Úvod » Výskum a štatistika » Výstupy » Prieskum publika Scénická žatva 2005

Prieskum publika Scénická žatva 2005

NOC: Radosť z tvorivosti

Scénická žatva  2005 bola podujatím, ktoré sprevádzali rôzne očakávania spojené s nárokmi na tradične vysokú úroveň prípravy prehliadky. Výsledky anketového prieskumu publika – jeden z indikátorov zvládnutia prípravy i organizácie Scénickej žatvy 2005 – ukázali, že i v skromnejšom (ako po iné roky) finančnom režime sa podujatie podarilo pripraviť k spokojnosti tých, ktorým je určené – divákov, účinkujúcich i odbornej verejnosti…

Prieskum publika Scénická žatva v roku 2005 sme uskutočnili už po tretíkrát za sebou. Výsledky preto umožňujú uviesť i niektoré porovnania, ktoré sa týkajú oboch okruhov sledovanej problematiky – zloženia publika, hodnotiacich stanovísk k úrovni podujatia. Výsledky uvádzame bez zbytočného podrobného opisu, zväčša len v podobe tabuliek a stručných komentárov. Kompletnú tabuľkovú zostavu uvádzame v prílohe správy. Do ankety bolo zapojených 501 respondentov. Ankety realizovali výskumní spolupracovníci Kultúrneho observatória Národného osvetového centra (KO NOC).

Publikum Scénickej žatvy 2005

Tak ako po iné roky i v r oku 2005 tvorila publikum SŽ približne polovica mužov a polovica žien (48,4 a 51,6%). Najpočetnejšou vekovou kategóriou boli 18-29-roční účastníci (56,5%), ďalších 22,2% publika patrilo do vekovej kategórie 30-44 rokov. Scénická žatva je – tento rok sa to prejavilo ešte vypuklejšie ako v ostatných rokoch – podujatím pre mladšiu a strednú vekovú kategóriu.

Veľmi významnú informáciu pre organizátorov SŽ 2005 i ďalšie vyhodnocovanie výsledkov ankety predstavujú zistenia o rolách, v akých sa na podujatí jeho účastníci ocitajú.

Tabuľka 1: Na tohtoročnej Scénickej žatve sa zúčastňujete ako: (v %)

2003
2004
2005
divák 28,0 47,8 39,3
člen vystupujúceho súboru 46,2 29,6 48,3
účastník školiteľských podujatí 16,4 14,6 5,8
lektor, porotca, organizačný pracovník 7,0 7,8 4,0
iná odpoveď 2,4 0,2 2,6

 

Častejšie ako v predchádzajúcich rokoch sa vo vzorke ankety nachádzajú členovia vystupujúcich súborov, menej frekventovanejšie všetky ostatné kategórie publika. Kým samotní diváci tvorili minulý rok takmer polovicu vzorky, ich podiel v roku 2005 poklesol, prevýšil však podiel tejto kategórie v roku 2003. Vo vzorke môžeme identifikovať rôzne skupiny publika podľa počtu predstavení, ktoré do okamihu anketovania zhliadli – veľmi málo sa v nej ocitajú (práve tak ako po ostatné roky)tí, ktorí nevideli žiadne predstavenie (6%), zhruba tri štvrtiny vzorky videlo dve predstavenia a viac. Takmer tretina (31%) vzorky už v tomto roku navštívila aj iný festival alebo prehliadku neprofesionálneho divadla. Z Martina pochádzalo 26,5% respondentov, čo je menej ako v roku 2004 (31,8%), ale viac ako v roku 2003 (17,5%).

Ak budeme hovoriť o hodnotiacich stanoviskách publika k podujatiu, musíme mať na zreteli, že ide o názory publika, ktorého väčšinu tvoria buď samotní účinkujúci, alebo účastníci vystupujúci v odborných rolách, pričom zhruba 40% tvoria účastníci výlučne v role divákov. Veľká časť publika (31%) pozná i ďalšie podujatia amatérskeho divadla, i keď ich je vo vzorke v tomto roku nižší počet ako v minulosti. Väčšinu vzorky tvoria mladí ľudia od 18 do 44 rokov s odpovedajúcou úrovňou vzdelania (tri štvrtiny majú maturitu alebo vysokú školu).

