Úvod » Súťaže a neprofesionálne umenie

Súťaže a neprofesionálne umenie

Neprofesionálne umenie

Neprofesionálna umelecká tvorba vznikla a vyvíjala sa ako umelecká tvorivá činnosť ľudí v bezprostrednej životnej praxi, tesne spätá s ich každodenným životom. Počiatky inštitucionalizácie a organizácie neprofesionálneho umenia na Slovensku (v minulosti ľudová umelecká tvorivosť – ĽUT alebo záujmová umelecká činnosť – ZUČ) siahajú do 19. storočia a viažu sa ku vzniku ochotníckych divadelných krúžkov a spevokolov. Ako celok sa ľudová umelecká tvorivosť rozvíjala v krúžkoch a spolkoch na základe dobrovoľnosti. Postupný vývoj organizovaného neprofesionálneho umenia v krajoch si vyžiadal vytvorenie spoločného odborného rezortného centra, ktoré by cieľavedome podporovalo a koordinovalo osvetovú prácu v oblasti vzdelávania a záujmovej umeleckej činnosti. Z toho dôvodu vznikol v roku 1958 Osvetový ústav, od roku 1991 premenovaný na Národné osvetové centrum (NOC).

V oblasti neprofesionálneho umenia je hlavným poslaním NOC podpora tvorivej činnosti kolektívov a jednotlivcov v rôznych oblastiach neprofesionálnej umeleckej tvorby (folklór a folklorizmus, divadlo, film, fotografia, hudba, umelecký prednes, výtvarná tvorba a literatúra), realizácia festivalov, postupových súťaží a ďalších podujatí, metodické usmerňovanie a vzdelávanie detí, mládeže i dospelých, či starostlivosť o kultúrne dedičstvo.

Súťaže a prehliadky

Národné osvetové centrum je vyhlasovateľom a odborným garantom 20 celoštátnych postupových súťaží a prehliadok v umeleckých druhoch a žánroch: folklór a folklorizmus, divadlo, film, fotografia, hudba, umelecký prednes, výtvarná tvorba a literatúra. Systém realizácie celoštátnych súťaží je priamo naviazaný na regionálne a krajské osvetové strediská, ktorých úlohou je zorganizovať dané podujatie vo vybranom regióne alebo kraji. NOC súťaže vyhlasuje, odborne  garantuje, koordinuje, sleduje súlad s propozíciami a hodnotí ich priebeh.

Väčšina súťaží je postupových a obvykle pozostávajú z troch stupňov: regionálneho, krajského a celoštátneho, minimálne však z dvoch: krajského a celoštátneho (výnimkou je celoštátna súťaž zameraná na umelecký prednes, pri ktorej regionálnemu stupňu predchádza ešte stupeň triedny, školský, obvodný a okresný). Súťaže majú rôznu periodicitu a uskutočňujú sa buď každý rok, alebo každé dva až tri roky. Súťaže sa organizujú formou verejnej prezentácie a často bývajú spojené s  ďalším podujatím – napríklad festivalom. Súčasťou súťaží sú aj vzdelávacie aktivity, ktoré umožňujú účastníkom zvýšiť si svoje odborné vedomosti či interpretačné zručnosti v danej umeleckej oblasti.

Význam celoštátnych postupových súťaží spočíva nielen v prezentácii a konfrontácii neprofesionálnych umelcov, ale aj v spätnej väzbe, ktorú účastníci získavajú od odborníkov prostredníctvom hodnotiacich rozborových seminárov.

V roku 2021 Národné osvetové centrum vyhlasuje týchto 14 súťaží: Šaffova ostroha, Vidiečanova Habovka (deti), Jazykom tanca, Zlatá priadka, FEDIM, Belopotockého Mikuláš, Hviezdoslavov Kubín, Viva il canto, Divertimento musicale, OdDYCHpoDYCH, AMFO, CINEAMA, Výtvarné spektrum, Literárny Zvolen.

Logotyp pre celoštátne postupové súťaže

NOC_vyhlasovatel_biely_podklad-LEFT
NOC pre súťaže – biely podklad, text doľava
NOC_vyhlasovatel_biely_podklad-RIGHT
NOC pre súťaže – biely podklad, text doprava
NOC_vyhlasovatel_modry_podklad-LEFT
NOC pre súťaže – modrý podklad, text doľava
NOC_vyhlasovatel_modry_podklad-RIGHT
NOC pre súťaže – modrý podklad, text doprava
NOC_vyhlasovatel_CB-LEFT
NOC pre súťaže – čiernobielo, text doľava
NOC_vyhlasovatel_CB-RIGHT
NOC pre súťaže – čiernobielo, text doprava
NOC_vyhlasovatel_CB_inverzne-LEFT
NOC pre súťaže – čiernobielo inverzne, text doľava
NOC_vyhlasovatel_CB_inverzne-RIGHT
NOC pre súťaže – čiernobielo inverzne, text doprava

Logomanuál

NOC_logomanual.pdf

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 2. 4. 2022 a naposledy aktualizované 21. 4. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.