Úvod » Súťaže a neprofesionálne umenie

Súťaže a neprofesionálne umenie

Neprofesionálne umenie

Neprofesionálna umelecká tvorba vznikla a vyvíjala sa ako umelecká tvorivá činnosť ľudí v bezprostrednej životnej praxi, tesne spätá s ich každodenným životom. Počiatky inštitucionalizácie a organizácie neprofesionálneho umenia na Slovensku (v minulosti ľudová umelecká tvorivosť – ĽUT alebo záujmová umelecká činnosť – ZUČ) siahajú do 19. storočia a viažu sa ku vzniku ochotníckych divadelných krúžkov a spevokolov. Ako celok sa ľudová umelecká tvorivosť rozvíjala v krúžkoch a spolkoch na základe dobrovoľnosti. Postupný vývoj organizovaného neprofesionálneho umenia v krajoch si vyžiadal vytvorenie spoločného odborného rezortného centra, ktoré by cieľavedome podporovalo a koordinovalo osvetovú prácu v oblasti vzdelávania a záujmovej umeleckej činnosti. Z toho dôvodu vznikol v roku 1958 Osvetový ústav, od roku 1991 premenovaný na Národné osvetové centrum (NOC).

V oblasti neprofesionálneho umenia je hlavným poslaním NOC podpora tvorivej činnosti kolektívov a jednotlivcov v rôznych oblastiach neprofesionálnej umeleckej tvorby (folklór a folklorizmus, divadlo, film, fotografia, hudba, umelecký prednes, výtvarná tvorba a literatúra), realizácia festivalov, postupových súťaží a ďalších podujatí, metodické usmerňovanie a vzdelávanie detí, mládeže i dospelých, či starostlivosť o kultúrne dedičstvo.

Súťaže a prehliadky

Národné osvetové centrum je vyhlasovateľom a odborným garantom 20 celoštátnych postupových súťaží a prehliadok v umeleckých druhoch a žánroch: folklór a folklorizmus, divadlo, film, fotografia, hudba, umelecký prednes, výtvarná tvorba a literatúra. Systém realizácie celoštátnych súťaží je priamo naviazaný na regionálne a krajské osvetové strediská, ktorých úlohou je zorganizovať dané podujatie vo vybranom regióne alebo kraji. NOC súťaže vyhlasuje, odborne  garantuje, koordinuje, sleduje súlad s propozíciami a hodnotí ich priebeh.

Väčšina súťaží je postupových a obvykle pozostávajú z troch stupňov: regionálneho, krajského a celoštátneho, minimálne však z dvoch: krajského a celoštátneho (výnimkou je celoštátna súťaž zameraná na umelecký prednes, pri ktorej regionálnemu stupňu predchádza ešte stupeň triedny, školský, obvodný a okresný). Súťaže majú rôznu periodicitu a uskutočňujú sa buď každý rok, alebo každé dva až tri roky. Súťaže sa organizujú formou verejnej prezentácie a často bývajú spojené s  ďalším podujatím – napríklad festivalom. Súčasťou súťaží sú aj vzdelávacie aktivity, ktoré umožňujú účastníkom zvýšiť si svoje odborné vedomosti či interpretačné zručnosti v danej umeleckej oblasti.

Význam celoštátnych postupových súťaží spočíva nielen v prezentácii a konfrontácii neprofesionálnych umelcov, ale aj v spätnej väzbe, ktorú účastníci získavajú od odborníkov prostredníctvom hodnotiacich rozborových seminárov.

Logotyp pre celoštátne postupové súťaže

NOC pre súťaže – biely podklad, text doľava
NOC pre súťaže – biely podklad, text doprava
NOC pre súťaže – modrý podklad, text doľava
NOC pre súťaže – modrý podklad, text doprava
NOC pre súťaže – čiernobielo, text doľava
NOC pre súťaže – čiernobielo, text doprava
NOC pre súťaže – čiernobielo inverzne, text doľava
NOC pre súťaže – čiernobielo inverzne, text doprava

Logomanuál

Zásady práce expertných skupín

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 2. 4. 2022 a naposledy aktualizované 23. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.