Hodnotenie úrovne Scénickej žatvy v jednotlivých rokoch

Publikum ohodnotilo celkovú úroveň SŽ 2005 vysoko pozitívne – 92% respondentov hodnotilo tohtoročnú SŽ ako „veľmi dobrú“ alebo „skôr dobrú“. Je to práve toľko ako v minulom roku, mierne viac ako v roku 2003. Iné sú pomery dvoch pozitívnych stupňov škály – z tohto hľadiska sa javí najpozitívnejšie hodnoteným ročník 2004, ročník 2005 však predčil ročník 2003.

Tabuľka 2: Hodnotenie celkovej úrovne SŽ 2003 – 2005 (v %)

Ako hodnotíte celkovú úroveň tohto podujatia?
2003
2004
2005
je veľmi dobrá 43,8 54,7 43,8
je skôr dobrá 43,6 37,9 48,2
je skôr zlá 6,0 0,8 1,2
je veľmi zlá 0,6 0,2 0,2
neviete to posúdiť 6,0 6,4 6,6

Na údajoch tabuľky stojí za povšimnutie pokles negatívnych hodnotiacich stanovísk („je skôr zlá“) v rokoch po roku 2003 – zo 6% na zhruba 1% v nasledujúcich ročníkoch. Krajné negatívne postoje sú veľkou výnimkou po všetky tri roky. V tabuľke v prílohe správy sú uvedené analytické údaje o názoroch jednotlivých subkategórií publika podľa rôznych kritérií. Spokojnosť s úrovňou podujatia sa diferencuje najmä v závislosti od počtu návštev podujatia a roly, v akej respondent vystupuje – ako „veľmi dobrú“ vidia úroveň podujatia najmä tí, ktorí ho navštívili najviackrát, ako i tí, ktorí na ňom vystupujú v odborných funkciách.

Kým celkové hodnotenia podujatia v jednotlivých rokoch zostávali stabilné, zmeny môžeme pozorovať v náhľadoch publika na jednotlivé stránky organizácie súťažnej prehliadky.

Tabuľka 3: Hodnotenie dimenzií organizácie SŽ v rokoch 2003 – 2005 (v %)

Ako ste spokojný

na tohtoročnej

Scénickej žatve:

veľmi
čiastočne
2003
2004
2005
2003 2004
2005
s celkovou atmosférou 61,3 69,4 61,0 32,9 24,4 32,6
so spektrom prezentovaných inscenácií 42,5 54,4 38,7 44,1 35,0 43,1
s organizačným zabezpečením chodu podujatia 60,1 55,6 45,6 29,5 29,0 37,6
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 57,3 58,6 53,4 25,3 22,6 26,2
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate 71,7 71,0 68,2 20,6 15,4 24,8
s propagáciou podujatia 30,5 38,0 48,2 46,9 46,4 43,4
s úrovňou prezentovaných inscenácií 41,3 51,8 34,4 44,7 32,6 42,6
s ponukou školiteľských podujatí 47,1 40,6 28,6 18,2 16,8 29,4
s termínom podujatia  57,4 33,6

 

Ako ste spokojný

na tohtoročnej

Scénickej žatve:

vôbec nie
nevie
2003
2004
2005
2003
2004
2005
s celkovou atmosférou 2,4 0,6 1,4 3,4 5,6 5,0
so spektrom prezentovaných inscenácií 3,6 1,2 3,0 9,8 9,4 15,2
s organizačným zabezpečením chodu podujatia 6,2 2,2 2,4 4,2 13,2 14,4
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 5,2 1,6 1,0 12,2 17,2 19,4
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate 3,2 0,2 0,4 4,4 13,4 6,6
s propagáciou podujatia 16,8 12,4 3,2 5,8 3,2 5,2
s úrovňou prezentovaných inscenácií 5,2 2,0 4,0 8,8 13,6 19,0
s ponukou školiteľských podujatí 1,4 0,4 2,6 33,3 42,2 39,4
s termínom podujatia 5,6 3,4

 

S čím vládla na tohtoročnej SŽ najčastejšie maximálna spokojnosť? Bola to – ako po iné roky – možnosť komunikácie s ľuďmi so spoločnou ušľachtilou záľubou, na čo sa viaže isteže aj spokojnosť s atmosférou podujatia, vyše polovica publika bola úplne spokojná aj s termínom podujatia a s možnosťami na prediskutovanie spoločných problémov.

