Úvod » Výskum a štatistika » Výstupy » Festival Východná 2003 – prieskum publika

Festival Východná 2003 – prieskum publika

NOC: Radosť z tvorivosti

Folklórny festival Východná 2003 sa stal i tento rok predmetom záujmu sociológov z ÚVK NOC. Po dlhoročnej prestávke sa až v posledných dvoch rokoch opäť realizoval anketový prieskum návštevníkov festivalu s cieľom získať empirické informácie o niektorých aspektoch zloženia publika, motivácii návštevnosti a hodnotení úrovne festivalu.

V predloženom materiálu uvádzame základné zistenia prieskumu spolu s výsledkami identickej ankety uskutočnenej pred rokom. Umožní to pozerať sa na výsledky i v kontinuálnom pohľade: či prišlo (alebo neprišlo) k zmenám zloženia návštevníkov, prípadne či sa zmenili (nezmenili) hodnotiace stanoviská účastníkov.

Anketový prieskum uskutočnili pracovníci a spolupracovníci (anketári) ÚVKVM NOC. Oslovili spolu 809 návštevníkov festivalu starších ako 14 rokov. Položili im 5 otázok meritórneho charakteru, 5 otázok identifikujúcich návštevníkov ako reprezentantov istej socio-demografickej kategórie. Prieskum sa realizoval v sobotu i v nedeľu. Osobitne sme vyhodnotili informácie získané v priebehu oboch dní, keďže bolo možné očakávať istú diferenciáciu výsledkov. Poznatky prieskumu prezentujeme predovšetkým v tabuľkových zostavách. Sú v nich zachytené kľúčové zistenia ankety, nevyžadujúce osobitné a rozsiahle komentáre.

Výsledky prieskumu
Pri analýze a hodnotení minuloročnej ankety sme mohli konštatovať, že FF Východná pociťuje jeho publikum i širšia verejnosť (opierali sme sa aj o výsledky reprezentatívneho výskumu verejnej mienky ) ako ozajstný a najvýznamnejší sviatok ľudového umenia, pozitívne je vnímaný jeho dosah i úroveň. Fenomén Východná je skutočne výrazne zapísaný do kultúrneho povedomia obyvateľov Slovenska. Zloženie jeho návštevníkov podľa pohlavia zodpovedalo štruktúre celej populácie, vo vekovej skladbe boli častejšie zastúpené mladšie a stredné vekové skupiny, vo vzorke návštevníkov sme veľmi často identifikovali respondentov s vyšším vzdelaním. Pozrime sa ako vyzerajú výsledky tohtoročného prieskumu, vypovedajúce o zložení návštevníkov, v porovnaní s minuloročnými.

Tabuľka 1 : Štruktúra publika FF Východná v (%)

Demografické znaky Východná 2002 Východná 2003
Pohlavie muž 51,7 50,8
žena 48,3 49,2
Vek 15-17 rokov 5,3 4,4
18-29 rokov 44,7 39,7
30-44 rokov 24,7 27,5
45-59 rokov 20,3 19,9
nad 60 rokov 5,0 8,5
Vzdelanie základné 10,0 9,8
vyučený,str.bez mat. 18,2 22,0
stredné s maturitou 56,1 49,5
vysokoškolské 15,7 18,6
Bydlisko Východná 9,5 7,4
iné 90,5 92,6
Veľkosť bydliska do 1999 obyvateľov 9,5
2000-4999 23,6
5000-19999 30,0
20000-49999 19,9
50000-99999 10,9
100000 a viac 6,1
Pôsobil alebo pôsobí vo folklórnom súbore áno 36,1 35,4
nie 63,9 64,6
Celý súbor 100,0 100,0

Informácie získané obidvoma anketami vypovedajú o stabilnosti štruktúry publika festivalu. Diferencie, ktoré možno pozorovať v zložení oboch výberových súborov, potvrdzujú zistenia ankety realizovanej v minulom roku – FF Východná je festivalom pre mladších ľudí s prevažujúcim vyšším vzdelaním (polovicu publika tvoria ľudia s maturitou, podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí v publiku takmer dvakrát presahuje celoslovenské pomery). Väčšinu – takmer tri štvrtiny – návštevníkov tvoria obyvatelia zo sídel od 2 000 do 50 000, čo potvrdzuje, že Východná priťahuje častejšie obyvateľov stredne veľkých sídel. Medzi respondentmi bolo len 7,4 % obyvateľov Východnej. Publikum tvorili návštevníci zo 60 okresov Slovenska. Najviac návštevníkov prišlo pochopiteľne z blízkych okresov (Poprad 14,8 %, Liptovský Mikuláš 10,4 %, Kežmarok 5,6 %, Žilina 3,6 %, Zvolen 3,3 %, Ružomberok 3,2 %). Z hlavného mesta Bratislavy bolo v ankete zastúpených 10,9 % respondentov.

