Úvod » Výskum a štatistika » Výstupy » Činnosť kultúrneho observatória v roku 2006

Činnosť kultúrneho observatória v roku 2006

NOC: Radosť z tvorivosti

Kultúrne observatórium NOC realizovalo v priebehu roka 2006  z poverenia MK SR dva typy projektov v tímoch sociologického výskumu kultúry a výskumu ekonomiky kultúry.
V oblasti sociológie kultúry boli realizované už v prvom polroku tri reprezentatívne sociologické výskumy. Prvý projekt (výberový súbor dospelej populácie Slovenska v rozsahu 1200 respondentov) reagoval na aktuálnu požiadavku MK SR a zameriaval sa na zistenie názorov obyvateľov SR na aktuálne dianie v slovenskej kultúre. Ďalší reprezentatívny výskum (1500 respondentov 15-ročných a starších) bol pokračovaním dlhodobého výskumného zámeru, ktorý realizujú Literárne informačné centrum a Národné osvetové centrum – výskum vzťahu k čítaniu a literatúre na Slovensku. Tretí projekt, realizovaný pre potreby MK SR, je súčasťou priebežného skúmania úrovne kultúrneho povedomia občanov SR – monitorovania výsledkov uskutočnených opatrení v oblasti kultúrnej politiky. Prvý projekt bol ukončený záverečnou správou, druhý bol zo strany KO NOC ukončený štatistickými výstupmi odovzdanými na vypracovanie záverečnej správy a knižnej publikácie na pôde Literárneho informačného centra (Čítanie 2006 – autori P. Valček a P. Rankov), tretí je ukončený záverečnou správou (autori J. Bunčák, J. Sopóci a A. Hrabovská) odovzdanou na MK SR. Výsledky boli publikované aj v časopise Národná osveta, verejnosť sa s nimi mohla oboznámiť na internetovej stránke NOC.

Pracovisko dokončilo v spolupráci s regionálnymi osvetovými strediskami v 1. polroku náročný projekt pasportizácie kultúrnych domov v obciach a mestách SR, pripravená publikácia je v distribúcii (autor K. Čukan a kol.).

V 2. polroku pracovisko uskutočnilo dva sociologické prieskumy pre potreby inštitúcií rezortu kultúry – prieskum publika Scénickej žatvy 2006 v Martine, prieskum návštevníkov expozícií Slovenského národného múzea na Slovensku ako aj dva reprezentatívne sociologické výskumy.

Prieskum publika Scénickej žatvy uskutočnil sociologický tím už po štvrtýkrát. Výsledky sú určené organizátorom podujatia, boli publikované na internetovej stránke KO NOC i v časopise Javisko. Prieskum návštevníkov SNM sa uskutočnil na požiadanie a v úzkej kooperácii so Slovenským národným múzeom vo všetkých expozíciách SNM od Bratislavy po Svidník (16 expozícií, 2324 respondentov). Výsledky boli v podobe záverečnej správy odovzdané vedeniu SNM, v skrátenej podobe bude správa publikovaná v odbornom časopise SNM.

Prvý z uvedených reprezentatívnych sociologických výskumov (november) sa venoval téme kresťanských, kultúrnych a historických tradícií vo vedomí súčasníkov, správa bola dokončená v januári 2007. Druhý výskum je pokračovaním kontinuálneho skúmania (pravidelný monitoring kultúrneho vedomia), podľa rozhodnutia objednávateľa sa bude realizovať s ročným odstupom. Výskum sa realizoval v decembri, správa bude k dispozícii vo februári 2007.

Súčasťou výskumných projektov (v dvoch prípadoch mali „omnibusový“, polytematický charakter) boli aj objednávky komerčného charakteru z externého prostredia. Finančný prínos z realizovaných výskumných aktivít predstavoval spolu 588 tisíc Sk.

Popri uvedených projektoch sa pracovníci sociologického tímu venovali aj všetkým nevyhnutným činnostiam spojeným najmä s prípravou a udržiavaním anketárskej siete a internetovou prezentáciou výsledkov výskumu (osobitne v rámci Európskeho týždňa vedy na Slovensku). Traja pracovníci KO NOC navštívili v novembri Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (Békešská Čaba) s cieľom nadviazať kontakt a položiť základy budúcej spolupráce oboch inštitúcií.

 

Plnenie plánu úloh výskumu ekonomiky kultúry:

1. Ukončenie záverečnej správy z výskumu multifunkčnej analýzy verejných výdavkov v SR v relácii k členským krajinám RE  „Verejné výdavky na kultúru“ (Komparatívna štúdia o globálnych a teritoriálnych parametroch a trendoch v SR a v členských krajinách Rady Európy) – 160 strán

2. Zber podkladov a multifunkčná analýza parametrov aktuálnych disponibilných údajov II. etapy výskumu verejných výdavkov na kultúru, osobitne za rok 2005 v SR a v členských krajinách RE.

3. Výskum problematiky skrytého verejného dlhu voči kultúre (teoretické súvislosti a návrh metód merania skrytého verejného dlhu vôbec a ich aplikácia na príklade SR – bude integrované do záverečnej správy z II. etapy výskumu verejných výdavkov v I. Q 2007

4. Výskum I. etapy  komparatívneho výskumu  „Analýza systému ekonomiky kultúry v ČR“ – a výstup – „Analýza inštitucionálnej základne systému ekonomiky kultúry v ČR“ (199 str.)

5. Pilotný prieskum možností spoločného terénneho výskumu projektu NOC a ZMOS o financovaní kultúry v obciach SR.

6. Odborné expertízy a projekty stratégií a legislatívnych iniciatív MK SR, osobitne Analýza aktuálnych otázok zákonodarstva o kultúre v členských krajinách RE a návrh zákona o kultúre a Systém rozdeľovania verejných zdrojov pre kultúry s tým spojený a návrh Grantovej agentúry MK SR.

7. Vystúpenia na medzinárodných konferenciách s prezentáciou výsledkov multifunkčnej analýzy verejných výdavkov na kultúru v SR a v členských krajinách RE, a to „Vybrané otázky financovania kultúry z verejných zdrojov“ (46 strán) pre potreby OZ kultúry SR a medzinárodnej konferencie PSI pracovníkov kultúry „Sociálnoekonomické postavenie pracovníkov kultúry“ a „Kríza kultúry z verejných zdrojov“ (26 strán) pre výskum úlohy „Sociálna práca v globalizácii a jej prezentácii na medzinárodnej konferencii VSS v Sládkovičove.

8. Medzinárodná spolupráca  s partnermi z výskumných ústavov Regionálnym strediskom UNESCO  v Budapešti, Európskym výskumným ústavom pre kultúru v Bonne a ďalšími.

9. Štúdium vedeckej a odbornej literatúry k hore menovaným úlohám.

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.