Z pozorovaných zmien stoja za zaznamenanie: nárast spokojnosti s propagáciou SŽ, postupné znižovanie spokojnosti s organizačným zabezpečením podujatia, najnižší (za všetky tri ročníky) podiel úplnej spokojnosti s úrovňou prezentovaných inscenácií, výrazný pokles spokojnosti s ponukou školiteľských podujatí.

O diferenciácii postojov dvoch základných subkategórií publika SŽ vypovedajú údaje tabuľky 4.

Tabuľka 4: Ako ste spokojný na tohtoročnej Scénickej žatve: (v %)

veľmi
čiastočne
vôbec nie
nevie posúdiť
s celkovou atmosférou diváci 55,3 37,1 1,5 6,1
ostatní 64,7 29,7 1,3 4,3
so spektrom prezentovaných

inscenácií

diváci 34,2 40,3 2,6 23,0
ostatní 41,6 44,9 3,3 10,2
s organizačným zabezpečením

chodu podujatia

diváci 38,1 31,0 1,0 29,9
ostatní 50,5 41,9 3,3 4,3
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie diváci 38,1 26,4 1,0 34,5
ostatní 63,4 26,1 1,0 9,5
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate diváci 53,3 36,0 0,0 10,7
ostatní 77,9 17,5 0,7 4,0
s propagáciou podujatia diváci 51,3 40,1 2,5 6,1
ostatní 46,2 4,5 3,6 4,6
s úrovňou prezentovaných

inscenácií

diváci 29,4 35,5 3,6 31,5
ostatní 37,6 4,72 4,3 10,9
s ponukou školiteľských

podujatí

diváci 17,8 19,8 2,0 60,4
ostatní 35,6 35,6 3,0 25,7
s termínom podujatia diváci 53,8 34,0 7,1 5,1
ostatní 59,7 33,3 4,6 2,3

 

Pripomeňme si, že z celkového počtu respondentov tvorili približne 40% diváci, 60% najmä členovia súborov a ostatní účastníci vystupujúci v rôznych pozíciách (lektori, porotcovia, školitelia, účastníci vzdelávania a pod.). Vo všetkých prípadoch s výnimkou hodnotenia propagovania podujatia sú početnejšie pozitívne hodnotenia v tej časti publika, ktoré je zainteresované v rôznych iných rolách popri diváckej. Prezentovaná diferenciácia stanovísk v závislosti od roly, v akej sa ten-ktorý účastník ocitá, je pritom pochopiteľná a vysvetliteľná. Uvádzame tieto údaje preto, aby organizátori mali predstavu o štruktúrovanosti vytvárania väzieb jednotlivých vrstiev publika na podujatie.

Súčasťou zisťovania názorov na organizáciu tohtoročnej SŽ bola aj otázka dotýkajúca sa kritérií výberu súborov pre celoštátne divadelné prehliadky – či sa má uplatňovať kritérium územného členenia, ktoré by zabezpečilo účasť súborov zo všetkých regiónov Slovenska, alebo kritérium kvality zabezpečenej výberom odborných komisií – za prvý variant bolo 22% respondentov (vlani 11%), za druhý 78% respondentov (vlani 87%).

Vzťah publika SŽ 2005 k časopisu Javisko

Časopis Javisko v posledných mesiacoch – po dlhšie trvajúcom období, v ktorom sa hľadala jeho nová tvár a bolo obmedzené jeho vychádzanie – si opäť začína hľadať cesty k svojim čitateľom. Záver o potrebe zmeny koncepcie Javiska smerom k dôslednej orientácii na problematiku amatérskeho divadla vychádzal pritom zo želaní väčšiny respondentov minuloročnej ankety.