K charakteristike publika FF Východná patria aj informácie o periodicite a motivácii návštevnosti festivalu (Tabuľky 2,3).

 

Tabuľka 2: Periodicita návštevnosti festivalu

Na tento folklórny festival chodíte: 2002 2003
pravidelne každý rok 34,1 25,2
niektorý rok chodíte, niektorý nie 28,3 34,6
veľmi zriedka 11,6 21,5
ste tu prvýkrát 26,0 18,7

 

Tabuľka 3: Motivácia návštevy festivalu

Aký je hlavný dôvod Vašej návštevy? 2002 2003
je to zaujímavý spôsob strávenia voľného času 16,2 16,9
záujem o ľudové umenie 45,5 38,8
je tu dobrá nálada, rád /rada sa zabávate 17,9 18,5
ste tu ako účinkujúci 6,9 7,2
vystupujú tu Vaši blízki, známi 7,7 10,6
iný dôvod 5,8 8,0

V zložení publika sa znížil podiel tých, ktorí festival navštevujú každý rok, naopak sa rozšíril okruh sporadickejších návštevníkov. Záujem o ľudové umenie ako hlavný motív návštevy je najčastejším, ale menej frekventovane uvádzaným dôvodom ako v minulom ročníku.

Zistenie, že 35,4 % návštevníkov pôsobilo alebo stále aktívne pôsobí vo folklórnom súbore vôbec neprekvapuje. Zaujímavá je stabilita tohto podielu v porovnaní s minulým ročníkom. Bude istotne užitočné posúdiť tento aspekt zloženia publika v celoslovenských rozmeroch, ak bude k dispozícii poznatok o vzťahu obyvateľstva Slovenska k ľudovému umeniu a folklóru z reprezentatívneho sociologického výskumu.

Publikum festivalu hodnotilo na prekvapenie tohto roku jeho celkovú úroveň ešte mierne pozitívnejšie ako v roku 2002 (tabuľka 4). Rozdiely síce netreba zo štatistického hľadiska priveľmi preceňovať, dôležité je však, že festival si udržal v očiach návštevníkov vysoký kredit. Podobnosť výsledkov obidvoch ankiet navyše signalizuje pevnú zakotvenosť festivalu v kultúrnom povedomí jeho publika.

Tabuľka 4: Hodnotenie úrovne festivalu (v %)

Úroveň bola:
veľmi dobrá
skôr dobrá
skôr zlá
veľmi zlá
nevie posúdiť
Východná 2002 44,3 47,8 2,8 0,3 4,9
Východná 2003 44,8 50,0 2,1 0,2 2,9

 

Tabuľka 5: Hodnotenie dimenzií organizácie festivalu (v %)

Ako ste spokojný:
veľmi
čiastočne
vôbec nie
nevie posúdiť
2002
2003
2002
2003
2002
2003
2002
2003
A s vystúpeniami

účinkujúcich

74,6 76,9 15,2 17,1 0,5 0,4 9,7 5,7
B so sortimentom

občerstvenia

(jedlá a nápoje)

49,6 66,3 38,4 27,7 4,4 2,8 7,7 3,2
C s cenami

občerstvenia

19,5 19,8 40,1 51,8 31,8 24,6 8,7 3,8
D s informáciami

o účinkujúcich

47,1 48,1 35,8 31,0 8,3 8,7 8,8 12,2
E s dopravou na

miesto podujatia

40,7 43,5 20,0 19,2 9,6 4,1 29,5 33,3
F s hygienickými

zariadeniami

15,9 26,5 30,5 44,7 35,6 23,0 18,0 5,8
G so správaním

obecenstva

63,4 65,3 25,6 28,3 3,8 1,9 7,2 4,6
H s uvádzaním

(moderovaním)

programov

54,5 66,0 29,3 24,6 4,5 0,5 11,7 8,9
I s možnosťami

ubytovania

16,5 17,7 20,3 14,2 6,6 5,7 54,6 62,4
J s cenou

vstupného

20,3 10,5 31,4 41,5 34,6 37,3 13,5 10,6

Vysvetlenie pozitívneho hodnotenia úrovne festivalu možno hľadať v tabuľke 5, kde sú uvedené informácie o miere spokojnosti návštevníkov s jednotlivými dimenziami úrovne organizácie festivalu. Všimnime si, že v deviatich z desať sledovaných položiek boli častejšie zistené buď približne podobné alebo aj výrazne vyššie miery úplnej spokojnosti. Osobitne treba upozorniť na výrazné zmeny v hodnotení úrovne moderovania a možností občerstvovania sa. Pre organizátorov festivalu sú však dôležité aj informácie o spokojnosti s cenami občerstvenia (hoci podiel nespokojných sa v porovnaní s minulosťou zmenšil) a cenách vstupného.

