Úvod » Výskum a štatistika » Výstupy » Prieskum publika Scénická žatva 2004

Prieskum publika Scénická žatva 2004

NOC: Radosť z tvorivosti

Vrcholná prehliadka amatérskeho divadla na Slovensku – Scénická žatva 2004 v Martine – sa i v tomto roku, tak ako v roku minulom  – stala predmetom záujmu sociológov v ÚVK NOC. Ich zámerom bolo uskutočniť pre potreby organizátorov podujatia elementárny prieskum publika (500 respondentov) zameraný na zmapovanie jeho základnej štrukturácie,  ako aj zistenie niektorých hodnotiacich stanovísk dotýkajúcich sa úrovne podujatia, jej jednotlivých aspektov, i ďalších relevantných skutočností.

V tomto roku môžeme základné zistenia prieskumu zaradiť ešte do širšieho rámca, ktorým sú výsledky celoslovenského reprezentatívneho sociologického výskumu, ktorý ÚVK NOC uskutočnil v júni 2004 na vzorke 1409 respondentov, reprezentujúcej populáciu Slovenska staršiu ako 14 rokov. V tomto výskume boli položené respondentom aj otázky identifikujúce ich poznanie podujatí tradičnej ľudovej kultúry i amatérskej umeleckej tvorby, ale aj otázky zisťujúce aktívne pôsobenie v uvedených oblastiach  v súčasnosti či minulosti.

Z výsledkov reprezentatívneho sociologického výskumu

Kvantitatívne údaje o stave poznania podujatí a prehliadok z oblasti amatérskeho – neprofesionálneho umenia a tradičnej ľudovej kultúry nemožno z pochopiteľných príčin (ich masovosť, špecifická predurčenosť publika, obsahová atraktívnosť pre určité skupiny populácie) mechanicky porovnávať. I napriek tomu však možno konštatovať, že podujatia a prehliadky amatérskeho, neprofesionálneho umenia by si zaslúžili výraznejší prienik do povedomia verejnej mienky, do povedomia širšej verejnosti, čo si zrejme vyžiada osobitný prístup (projekt).

Tabuľka 1: Poznanie podujatí a prehliadok amatérskeho a neprofesionálneho umenia (v %)

Hviezdoslavov Kubín  2,0
Scénická žatva  1,2
Jókaiho dni – Komárno  0,9
Palárikova Raková  0,9
Makovická struna  0,9
Cibulák – Pezinok  0,8
Európske ľudové remeslá – Kežmarok 0,7
Divadelná Nitra 0,7
Belopotockého Mikuláš 0,6
Podunajská jar – Dunajská Streda 0,6
Gorazdov Močenok 0,6
Vansovej Lomnička 0,6
AMAFOTO a DIAFOTO 0,6
Kremnické gagy 0,6
Akademický Prešov 0,5

 

Znenie otvorenej otázky: „Na Slovensku sa uskutočňuje aj množstvo podujatí a prehliadok z oblasti amatérskeho a neprofesionálneho umenia. Ktoré z nich poznáte, viete o nich, že sa pravidelne uskutočňujú?“

Neadekvátne a indiferentné odpovede uviedlo 82,9% respondentov – to sú tí, ktorí nevedeli uviesť ani jedno pravidelne uskutočňované podujatie – prehliadku amatérskej tvorby. Pre oblasť tradičnej ľudovej kultúry bol tento podiel zhruba polovičný – 43,7%, pričom existencia FF Východná je zakotvená v povedomí 46% slovenskej populácie (Detva 20%, Terchová 9%, Myjava 6%…).

Aktuálny vzťah k umeleckej tvorbe v nejakej oblasti (buď v minulosti alebo v súčasnosti) deklarovalo 9,3% skúmaného súboru – takýto podiel populácie staršej ako 14 rokov sa vyznačuje aktivitami v niektorej z oblastí amatérskej umeleckej tvorby. Uvádzame ich v poradí podľa dosiahnutých počtov (podielov z celej skúmanej populácie): ochotnícke divadlo (2,8%), spevácky súbor (1,7%), výtvarné aktivity – maľba (1%), hra na hudobný nástroj (0,9%), ručné práce – paličkovanie, vyšívanie, pletenie (0,6%), prednes poézie (0,6%), scénický tanec (0,5%), hra v skupine populárnej hudby (0,4%), literárna tvorba (0,4%), fotografovanie (0,4%), rezbárstvo (0,2%), výroba kraslíc (0,1%), hrnčiarstvo (0,1%). Na prvý pohľad sa môže zdať uvedené percento až nepatrné – musíme si však  povedať, že jedno percento v prípade populácie staršej ako 14 rokov predstavuje približne 44 tisíc obyvateľov. Znamená to, že – ako príklad uvedieme hru na hudobný nástroj – približne 40 tisíc ľudí na Slovensku starších ako 14 rokov má skúsenosť s vlastnou umeleckou aktivitou v tejto oblasti.

