Úvod » Súťaže a neprofesionálne umenie » Financovanie celoštátnych postupových a nepostupových súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom

Financovanie celoštátnych postupových a nepostupových súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom

Rozhodnutie generálneho riaditeľa NOC o dofinancovaní celoštátnych kôl súťaží v roku 2024

Generálny riaditeľ NOC alokoval v máji 2024 finančné prostriedky vo výške 20 000 € na dofinancovanie celoštátnych kôl postupových a nepostupových súťaží, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Organizátori celoštátnych kôl si mali možnosť žiadať o navýšenie rozpočtu v termíne do 10. mája 2024. Dňa 13. mája 2024 zasadla odborná hodnotiaca komisia, ktorej výsledkom bolo odporúčanie pridelenia finančných prostriedkov.

Rozhodnutie generálneho riaditeľa o pridelení finančných prostriedkov na jednotlivé celoštátne kolá postupových súťaží:

Výzva na dofinancovanie celoštátnych kôl súťaží v roku 2024

Národné osvetové centrum vyhlasuje výzvu na dofinancovanie celoštátnych kôl postupových a nepostupových súťaží vyhlasovaných NOC na rok 2024. Generálny riaditeľ NOC alokoval na ich dofinancovanie finančné prostriedky vo výške 20 000 €.

O finančné prostriedky môže požiadať každý organizátor celoštátneho kola súťaže v období od 3. mája do 10. mája 2024 prostredníctvom elektronického systému, a to úpravou rozpočtu a opätovným odoslaním žiadosti na: www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/admin.

Povinné spolufinancovanie súťaží musí byť vo výške 10 %.

Viac vo výzve: 11_Výzva na dofinancovanie celoštátnych kôl.pdf

Rozhodnutie generálneho riaditeľa NOC o pridelení finančných príspevkov na súťaže v roku 2024

Generálny riaditeľ NOC alokoval v októbri 2023 finančné prostriedky vo výške 1 100 000 € na celoštátne postupové súťaže, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. V januári 2024 bola zvýšená alokácia z 1 100 000 € na 1 183 000 €. Následne zasadali odborné hodnotiace komisie pre jednotlivé oblasti, ktorých výsledkom bolo odporúčanie pridelenia finančných prostriedkov v celkovej výške 1 167 431 €.

Rozhodnutie generálneho riaditeľa o pridelení finančných prostriedkov na jednotlivé kolá postupových súťaží:

Jednotlivé odborné hodnotiace komisie navrhli odporúčania pre realizátorov jednotlivých kôl súťaží.

Odporúčania pre jednotlivé kolá postupových súťaží je potrebné si v tabuľkách vyhľadať pomocou ID žiadosti. Každá žiadosť má jedinečné ID žiadosti, ktoré je uvedené v systéme predkladania žiadostí v stĺpci s názvom „fin. status“ (je označované napr. ako Z-412).

Odporúčania odborných hodnotiacich komisií:

1. Dôležité dokumenty

10 Propozície súťaží

11 Výzva na dofinancovanie celoštátnych kôl

Logá na stiahnutie

2. Termíny

Podávanie žiadostí: 16. 10. – 6. 11. 2023

Administratívna kontrola žiadostí: 7. 11. – 6. 12. 2023

Dopĺňanie žiadostí organizátormi: 7. – 15. 12. 2023

Administratívna úprava žiadostí: 18. – 22. 12. 2023

Bodové hodnotenie žiadostí: 27. 12. 2023 – 14. 1. 2024

Zasadnutia komisií: 15. – 26. 1. 2024

Zverejnenie rozhodnutia GR: do 31. 1. 2024

Tvorba zmlúv a distribúcia financií: od 1. 2. 2024

3. Financie

Finančné prostriedky určené na distribúciu do regiónov sú na rok 2024 vo výške 1 183 000 €, ktoré budú alokované do jednotlivých umeleckých oblastí:

 • A. FOLKLÓR A FOLKLORIZMUS – 218 300 €
 • B. DIVADLO, UMELECKÝ PREDNES A LITERATÚRA – 505 300 €
 • C. HUDBA A SPEV – 190 500 €
 • D. VIZUÁLNE A AUDIOVIZUÁLNE UMENIE – 268 900 €

Pre každú umeleckú oblasť bude vytvorená samostatná hodnotiaca komisia.

Spolufinancovanie projektov je nastavené na 10 %.

4. Priority na rok 2024

 • 70. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín 2024
 • 30. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci 2024
 • 30. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej literárnej tvorby 2024

5. Žiadosti

NOC vyhlási súťaže a zverejní propozície súťaží na www.nocka.sk/sutaze-a-neprofesionalne-umenie/propozicie-sutazi.

ROS/KOS definuje jednotlivé kolá súťaží na www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/admin.

