Študovňa Národného osvetového centra v Bratislave

Študovňa Národného osvetového centra (NOC) pod názvom STUDEO.NOC je situovaná na 1. poschodí NOC a bude otvorená v druhom polroku 2021.

Skladá sa z bádateľne a špecializovanej knižnice, ktoré prezenčne sprístupňujú digitálny archív NOC, publikácie a periodiká týkajúce sa najmä oblasti neprofesionálneho umenia a kultúry či občianskeho vzdelávania. Okrem sprístupňovania knižného a archívneho fondu NOC je úlohou STUDEO.NOC aj metodická podpora používateľov študovne.

Bádateľňa Národného osvetového centra

Bádateľňa NOC poskytuje priestor a možnosti pre bádateľskú, študijnú a odbornú činnosť v digitálnom archíve NOC formou prezenčného štúdia. Zabezpečuje multimediálne prezeranie širokého spektra zdigitalizovaných materiálov, ktoré vznikli ako záznamy činnosti NOC od založenia Osvetového ústredia v roku 1953 až po súčasnosť.

Výsledky činnosti NOC, ako odborno-metodickej inštitúcie pre neprofesionálne umenie, sú v mnohých prípadoch obsiahnuté len v jeho internom fonde, nakoľko sú tieto materiály úzko späté s jeho kultúrnou činnosťou. Súčasťou sú cenné materiály vizuálneho, zvukového a audiovizuálneho charakteru, týkajúce sa dejín a vývoja neprofesionálneho umenia na Slovensku a bývalom Česko-Slovensku.

Fond NOC obsahuje objekty kultúrneho dedičstva ako sú textové dokumenty (bulletiny, letáky, brožúry, výsledky výskumov a pod.), grafické a fotografické dokumenty (fotografie, plagáty, fotoalbumy) a zvukové a filmové dokumenty (zvukové záznamy, filmy) rôznych žánrov.

Knižnica Národného osvetového centra

Knižnica Noc sa špecializuje na neprofesionálne umelecké prejavy a kultúru, výskum a dejiny osvety, kultúry a neprofesionálneho umenia, umelecké, neformálne a občianske vzdelávanie, kroniky miest a obcí a ďalšie. V systéme slovenských knižníc patri k tzv. špeciálnym knižniciam.

Knižnica ponúka prezenčné štúdium dokumentov v študovni knižnice a informačné a konzultačné služby pre registrovaných interných a externých používateľov. Používatelia knižnice môžu vyhľadávať publikácie vo fonde prostredníctvom online katalógu. V súčasnosti fond knižnice obsahuje viac ako 6000 dokumentov.

Na vaše otázky týkajúce sa služieb STUDEO.NOC radi odpovieme:

BÁDATEĽŇA
studeo.badatelna@nocka.sk, +421 2 204 71 210

KNIŽNICA
studeo.kniznica@nocka.sk, +421 2 204 71 210