Amatérska umelecká aktivita (tvorivosť) vôbec nie je len vlastnosťou alebo dokonca výsadou ľudí z istých sociálnych prostredí. Snahy o sebarealizáciu v niektorej oblasti amatérskej umeleckej tvorby sú vlastné – s menšími či mierne výraznejšími diferenciami – všetkým skúmaným kategóriám populácie. Zázemie amatérskej umeleckej tvorivosti nemožno primárne charakterizovať vzdelaním, vekom, príslušnosťou k sociálnej vrstve, či skupinou povolaní. Amatérska umelecká tvorivosť je fenomén prestupujúci všetkými základnými socio-demografickými skupinami bez nejakých výnimočných rozdielov. (O výsledkoch tejto analýzy budeme hovoriť pri inej problematike).

Ak sa v niečom ľudia aktívni v niektorej zo sfér amatérskeho umenia odlišujú od ostatných, tak je to predovšetkým ich všeobecná kultúrna rozhľadenosť, vyššia miera recepcie kultúry vo všetkých jej oblastiach, vyšší štandard vybavenosti domácností predmetmi slúžiacimi na uspokojenie „vyšších“ kultúrnych záujmov (bohatšia knižnica, hudobný nástroj, originály umeleckých diel).

 

Publikum Scénickej žatvy 2004

Dokumentačný materiál k stručnému komentáru zloženia publika tohtoročnej Scénickej žatvy uvádzame v prílohe správy. V roku 2004 boli v publiku prehliadky oveľa výraznejšie zastúpení návštevníci v role divákov (takmer polovica, v roku 2003 vyše štvrtina), naopak, menej častejšie boli interviewovaní členovia vystupujúcich súborov. V skladbe tohtoročného publika sú častejšie ako minulý rok zastúpení účastníci, pre ktorých je Scénická žatva 2004 prvou návštevou tohto pravidelného podujatia. O istej „inovácii“ publika svedčí aj skutočnosť, že je v ňom oveľa častejšie ako v minulom roku zastúpená skupina tých, ktorí okrem Scénickej žatvy nenavštívili žiadne iné podujatia alebo prehliadku neprofesionálneho divadla (60%,  v roku  2003 – 47%). Najčastejšie navštívené podujatie: Belopotockého Mikuláš (13%), Divadelná Šaľa (6%), Divadelné Šurany (4%), Divadelná Nitra (3%), Fedim (2%), Gorazdov Močenok (2%), Námestovské dni (3%), Tisovec (2%), Bábkárska Bystrica (2%), atď. Celkove bolo uvedených 30 podujatí vrátane zahraničných (Hradec Králové, Třebíč).

V publiku Scénickej žatvy 2004 boli častejšie zastúpené ženy ako muži (46% : 54%), vyše polovice návštevníkov bolo vo veku 18-29 rokov (51%), ďalšia štvrtina (26%) vo veku 30-44 rokov. Takmer dve tretiny účastníkov má úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie. Tentokrát bol podiel návštevníkov z Martina takmer tretinový (32%), v minulosti to bolo 17,5%.

Hodnotenie úrovne podujatia

Celkovú úroveň podujatia hodnotilo (použitá štvorstupňová škála s indiferentným variantom) najpozitívnejším stupňom (veľmi dobrá) výrazne viac respondentov ako v minulom roku (55% : 44%). Výrazne klesol podiel tých, ktorí podujatie považujú za „skôr zlé“. Respondenti častejšie ako v roku 2003 pozitívne (najvyšší stupeň hodnotiacej škály) hodnotili celkovú atmosféru podujatia, spektrum prezentovaných inscenácií, propagáciu podujatia, úroveň inscenácií. Organizátori môžu premýšľať o dôvodoch, prečo nenastal pozitívny posun aj pri hodnotení takých dimenzií organizácie festivalu, ako sú: organizačné zabezpečenie podujatia, ponuka školiteľských podujatí, prípadne zhodnotiť aj prístupy k tým dimenziám organizácie, pri ktorých síce nastal pozitívny posun, no prevažujú pri nich hodnotenia rezervovanejšie (pozri tabuľku v prílohe).

