Úvod » Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM so sídlom Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava 1, IČO: 00164615 (ďalej len ako „NOC“) spracúva vaše osobné údaje len na základe zákonných podmienok, v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

NOC je kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním, zriadené podľa zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti.

Pri spracúvaní osobných údajov NOC ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Na nižšie uvedené účely sú dotknutými osobami fyzické osoby, ktoré sa zapoja do niektorej z aktivít organizovaných NOC, napríklad súťaží, prezentačných akcií, festivalov, vzdelávania, fyzické osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pri vedení centrálneho zoznamu kolektívov a jednotlivcov v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, fyzické osoby, pre ktoré NOC zabezpečuje stravovanie a ubytovanie, fyzické osoby, ktoré sú členmi poroty a osoby pozvané na základe personalizovanej pozvánky a permanentky na organizované podujatia a festivaly. Dotknutými osobami môžu byť aj návštevníci podujatí.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností NOC ako zamestnávateľa, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca NOC alebo jemu blízkou osobou.

Pri realizácii úloh a povinností NOC získavame vaše osobné údaje priamo od vás, alebo ich získavame pri plnení svojich povinností alebo úloh (napríklad pri organizovaní vzdelávacích aktivít) od tretích strán (napríklad váš zamestnávateľ.). Na spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré sme získali pri plnení úloh a povinností NOC od tretích strán (nezískali sme ich priamo od vás), sa pre plnenie povinnosti transparentne informovať dotknuté osoby môžu vzťahovať výnimky podľa čl. 14 ods. 5 Nariadenia.

NOC ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa
a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom (NOC) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami NOC. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. NOC je povinné zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje nebudeme prenášať do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

I. Prečo spracúvame vaše osobné údaje (účely spracúvania)

Podrobnosti o spracúvaní vašich osobných údajov, o právnych základoch, o poskytovaní osobných údajov a lehote uchovávania sú uvedené v prílohe tohto dokumentu, prehľadne spracované v tabuľke.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať prostredníctvom sprostredkovateľa. NOC prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbá o jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

II. Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť priamo na Zodpovednú osobu na adrese: nocka@nocka.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať.

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 9. 9. 2018 a naposledy aktualizované 9. 11. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.