Úvod » Výskum a štatistika » Výstupy » Scénická žatva 2006 – Prieskum publika

Scénická žatva 2006 – Prieskum publika

NOC: Radosť z tvorivosti

Štvrtýkrát za sebou uskutočnili sociológovia z Kultúrneho observatória NOC na Scénickej žatve prieskum publika. Tohtoročné výsledky prvýkrát priniesli jedno výrazné a neočakávané prekvapenie: v dôsledku náhodného výberu respondentov anketármi KO NOC sa prvýkrát do vzorky dostal výrazne vyšší podiel divákov ako ostatných účastníkov prehliadky (členovia vystupujúcich súborov, účastníci školiteľských podujatí, lektori, porotcovia, organizační pracovníci). Pri známom efekte pozitívnejšieho hodnotenia úrovne prehliadky návštevníkmi vystupujúcimi na prehliadke v iných ako čisto diváckej role to znamená aj iné – než v minulosti – proporcie  jednotlivých hodnotiacich stanovísk.

K štruktúre publika
Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, i tento raz v zložení publika mierne prevládali ženy (príslušný dokumentačný materiál je v prílohe správy), publikum oproti ostatným ročníkom mierne „zostarlo“  (priemerný vek v jednotlivých rokoch od roku 2003 – 28,4; 27,6; 27,6; 31,6 rokov), tento ročník bol výnimočný i v najvyššom zastúpení respondentov s vysokoškolským vzdelaním (38% – po iné roky od 22% do 26%). Uvedené tendencie o najvyššom podiele respondentov v role radových divákov potvrdzuje i zistenie o najvyššom podiele obyvateľov Martina v zložení publika za posledné štyri roky (36% – ostatné roky 18%, 32%, 26%). Tohtoročná „žatva“ bola teda charakteristická vyšším podielom divákov z Martina, vysokoškolsky vzdelaných ľudí i vyšším priemerným vekom ako v predchádzajúcich rokoch.

Ďalší z údajov, ktorý sa vymyká z trendu doterajších zistení – hoci vo vzťahu k vyššie uvedenému má svoju logiku – je zistenie o doteraz najvyššom podiele respondentov, ktorí SŽ navštívili prvýkrát (46,5% – predtým od 35% po 40%). Ostatné tohoročné frekvencie: 2-4-krát – 30,7% (v minulosti od 40 do 45%), 5-7-krát – 9,7% (od 12 do 14%), viac ako 7-krát 13,1% (2003 – 11%, 2004 – 5%, 2005 – 4%).

Zloženie publika podľa roly účastníkov podujatia v jednotlivých rokoch vyjadruje tabuľka 1.

 

Tabuľka 1:

 2003   2004   2005    2006
divák  28,0  47,8  39,3  58,9
člen vystupujúceho súboru  46,2  29,6  48,3  17,0
účastník školiteľských podujatí  16,4  14,6  5,8  8,1
lektor, porotca, organizačný pracovník  7,0  7,8  4,0  10,3
iná odpoveď  2,4  0,2  2,6  5,7

Vo vzorke je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vyšší podiel divákov a nižší podiel členov súborov. Reálnosť týchto proporcií nemožno odhadnúť – treba k nim ďalšie doplňujúce údaje o počte účinkujúcich i počte predaných vstupeniek (aj za uplynulé roky).
Zistené údaje o štruktúre publika SŽ 2006 ešte doplníme údajmi o frekvencii návštev iných festivalov a prehliadok neprofesionálneho divadla. Možno konštatovať, že 60% skúmaného súboru v tomto roku žiadne iné podujatie okrem Scénickej žatvy nenavštívilo, zvyšok (40%) sa zúčastnil celého radu podujatí na Slovensku a v ČR (najčastejšie Šaľa, Jiráskov Hronov, Šurany. Kremnica, Trebišov…).

Hodnotenie podujatia
Keď sledujeme vývoj proporcií jednotlivých stupňov hodnotiacej škály v uplynulých štyroch rokoch (tabuľka 2), upútajú nás najmä tieto skutočnosti:
–  najvyšší podiel indiferentných odpovedí v tomto roku,
–  oproti iným rokom zvýšený podiel negatívnych hodnotení.