Ďalšie relevantné zistenia ankety

Súčasťou ankety bolo aj zisťovanie názorov návštevníkov (účastníkov i divákov) na niektoré skutočnosti vynárajúce sa v poslednom období ako určité problémy, na ktoré je užitočné poznať názory amatérskej divadelnej obce. Patrili k nim: názory na kritériá výberu súborov na celoštátne prehliadky, názory na orientáciu periodika Javisko, názory na termín uskutočnenia Scénickej žatvy v Martine.

K termínu SŽ Martin: 64% opýtaných považuje tohtoročný termín za vyhovujúci, 9% by preferovalo termín z minulých rokov, 16% by vyhovoval termín o týždeň skôr ako teraz, 10% by bolo za termín o týždeň neskôr.

Ku kritériám výberu súborov na celoštátne prehliadky: 11% opýtaných je za kritérium územného členenia, ktoré by zaručilo proporcionálne zastúpenie súborov z celého Slovenska (znenie otázok je v prílohe), 87% preferuje výber na základe kvality posúdenej odbornými komisiami, čím sa zaručí zastúpenie súborov na základe ich umeleckej úrovne bez ohľadu na regionálny pôvod.

K smerovaniu časopisu Javisko: v prípade pokračovania jeho vydávania je väčšia časť jeho čitateľov za dôslednú orientáciu časopisu na problematiku amatérskeho divadla, menšia za pokračovanie línie časopisu z predošlých rokov, najvyšší podiel je však tých, ktorí časopis nečítajú (45% – nevie, Javisko nečíta; 31% – orientácia na problematiku amatérskeho divadla; 22% – zachovanie orientácie z posledných rokov; 2% – iné odpovede).

Námety na rozvoj ochotníckeho divadla na Slovensku

Súčasťou ankety bola – tak ako pred rokom – otvorená otázka takéhoto znenia: Čo treba, podľa Vás, urobiť, aby sa rozvoj ochotníckeho divadla na Slovensku uberal pozitívnym smerom?

Námety:

– viac finančných prostriedkov (zo strany štátu, sponzorov, fondov, grantov) – 20,4%

– viac pozornosti venovať deťom a mladým talentom (pracovať s deťmi, motivovať mládež, dať im viac priestoru a možnosti, zakladať krúžky na základných školách, od raného veku rozvíjať a podporovať mladé talenty a pod.) – 9,4%

– efektívnejšia propagácia doma i v zahraničí (cez médiá, školy, reklamy, brožúrky, periodiká a pod.) – 11,2%

– väčšie možnosti prezentácie súborov doma i v zahraničí (viac festivalov, prehliadok, viac príležitostí i menej známym a malým súborom, viac podobných festivalov i v iných mestách, viac účasti na medzinárodných festivaloch) – 12,4%

– zlepšiť podmienky činnosti súborov (materiálovo-technické, odborné, zvýšiť komunikatívnosť, zlepšiť medziľudské vzťahy, semináre, stretnutia, časopisy na výmenu názorov, spolupráca s profesionálnymi hercami, odbornými pracovníkmi, tvorivé dielne, vzdelávacie aktivity) – 16,6%

– väčšia podpora, záujem zo strany štátnych orgánov, ministerstva, mesta, obce a pod. – 5,6%

– viac oceniť, motivovať morálne, finančne činnosť ochotníkov a ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti – 4,6%

– väčšia aktivita zo strany ochotníkov (nadšenie, chuť do práce, radosť z hrania, nie rozprávať ale hrať, prekonávať prekážky, pokračovať v rozbehnutom a pod.) – 4,4%

– iné – 4,8%

– neviem – 20,2%.

Záver

Scénická žatva 2004 bola hodnotená jej účastníkmi (ich skladba sa v porovnaní s minulým rokom v niektorých ukazovateľoch zmenila) pozitívnejšie ako vlani. Popri tomto – pre organizátorov zrejme najcennejšom poznatku – však prieskum priniesol i celý rad poznatkov, ktoré umožnia buď verifikáciu alebo zamietnutie niektorých predstáv o budúcej podobe prehliadky. V správe sme uviedli i niektoré výsledky reprezentatívneho výskumu, ktoré sú širším rámcom pre identifikáciu vzťahu slovenskej populácie k amatérskym umeleckým aktivitám. Jej kompletné znenie budú mať organizátori Scénickej žatvy k dispozícii. Odborná verejnosť bude o výsledkoch prieskumu informovaná po zahájení opätovného vydávania časopisu Javisko v osobitnom príspevku.

PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc.

Tabuľková príloha

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.