Tabuľka 5: Vzťah publika SŽ 2005 k časopisu Javisko (v %)

Účasť na

SŽ 2005

v role:

Aký vzťah máte k časopisu Javisko?
nepo-

znám

toto

perio-

dikum

viem o ňom,

ale ho nečítam

zalis-

tujem

si v ňom,

aj prečítam, keď sa

k nemu dosta-

nem

pravi-

delne

ho čítam

som

jeho

odbor-

ným/ou

čitate-ľom/kou,

fanú-

šikom

patrím

aj k

okruhu

jeho

prispie-vateľov

divák 58,4 22,3 14,7 4,1 0,5
člen

súboru

15,7 25,6 44,6 11,6 2,1 0,4
účastník školiteľ-

ských podujatí

6,9 17,2 62,1 6,9 3,4 3,4
lektor, porotca, organizačný pracovník 20,0 20,0 15,0 35,0 0,0 10,0
iné 15,4 30,8 30,8 15,4 0,0 7,7
celý súbor 32,1 23,8 32,3 9,4 1,4 1,0

 

Štruktúrovanosť publika SŽ 2005 sa veľmi výrazne premieta do postojov k časopisu. Pre redakčný kolektív z uvedených poznatkov vyplývajú niektoré závery, ktoré si najlepšie skonkretizujú oni sami: viacej dostať Javisko do povedomia odbornej verejnosti i členov súborov, osloviť (novou koncepciou) tých, ktorí síce o ňom vedia, ale nevyužívajú ho. Na základe niektorých ďalších získaných poznatkov možno konštatovať, že možnosti lepšej akceptácie Javiska najmä v odbornej verejnosti, ešte existujú. Podmienkou je však zlepšenie informovanosti o zmene koncepcie časopisu.

Tabuľka 6: Záujem o odber časopisu Javisko (v %) 

Odoberáte časopis Javisko?
diváci
ostatní

účastníci

áno 4,6 13,0
nie, ale rád by som sa k nemu dostal/a 33,2 47,2
v minulosti som ho odoberal/a, dnes nie 8,2 15,0
nie a ani nemám záujem 54,1 24,9

 

V odbornej verejnosti existuje záujem o časopis. Je na redakcii, ako sa s touto situáciou dokáže vyrovnať. V ďalšej tabuľke uvádzame analytické údaje vypovedajúce o názoroch publika SŽ na zmenu koncepcie časopisu v roku 2005.

Tabuľka 7: Publikum SŽ 2005 o zmenách koncepcie Javiska (v %)

Aký je Váš názor na zmenu koncepcie

časopisu Javisko?

diváci
ostatní účastníci
nemôžem sa vyjadriť, časopis nepoznám 83,0 46,4
žiadnu zmenu som si nevšimol/la 12,4 25,2
Javisko sa zhoršilo oproti predchádzajúcim rokom 2,1 5,0
Javisko sa zlepšilo oproti predchádzajúcim rokom 2,6 23,5

 

Z radov odbornej verejnosti vychádzajú na základe prieskumu publika dva dôležité signály – prvým je potešiteľná správa o skvalitnení úrovne časopisu v očiach odbornej verejnosti, druhý zasa vypovedá, že sa nepodarilo časopis dostať do širšieho povedomia odbornej ale i laickej verejnosti, takže nie sú často pozorovateľné ani zmeny, ktoré sa v ňom v poslednom čase udiali.

Záverom

SŽ 2005 bola podľa vyjadrení účastníkov ankety podujatím, ktoré splnilo náročné očakávania divákov, členov súborov i ostatných zainteresovaných. Je iste príjemné konštatovať, že i v situácii, keď organizátori museli pracovať v úspornejšom finančnom režime ako po iné roky, sa podarilo zachovať (z pohľadu zúčastnených divákov i odbornej verejnosti) vysoký štandard celkovej úrovne podujatia i jeho jednotlivých stránok. Výsledky prieskumu si iste starostlivo „prečítajú“ tí, ktorí na príprave podujatia participujú a je možné, že im pomôže precizovať niektoré prístupy k jeho budúcej príprave.

Pre odbornú verejnosť zaujímajúcu sa o problematiku amatérskeho divadla sú iste podnetné aj výsledky ankety o vzťahu publika SŽ 2005 k časopisu Javisko. Sú informáciou, ktorá vypovedá o perspektíve časopisu – periodika so šancou stať sa jedinečnou kvalifikovanou odbornou tribúnou nášho neprofesionálneho divadla.