Tabuľka 2 – Hodnotenie úrovne Scénickej Žatvy 2003 – 2006 (v %):

Ako hodnotíte celkovú úroveň tohto podujatia? 2003   2004   2005    2006
je veľmi dobrá  43,8  54,7  43,8  25,7
 je skôr dobrá  43,6  37,9  48,2  39,5
 je skôr zlá  6  0,8  1,2  9,1
 je veľmi zlá  0,6  0,2  0,2  3,2
 neviete to posúdiť  6,0  6,2  6,4  22,5

Zvýšený podiel indiferentných odpovedí možno vysvetliť spomínanými zmenami v štruktúre vzorky (z bežných divákov sa takto vyjadrilo až 29%, spomedzi účinkujúcich 13%). Nemožno nimi však vysvetliť zvýšenie počtu negatívnych hodnotení (odpovede tohto typu uvádza zhodne po 12% respondentov z radov divákov i účinkujúcich). Ako jedno z možných vysvetlení prichádza do úvahy termín realizácie prieskumu (štvrtok poobede a piatok) – respondenti nemuseli mať podujatie ešte „zažité“, nevideli dostatočný počet predstavení, najlepšie vystúpenia ešte len mohli prísť a pod. Z faktov, ktoré máme k dispozícii, vyplýva len toľko, že respondenti v čase realizácie prieskumu videli približne toľko predstavení, koľko v uplynulých rokoch, čo presvedčivosť našej hypotézy oslabuje.

Ak chceme objasniť isté odlišnosti výsledkov prieskumu na tohtoročnej SŽ v porovnaní s minulosťou, treba analyzovať údaje o spokojnosti publika s jednotlivými dimenziami organizácie podujatia.

 


Tabuľka 3 – Hodnotenie dimenzií organizácie podujatia (2003 – 2006; v %):

Ako ste spokojný na tohtoročnej Scénickej žatve:  veľmi
 čiastočne
 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
s celkovou atmosférou 61,3  69,4 61,0  36,9  32,9  24,4  32,6  41,2
so spektrom
prezentovaných
inscenácií
 42,5  54,4  38,7  23,0  44,1  35,0  43,1  44,1
s organizačným
zabezpečením
chodu podujatia
 60,1  55,6  45,6  27,7  29,5  29,0  37,6  35,8
s možnosťami
výmeny
názorov a
neformálnej
diskusie
 57,3  58,6  53,4  30,7  25,3  22,6  26,2  32,8
s možnosťou
stretnúť ľudí,
ktorých
inokedy
nevídate
 71,1  71,0  68,2  53,1  20,6  15,4  24,8  32,0
s propagáciou
podujatia
 30,5  38,0  48,2  27,1  46,9  46,4  43,4  43,8
s úrovňou
prezentovaných
inscenácií
 41,3  51,8  34,4  26,5  44,7  32,6  42,6  38,5
s ponukou
školiteľských
podujatí
 47,1  40,6  28,6  20,3  18,2  16,8  29,4  19,7
s termínom
podujatia
 –  –  57,4  47,8  –  –  33,6  31,2

 

Ako ste spokojný na tohtoročnej Scénickej žatve:  vôbec nie
 
nevie posúdiť
 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
s celkovou atmosférou  2,4  0,6  1,4  6,0  3,4  5,6  5,0  15,9
so spektrom
prezentovaných
inscenácií
 3,6  1,2  3,0  8,3  9,8  9,4  15,2  24,6
s organizačným
zabezpečením
chodu podujatia
 6,2  2,2  2,4  11,6  4,2  13,2  14,4  24,8
s možnosťami
výmeny
názorov a
neformálnej
diskusie
 5,2  1,6  1,0  5,6  12,2  17,2  19,4  30,9
s možnosťou
stretnúť ľudí,
ktorých
inokedy
nevídate
 3,2  0,2  0,4  3,9  4,4  13,4  6,6  11,0
s propagáciou
podujatia
 16,8  12,4  3,2  20,9  5,8  3,2  5,2  8,3
s úrovňou
prezentovaných
inscenácií
 5,2  2,0  4,0  11,4  8,8  13,6  19,0  23,6
s ponukou
školiteľských
podujatí
 1,4  0,4  2,6  8,9  33,3  42,2  39,4  51,0
s termínom
podujatia
 –  –  5,6  13,7  –  –  3,4  7,3

 