 

Tabuľka 6: Hodnotenie festivalu jednotlivými kategóriami návštevníkov

Keby ste mali celkovo zhodnotiť úroveň festivalu Východná 2003, povedaliby ste, že je:
veľmi

dobrá

skôr

dobrá

skôr

zlá

veľmi

zlá

neviete posúdiť
spolu
Pohlavie muž 39,9 55,5 2,0 0,2 2,4 100,0
žena 49,9 44,3 2,3 0,3 3,3 100,0
Vek 15-17 rokov 42,9 45,7 2,9 8,6 100,0
18-29 rokov 45,9 50,9 0,6 0,3 2,2 100,0
30-44 rokov 43,9 51,6 1,8 2,7 100,0
45-59 rokov 40,9 50,9 3,8 0,6 3,8 100,0
nad 60 rokov 52,2 40,3 6,0 1,5 100,0
Vzdelanie základné 53,8 43,6 2,6 100,0
vyučený, stredné bez maturity 43,0 52,3 1,7   2,9 100,0
stredné s maturitou 44,5 51,1 1,8 0,5 2,0 100,0
vysokoškolské 41,2 50,0 4,1 4,7 100,0
Bydlisko Východná 44,1 47,5 5,1 3,4 100,0
iné 44,8 50,2 1,9 0,3 2,8 100,0
Veľkosť

bydliska

do 1999 obyvateľov 39,5 48,7 10,5 1,3 100,0
2000-4999 41,3 55,0 1,6 2,1 100,0
5000-19999 46,4 50,6 0,4 2,5 100,0
20000-49999 41,9 51,3 1,3 0,6 5,0 100,0
50000-99999 51,1 45,5 1,1 2,3 100,0
10000 a viac 57,1 34,7 2,0 6,1 100,0
Pôsobil alebo

pôsobí vo

folklórnom

súbore

áno 57,7 39,4 1,4 0,4 1,1 100,0
nie 37,4 56,1 2,5 0,2 3,9 100,0
Celý súbor 44,6 50,2 2,1 0,2 2,9 100,0

 

Vráťme sa ešte k hodnoteniu celkovej úrovne festivalu tohtoročným publikom.
Z údajov tabuľky 6 je zrejmé, že veľmi dobré hodnotenie si festival vyslúžil nadpriemerne (teda viac ako v priemere za celý súbor respondentov) medzi ženami, návštevníkmi so základným vzdelaním a z najstaršej vekovej kategórie, obyvateľmi väčších sídel. Najostrejšia diferenciácia sa prejavuje v závislosti od vzťahu respondentov k aktívnemu pôsobeniu v oblasti folklóru – „kompetentnejší“ respondenti hodnotia úroveň festivalu častejšie ako ostatní pozitívne. Treba zároveň konštatovať, že hodnotenia respondentov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v oblasti folklóru, boli v tomto roku ešte pozitívnejšie ako v roku 2002.

V úvode sme spomínali, že anketa sa realizovala počas dvoch dní trvania festivalu. Výsledky získané v obidvoch dňoch sa líšili od seba tým, že nedeľňajšie hodnotenia boli pozitívnejšie ako sobotňajšie (tabuľka 7).

Tabuľka 7: Hodnotenie festivalu v obidvoch dňoch

Keby ste mali celkovo

zhodnotiť úroveň festivalu

Východná, povedali by ste, že je:

sobota nedeľa
veľmi dobrá 41,8 49,0
skôr dobrá 53,2 45,5
skôr zlá 2,0 2,3
veľmi zlá 0,4 0,0
neviete to posúdiť 2,6 3,2

 

Záverom
Prieskum publika FF Východná opätovne realizovaný v priebehu festivalu priniesol zistenia, ktoré verifikujú minuloročné poznatky. Festival bol opäť vysoko pozitívne hodnotený, pričom publikum citlivo reagovalo na niektoré uskutočnené zmeny (napr. moderovanie programov). Prieskum takisto priniesol námety na uvažovanie o tom, ako jubilejný 50. ročník organizovať na úrovni zodpovedajúcej najvyšším európskym štandardom.

PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc., júl 2003

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.