

Ing. Martina Búčiová # vedúca oddelenia
e-mail: martina.buciova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 239, mobil: +421 918 716 071

 

Oddelenie prevádzky

Mgr. Jozef Krištof # vedúci oddelenia
e-mail: jozef.kristof@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 256, mobil: +421 918 817 145

 
Mgr. Jana Bečkyová # vedúca projektovej kancelárie
e-mail: jana.beckyova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 510

 

Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra – Slovakiana

IT technik:
Jan Mráz
e-mail: jan.mraz@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 218

Kurátor:
Mgr. Linda Suchá
e-mail: linda.sucha@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 511

 

Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia

Projektová manažérka:
PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M.
e-mail: ivana.cergetova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 506