Vysoký podiel indiferentných odpovedí sa logicky musel premietnuť do rozdelenia ostatných typov odpovedí. Ak v niektorých prípadoch tento podiel dosahuje až štvrtinu a viac skúmaného súboru, nemožno ani iné výsledky očakávať. V záujme úplnosti a komplexnosti prezentovaných informácií však treba uviesť i ďalšie analytické údaje. Ak v celom súbore 51% respondentov nevie posúdiť ponuku školiteľských podujatí, na výške tohto podielu sa „podpisuje“ nielen 62% radových divákov (od ktorých nemôžeme očakávať o tejto otázke výraznejšiu informovanosť), ale aj 35% respondentov z radov zainteresovaných účinkujúcich (členovia súborov, účastníci školiteľských podujatí, organizátori, lektori…). Podobne možno hovoriť i o ďalších dimenziách hodnotenia podujatia: ak sa k hodnoteniu možnosti výmeny názorov a neformálnej diskusie nevedelo vyjadriť 31% skúmanej vzorky, tvorilo tento podiel nielen 41% z radových divákov, ale aj 17% z tých účastníkov, ktorí na podujatí pôsobili v rozličných odlišných rolách.

Organizátori podujatia určite starostlivo zhodnotia informácie vo vyššie uvedenej tabuľke. Prieskum samotný nemôže dať odpoveď na otázku, prečo sa dosť výrazne zmenili (zvýšili) počty nespokojných respondentov pri niektorých položkách – výsledky treba konfrontovať s realitou zmien podmienok organizácie podujatia.

Vysoké a diferencované počty indiferentných odpovedí čitateľovi dosť sťažujú orientáciu v uvádzaných zisteniach. Preto sme výsledky prieskumu prepočítali aj bez indiferentných odpovedí – skúmaný súbor sa nám tak zužuje na osoby, ktoré sa dokázali vyjadriť k jednotlivým dimenziám organizácie Scénickej žatvy kompetentnejšie ako ostatní. Výsledky sú potom takéto:

 

Tabuľka 4 – Spokojnosť s dimenziami organizácie festivalu (v %):

spokojnosť: veľmi  čiastočne vôbec nie
s celkovou atmosférou  43,9  49,0  7,1
so spektrom prezentovaných inscenácií  30,5  58,5  11,0
s organizačným zabezpečením chodu podujatia  36,9  47,7  15,4
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie  44,4  47,4  8,1
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate  59,6  36,0  4,4
s propagáciou podujatia  29,5  47,7  22,7
s úrovňou prezentovaných inscenácií  34,7  50,4  14,9
s ponukou školiteľských podujatí  41,5  40,3  18,2
s termínom podujatia  51,6  33,6  14,8

 

Len pri dvoch položkách zo zoznamu sa stretávame s vyššou ako 50% úplnou spokojnosťou: možnosť kontaktovania s ľuďmi, ktorých inakšie nestretáme, termín podujatia. Pätina zainteresovaných (kompetentných) respondentov však nebola spokojná s propagáciou podujatia a s ponukou školiteľských podujatí, 15% s organizačným zabezpečením a aj s úrovňou prezentovaných podujatí. Počty uvedené v tabuľke predstavujú veľmi výstižný obraz postojov respondentov k úrovni jednotlivých stránok organizácie SŽ 2006 a odporúčame ich na pôde príslušných odborných útvarov starostlivo zhodnotiť.

Tak ako v minulom roku bola respondentom predložená aj otázka o preferovaní kritéria na výber súborov do celoslovenských divadelných prehliadok. I napriek zmenám v štruktúre publika výsledky zisťovania sú také isté:

–  výber na základe územného členenia: 2005 – 21,7%; 2006 – 21,5%, aby sa do prehliadky dostali proporcionálne súbory z celého Slovenska,

–  výber na základe kvality posúdenej odbornými komisiami, aby boli na prehliadke zastúpené súbory na základe ich umeleckej úrovne bez ohľadu na regionálny pôvod: 2005 – 77,9%; 2006 – 76,1%,

–  iná odpoveď: 2005 – 0,4%; 2006 – 2,4%.