 

TABUĽKOVÉ PRÍLOHY: Scénická žatva 2005 – prieskum publika (údaje v %)

A) Anketa Scénická žatva 2005

Na Scénickej žatve ste sa doteraz zúčastnili:

tento rok prvýkrát 38,9
2-4-krát 45,1
5-7-krát 11,6
viac ako 7-krát 4,4

 

Na tohtoročnej Scénickej žatve sa zúčastňujete ako:

divák 39,3
člen vystupujúceho súboru 48,3
účastník školiteľských podujatí 5,8
lektor, porotca, organizačný pracovník 4,0
iná odpoveď 2,6

 

Na Scénickej žatve 2005 ste doteraz videli:

jedno predstavenie 20,4
dve predstavenia 30,7
tri predstavenia 17,6
štyri predstavenia a viac 25,1
ani jedno predstavenie 6,2

 

Ako hodnotíte celkovú úroveň tohtoročnej Scénickej žatvy?

je veľmi dobrá 43,8
je skôr dobrá 48,2
je skôr zlá 1,2
je veľmi zlá 0,2
neviete to posúdiť 6,6

 

Ako ste spokojný na tohtoročnej Scénickej žatve:

veľmi
čiastočne
vôbec nie
nevie posúdiť
A
s celkovou atmosférou 61,0 32,6 1,4 5,0
B
so spektrom prezentovaných inscenácií 38,7 43,1 3,0 15,2
C
s organizačným zabezpečením chodu podujatia 45,6 37,6 2,4 14,4
D
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 53,4 26,2 1,0 19,4
E
s možnosťou stretnúť ľudí,

ktorých inokedy nevídate

68,2 24,8 0,4 6,6
F
s propagáciou podujatia 48,2 43,4 3,2 5,2
G
s úrovňou prezentovaných inscenácií 34,4 42,6 4,0 19,0
H
s ponukou školiteľských podujatí 28,6 29,4 2,6 39,4
I
s termínom podujatia 57,4 33,6 5,6 3,4

 

Ktoré kritérium by sa malo, podľa Vás, pri výbere súborov na celoštátne divadelné prehliadky v prvom rade uplatňovať?

výber na základe územného členenia,

aby sa do prehliadky dostali

proporcionálne súbory z celého Slovenska

21,7
výber na základe kvality posúdenej

odbornými komisiami, aby boli na

prehliadke zastúpené súbory na

základe ich umeleckej úrovne bez

ohľadu na regionálny pôvod

77,9
iná odpoveď 0,4

 

Navštívili ste už v tomto roku nejaký iný festival alebo prehliadku neprofesionálneho divadla? Ak áno, v akej úlohe?

nie, nenavštívil 69,1
áno 30,9

 

Aký vzťah máte k časopisu Javisko?

nepoznám toto periodikum 32,1
viem o ňom, ale ho nečítam 23,8
zalistujem si v ňom, aj prečítam,

keď sa k nemu dostanem

32,3
pravidelne ho čítam 9,4
som jeho odborným/oú

čitateľom/kou, fanúšikom

1,4
patrím aj k okruhu jeho prispievateľov 1,0

 

Odoberáte časopis Javisko?

áno 9,7
nie, ale rád by som sa k nemu dostal/a 41,6
v minulosti som ho odoberal/a, dnes nie 12,3
nie a ani nemám záujem 36,4

 

Aký je váš názor na zmenu koncepcie časopisu Javisko v roku 2005?

nemôžem sa vyjadriť, časopis nepoznám 60,7
žiadnu zmenu som si nevšimol/la 20,2
Javisko sa zhoršilo oproti predchádzajúcim rokom 3,8
Javisko sa zlepšilo oproti predchádzajúcim rokom 15,3

 

Pohlavie

muž 48,4
žena 51,6

 

Vek

15-17 12,0
18-29 56,5
30-44 22,2
45-59 8,4
nad 60 0,8

 

Vzdelanie

základné 15,4
vyučený /á 10,2
úplné stredné s maturitou 51,9
vysokoškolské 22,4

 

Bydlisko

v Martine 26,5
inde 73,5

 

B) Komparácia výsledkov ankiet 2003 – 2005 (v %)

Na Scénickej žatve ste sa doteraz zúčastnili:

2003
2004
2005
tento rok prvýkrát 35 40,2 38,9
2-4-krát 39,8 43,2 45,1
5-7-krát 14 11,8 11,6
viac ako 7-krát 11,2 4,8 4,4

 

Na tohtoročnej Scénickej žatve sa zúčastňujete ako:

2003
2004
2005
divák 28 47,8 39,3
člen vystupujúceho súboru 46,2 29,6 48,3
účastník školiteľských podujatí 16,4 14,6 5,8
lektor, porotca, organizačný pracovník 7 7,8 4,0
iná odpoveď 2,4 0,2 2,6

 

Ako hodnotíte celkovú úroveň tohto podujatia?

