Úvod » Všeobecné podmienky súťaží

Všeobecné podmienky súťaží

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže vykonávané v rámci aktivít Národného osvetového centra (na všetkých webových portáloch prislúchajúcich k Národnému osvetovému centru ako organizátorovi (ďalej ako „Organizátor“) ako aj na účtoch jemu prislúchajúcich sociálnych sietí), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Organizátorom súťaže je Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34, Bratislava, IČO: 00164615 (ďalej len „NOC“ alebo „Organizátor“). NOC je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Podľa zákona č. 189/2015 Z.z. o kultúrno-osvetovej činnosti je kultúrno-osvetovým zariadením s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním.

Celé znenie všeobecných podmienok súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom, vrátane pravidiel, určenia spôsobu odovzdávania výhier a vyhlásenia o spracovaní osobných údajov sú uvedené v nasledujúcom dokumente:

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 28. 4. 2022 a naposledy aktualizované 9. 11. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.