 

Vzťah publika SŽ 2006 k časopisu Javisko

Javisko prešlo od roku 2005 výraznými koncepčnými zmenami, ktorých podstata smerovala k výraznejšiemu reflektovaniu neprofesionálnej divadelnej scény a jej problematiky. Zmenu koncepcie zaregistrovalo a hodnotí ju pozitívne približne 14% respondentov – práve toľko si ju nevšimlo. Len 2,5% respondentov hovorí o zmene k horšiemu, no na druhej strane 70% respondentov časopis nepozná, takže sa k vývoju jeho koncepcie nedokáže vyjadriť.

Tabuľka 5 – Názory na zmenu koncepcie časopisu Javisko (v %):

Aký je váš názor na zmenu koncepcie časopisu Javisko:  2005 2006
nemôžem sa vyjadriť, časopis nepoznám  60,7  69,8
žiadnu zmenu som si nevšimol/la  20,2  14,0
Javisko sa zhoršilo oproti predchádzajúcim rokom  3,8  2,5
Javisko sa zlepšilo oproti predchádzajúcim rokom  15,3  13,8

 

Prezentované údaje korešpondujú s ďalšími zisteniami, ktoré sa týkajú kontaktovania sa účastníkov SŽ 2006 s týmto periodikom – 41% časopis nepozná, 23% ho pozná, ale nečíta, 21% si ho príležitostne prečíta, 11% ho číta pravidelne, 4% patria k odbornému okruhu čitateľov a prispievateľov. Porovnávať údaje so zisteniami z uplynulého roka treba veľmi obozretne, vzhľadom na rozdielnosť oboch výskumných súborov. Podobne treba pristupovať aj k zisteniu o odbere časopisu (údaje sú v prílohe správy).

Pre odborné vedenie časopisu sú akiste najcennejšie zistenia ankety o argumentoch súvisiacich s názorom respondentov o zlepšení úrovne časopisu oproti minulým rokom:

– časopis je opäť orientovaný na problematiku neprofesionálneho divadla,

– zlepšenie grafickej úpravy,

– vyprofilovanosť z hľadiska koncepcie, obsahu, odbornosti.

Na záver

Anketa organizovaná medzi návštevníkmi Scénickej žatvy predstavuje cenný zdroj informácií spätnoväzobného charakteru. Nastavuje organizátorom zrkadlo, v ktorom sa odrážajú výsledky ich úsilia. Tieto informácie však treba konfrontovať s podmienkami, v akých sa podujatie pripravovalo, so zmenami, aké nastali v jeho organizácii na rozdiel od minulých rokov, s finančnými možnosťami, atď. Pri takomto prístupe je možné výsledky ankety využiť ako jedno z východísk pre ďalšie napredovanie a skvalitňovanie podujatia.

 

Príloha k prieskumu publika

 1. Na Scénickej žatve ste sa doteraz zúčastnil:
2003 2004 2005 2006
tento rok prvýkrát  35,0  40,2  38,9  46,5
2-4-krát  39,8  43,2  45,1  30,7
5-7-krát  14,0  11,8  11,6  9,7
viac ako 7-krát  11,2  4,8  4,4  13,1

 

 

 1. Na tohtoročnej Scénickej žatve sa zúčastňujete ako:
 2003   2004   2005    2006
divák  28,0  47,8  39,3  58,9
člen vystupujúceho súboru  46,2  29,6  48,3  17,0
účastník školiteľských podujatí  16,4  14,6  5,8  8,1
lektor, porotca, organizačný pracovník  7,0  7,8  4,0  10,3
iná odpoveď  2,4  0,2  2,6  5,7

 

 1. Na Scénickej žatve 200X ste doteraz videli:
 2003 2004  2005  2006 
jedno predstavenie  12,2  18,4  20,4  21,5
dve predstavenia  23,8  29,2  30,7  18,0
tri predstavenia  19,2  20,0  17,6  17,8
štyri predstavenia a viac  38,4  27,0  25,1  29,8
ani jedno predstavenie  6,4  5,4  6,2  13,0

 

 1. Ako hodnotíte celkovú úroveň tohtoročnej Scénickej žatvy?
2003   2004   2005    2006
je veľmi dobrá  43,8  54,7  43,8  25,7
 je skôr dobrá  43,6  37,9  48,2  39,5
 je skôr zlá  6  0,8  1,2  9,1
 je veľmi zlá  0,6  0,2  0,2  3,2
 neviete to posúdiť  6,0  6,2  6,4  22,5