ROS/KOS doplní ku kolám ďalšie informácie k žiadosti www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/admin:

 • Informácie o kole – vyplnené pri definovaní kôl (ako doteraz).
 • Informácie o inštitúcii – predvyplnené (z predchádzajúcich žiadostí).
 • Stručný popis podujatia – NIE kopírovať propozície, ale harmonogram podujatia, návrh porotcov, vzdelávanie – návrh tém, lektorov, dĺžka vzdelávania, plán vizuálnej komunikácie, propagácie a vizuálnych a audiovizuálnych výstupov.
 • Zmeny od minulého roka – v čom bude toto podujatie odlišné od podujatia z minulého roku, či boli finančné prostriedky minulý rok postačujúce, alebo nie a prečo.
 • Rozpočet.

6. Hodnotenie žiadostí

Prvým krokom je administratívna kontrola a následne bude prebiehať hodnotenie žiadostí.

Žiadosti budú hodnotiť hodnotiace komisie zložené z odborných pracovníkov NOC a externých expertov (porotcov, členov poradných zborov a ďalších), ktoré vymenuje generálny riaditeľ NOC.

Hodnotenie bude prebiehať bodovým hodnotením podľa kritérií hodnotenia a na zasadnutí hodnotiacej komisie navrhnú odborníci pridelenie finančných prostriedkov.

Následne generálny riaditeľ NOC rozhodne o pridelení finančných prostriedkov jednotlivým podujatiam.

Kritériá hodnotenia žiadostí:
a. Organizačné zabezpečenie (0 – 15 bodov)
 • zloženie a kompetentnosť organizačného tímu,
 • počet účastníkov,
 • vhodnosť termínu a miesta konania,
 • priestorové a technické zabezpečenie,
 • ubytovanie, stravné a cestovné,
 • ceny pre účinkujúcich,
 • ekologické faktory realizácie.
b. Odborná stránka podujatia (0 – 15 bodov)
 • odbornosť organizačného tímu,
 • dodržiavanie propozícií,
 • kvalitná dramaturgia,
 • odborná porota,
 • dôraz na hodnotiaci seminár,
 • vzdelávacia časť podujatia,
 • sprievodný program,
 • úroveň vyhlásenia výsledkov.
c. Rozpočet projektu (0 – 15 bodov)
 • opodstatnenosť a primeranosť jednotlivých nákladových položiek,
 • reflexia reálnych potrieb daného kola súťaže,
 • primeranosť a opodstatnenosť celého rozpočtu projektu a miery výšky spolufinancovania nad rámec povinnej spoluúčasti.
d. Vizuálna komunikácia (0 – 5 bodov)
 • kvalita propagačných materiálov po vizuálnej a obsahovej stránke,
 • mediálna komunikácia a propagácia,
 • vizuálne a audiovizuálne výstupy.

7. Distribúcia finančných prostriedkov

O rozhodnutí generálneho riaditeľa NOC o pridelení finančných prostriedkov bude NOC komunikovať na svojom webovom sídle a aj e-mailom žiadateľom.

NOC pripraví zmluvy o spolupráci a po ich podpise oboma stranami NOC rozpošle finančné prostriedky na účty žiadateľov.

8. Vyúčtovanie

Fyzicky bude potrebné dodať (na adresu NOC):

 • sumarizačnú tabuľku finančného vyúčtovania (aj e-mailom na jana.vikor@nocka.sk),
 • doklady,
 • propagačné materiály (celoštátne kolá).

Cez prihlasovací systém:

 • protokol o udelení cien a výsledkov.

E-mailom alebo cez úložiská (zodpovedným odborným pracovníkom NOC):

 • hodnotiace správy porotcov,
 • audiovizuálna/vizuálna komunikácia (krajské a celoštátne kolá),
 • propagačné materiály (všetky kolá).

Vyplniť elektronicky a preposlať porotcom e-mailom:

 • dotazník spätnej väzby.

9. Hodnotenie podujatí

NOC bude vyhodnocovať jednotlivé podujatia na základe kvantitatívneho aj kvalitatívneho prieskumu.

Kvantitatívny prieskum bude prebiehať rozposlaním dotazníkov spätnej väzby jednotlivým aktérom – porotcom, organizátorom, účastníkom. Dotazník bude vypĺňať aj sám odborný pracovník NOC.

Hodnotiť sa bude 20 kritérií – organizačné zabezpečenie, obsahové zabezpečenie, účastníci, termín súťaže, miesto konania súťažnej časti, technické vybavenie priestorov, komfort pre účastníkov, ubytovacie zariadenie, doprava, strava/občerstvenie, odborná porota, vyhlásenie výsledkov, vzdelávacia časť, ďalší sprievodný program, ceny pre súťažiacich, kvalita propagačných materiálov, mediálna komunikácia a propagácia, vizuálne a audiovizuálne výstupy, archivácia jednotlivých ročníkov, ekologické faktory realizácie.

Dotazníky sa vyhodnotia a výsledné hodnotenie jednotlivých kôl súťaží bude v percentách. Finálna hodnotiaca správa bude zverejnená na webovom sídle NOC do konca marca nasledujúceho roka. Správa bude základom rokovania medzi NOC a MK SR k téme hospodárnosti a efektívnosti vynaloženia verejných prostriedkov. V nasledujúcom roku môže NOC na základe týchto výsledkov prehodnocovať prideľovanie finančných prostriedkov jednotlivým subjektom.