2003 2004 2005
je veľmi dobrá 43,8 54,7 43,8
je skôr dobrá 43,6 37,9 48,2
je skôr zlá 6 0,8 1,2
je veľmi zlá 0,6 0,2 0,2
neviete to posúdiť 6 6,4 6,6

 

Ako ste spokojný na tohtoročnej Scénickej žatve: 

veľmi
čiastočne
2003
2004
2005
2003
2004
2005
s celkovou atmosférou 61,3 69,4 61,0 32,9 24,4 32,6
so spektrom prezentovaných

inscenácií

42,5 54,4 38,7 44,1 35,0 43,1
s organizačným zabezpečením

chodu podujatia

60,1 55,6 45,6 29,5 29,0 37,6
s možnosťami výmeny názorov

a neformálnej diskusie

57,3 58,6 53,4 25,3 22,6 26,2
s možnosťou stretnúť ľudí,

ktorých inokedy nevídate

71,7 71,0 68,2 20.6 15,4 24,8
s propagáciou podujatia 30,5 38,0 48,2 46,9 46,4 43,4
s úrovňou prezentovaných

inscenácií

41,3 51,8 34,4 44,7 32,6 42,6
s ponukou školiteľských

podujatí

47,1 40,6 28,6 18,2 16,8 29,4
s termínom podujatia 57,4 33,6

 

vôbec nie
nevie
2003
2004
2005
2003
2004
2005
s celkovou atmosférou 2,4 0,6 1,4 3,4 5,6 5,0
so spektrom prezentovaných

inscenácií

3,6 1,2 3,0 9,8 9,4 15,2
s organizačným zabezpečením

chodu podujatia

6,2 2,2 2,4 4,2 13,2 14,4
s možnosťami výmeny názorov

a neformálnej diskusie

5,2 1,6 1,0 12,2 17,2 19,4
s možnosťou stretnúť ľudí,

ktorých inokedy nevídate

3,2 0,2 0,4 4,4 13,4 6,6
s propagáciou podujatia 16,8 12,4 3,2 5,8 3,2 5,2
s úrovňou prezentovaných

inscenácií

5,2 2,0 4,0 8,8 13,6 19,0
s ponukou školiteľských

podujatí

1,4 0,4 2,6 33,3 42,2 39,4
s termínom podujatia 5,6 3,4

 

Na Scénickej žatve ste doteraz videli:

2003 2004
2005
jedno predstavenie 12,2 18,4 20,4
dve predstavenia 23,8 29,2 30,7
tri predstavenia 19,2 20,0 17,6
štyri predstavenia a viac 38,4 27,0 25,1
ani jedno predstavenie 6,4 5,4 6,2

 

Navštívili ste už v tomto roku nejaký iný festival alebo prehliadku neprofesionálneho divadla? Ak áno, v akej úlohe?

2003
2004
2005
nie, nenavštívil 46,9 59,6 69,1
áno, bolo to podujatie 53,1 40,4 30,9

 

Pohlavie:

2003
2004
2005
muž 49,7 46,4 48,4
žena 50,3 53,6 51,6

 

Vek:

2003
2004
2005
do 17 rokov 16,1 14,0 12,0
18-29 rokov 47,6 51,1 56,5
30-44 rokov 24,1 25,9 22,2
45-59 rokov 11,4 8,8 8,4
nad 60 rokov 0,8 0,2 0,8

 

Vzdelanie:

2003
2004
2005
základné 19,1 17,3 15,4
vyučený 6,2 9,2 10,2
stredné s maturitou 51,6 47,2 51,9
vysokoškolské 23,1 26,3 22,4

 

Bývate: 

2003
2004
2005
v Martine 17,5 31,8 26,5
inde 82,5 68,2 73,5

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.