Kontrola kvality jednotlivých podujatí bude prebiehať kvalitatívnym prieskumom už počas ich realizácie. Odborní pracovníci NOC sa osobne zúčastnia na každej celoštátnej a krajskej súťaži (ak sa nebudú prekrývať), a na čo najväčšom množstve regionálnych a nižších súťažných kôl. Okrem odborných pracovníkov NOC budú osobne kontrolovať kvalitu aj ďalší odborníci – členovia odbornej hodnotiacej komisie projektov, členovia poradných zborov, porotcovia, lektori. Títo už dnes odovzdávajú NOC hodnotiace správy, ktoré nám dávajú komplexný obraz o umeleckej a organizačnej úrovni daného kola súťaže.

10. Najčastejšie otázky

Aké je spolufinancovanie jednotlivých podujatí?

Spolufinancovanie na rok 2024 je nastavené na 10%.

Môžeme regionálne kolo súťaže uskutočniť už na jeseň, ako sme zvykli?

Nie, všetky kolá súťaží musia byť zrealizované v danom kalendárnom roku, na ktorý sa súťaž vyhlasuje. Finančné prostriedky sú viazané na daný kalendárny rok.

Môžeme žiadať o financie aj na podujatia, ktorých realizácia sa plánuje v januári? Aj keď sa financie budú distribuovať až vo februári?

Áno, NOC bude refundovať podujatia, ktoré sa uskutočnili začiatkom daného kalendárneho roka.

Keď spájame viaceré kolá súťaží do jedného podujatia, ako máme požiadať o financie? Na každé kolo zvlášť?

Nie, v systéme prihlasovania si vytvoríte všetky kolá a o financie požiadate len cez jedno z nich. V danom formulári označíte, že žiadate o financie na viaceré kolá a zo zoznamu kôl vyberiete tie, ktorých sa to týka.

Môžeme si pýtať financie aj na ceny pre víťazov?

Áno, samozrejme, môžete žiadať financie aj na ceny pre víťazov. Nie sme dotačná schéma, NOC dáva príspevky na súťaže, takže nemáme takéto obmedzenia, čo sa týka účelov.

Aké sú požiadavky na propagáciu NOC? Rovnaké ako pri Fonde na podporu umenia?

Podrobné požiadavky na propagáciu sú uvedené v dokumente Povinnosti organizátorov pri propagácii jednotlivých kôl súťaží. Základný rozdiel oproti FPU je, že NOC požaduje čistotu prostredia, kde umelci prezentujú svoje diela. NOC odmieta umiestnenie bannerov/rollupov a iných reklamných predmetov na/pri/pod pódiom/vo výstavnej sieni, kde sa konajú umelecké vystúpenia/výstavy.

Zmluva medzi NOC a prijímateľom finančných prostriedkov bude jedna, alebo bude zmluva na každé podujatie zvlášť?

Zmluva o spolupráci a kompenzácii nákladov bude len jedna, pričom prílohou budú všetky podujatia, na ktoré boli prijímateľovi pridelené finančné prostriedky od NOC.

Povinné spolufinancovanie podujatí 10% je z celkovej žiadanej sumy, alebo z pridelenej sumy?

Minimálne spolufinancovanie treba počítať z pridelenej sumy. Ak sme napr. získali na podujatie 1000 eur, tak spolufinancovanie má byť minimálne 100 eur. Celková suma podujatia teda musí byť minimálne 1100 eur.

Povinné spolufinancovanie je potrebné dodržiavať pri každom podujatí zvlášť, alebo stačí v rámci celkovej sumy?

Národné osvetové centrum bude pri vyúčtovaní kontrolovať, či sedí minimálne spolufinancovanie 10% v rámci celkovej sumy uvedenej v zmluve, nie na každé podujatie zvlášť.

Je možné spolufinancovanie použiť aj na účely, ktoré nie sú uvedené v tabuľke rozhodnutia generálneho riaditeľa NOC o pridelení finančných prostriedkov?

Áno, samozrejme, vlastné zdroje je možné použiť na akýkoľvek účel.

V prípade, že nevyčerpáme všetky prostriedky na podujatie, je možné tieto prostriedky presunúť na iné podujatia, na ktoré sme tiež získali finančné prostriedky od NOC a budú súčasťou tej istej zmluvy?

Nevyčerpané finančné prostriedky je možné použiť len na jednotlivé kolá tej istej postupovej súťaže, vždy však len na ten istý stupeň súťaže v inom (napr. susednom) obvode/okrese/regióne/kraji, alebo na vyšší stupeň danej súťaže.

Čo ak nevyčerpáme všetky pridelené prostriedky? Môžeme si financie presúvať na iné podujatia?

Financie si môžete presúvať len na susedné kolá, alebo vyššie kolá tej istej súťaže, pričom nemusíte byť ani ich hlavným organizátorom. V prípade Hviezdoslavovho Kubína samozrejme aj naprieč kategóriami.

11. Kontakt

V prípade otázok nás kontaktujte na:
jana.vikor@nocka.sk
+421 918 716 008

12. Archív

Financovanie celoštátnych postupových súťaží vyhlasovaných NOC pre rok 2023

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 13. 10. 2023 a naposledy aktualizované 17. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.