 

 1. Ako ste spokojný na tohtoročnej Scénickej žatve:
 veľmi
 čiastočne
 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
s celkovou atmosférou 61,3  69,4 61,0  36,9  32,9  24,4  32,6  41,2
so spektrom
prezentovaných
inscenácií
 42,5  54,4  38,7  23,0  44,1  35,0  43,1  44,1
s organizačným
zabezpečením
chodu podujatia
 60,1  55,6  45,6  27,7  29,5  29,0  37,6  35,8
s možnosťami
výmeny
názorov a
neformálnej
diskusie
 57,3  58,6  53,4  30,7  25,3  22,6  26,2  32,8
s možnosťou
stretnúť ľudí,
ktorých
inokedy
nevídate
 71,1  71,0  68,2  53,1  20,6  15,4  24,8  32,0
s propagáciou
podujatia
 30,5  38,0  48,2  27,1  46,9  46,4  43,4  43,8
s úrovňou
prezentovaných
inscenácií
 41,3  51,8  34,4  26,5  44,7  32,6  42,6  38,5
s ponukou
školiteľských
podujatí
 47,1  40,6  28,6  20,3  18,2  16,8  29,4  19,7
s termínom
podujatia
 –  –  57,4  47,8  –  –  33,6  31,2

 

   vôbec nie
 
nevie posúdiť
 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006
s celkovou atmosférou  2,4  0,6  1,4  6,0  3,4  5,6  5,0  15,9
so spektrom
prezentovaných
inscenácií
 3,6  1,2  3,0  8,3  9,8  9,4  15,2  24,6
s organizačným
zabezpečením
chodu podujatia
 6,2  2,2  2,4  11,6  4,2  13,2  14,4  24,8
s možnosťami
výmeny
názorov a
neformálnej
diskusie
 5,2  1,6  1,0  5,6  12,2  17,2  19,4  30,9
s možnosťou
stretnúť ľudí,
ktorých
inokedy
nevídate
 3,2  0,2  0,4  3,9  4,4  13,4  6,6  11,0
s propagáciou
podujatia
 16,8  12,4  3,2  20,9  5,8  3,2  5,2  8,3
s úrovňou
prezentovaných
inscenácií
 5,2  2,0  4,0  11,4  8,8  13,6  19,0  23,6
s ponukou
školiteľských
podujatí
 1,4  0,4  2,6  8,9  33,3  42,2  39,4  51,0
s termínom
podujatia
 –  –  5,6  13,7  –  –  3,4  7,3

 

 

 

 1. Ktoré kritérium by sa malo, podľa Vás, pri výbere súborov na celoštátne divadelné prehliadky v prvom rade uplatňovať?
   2005  2006
výber na základe územného členenia, aby sa do prehliadky dostali proporcionálne
súbory z celého Slovenska
 21,7  21,5
výber na základe kvality posúdenej odbornými komisiami, aby boli na prehliadke
zastúpené súbory na základe ich umeleckej úrovne bez ohľadu na regionálny pôvod
 77,9  76,1
iná odpoveď  0,4  2,4

 

 1. Navštívili ste už v tomto roku nejaký iný festival alebo prehliadku neprofesionálneho divadla? Ak áno, v akej úlohe?
   2003 2004
2005
2006
nie, nenavštívil  46,9  59,6  69,1  60,4
áno, bolo to podujatie……  53,1  40,4  30,9  39,6

 

 

 1. Aký vzťah máte k časopisu Javisko?
   2005 2006
nepoznám toto periodikum  32,1  41,4
viem o ňom, ale ho nečítam  23,8  20,6
zalistujem si v ňom, aj prečítam, keď sa k nemu dostanem  32,3  20,6
pravidelne ho čítam  9,4  11,1
som jeho odborným/ou čitateľom/kou, fanúšikom  1,4  1,0
patrím aj k okruhu jeho prispievateľov  1,0  3,3

 

 1. Odoberáte časopis Javisko?
2005
2006
áno  9,7  11,6
nie, ale rád by som sa k nemu dostal/a  41,6  30,6
v minulosti som ho odoberal/a, dnes nie  12,3  10,7
nie a ani nemám záujem  36,4  47,1

 

 1. Aký je váš názor na zmenu koncepcie časopisu Javisko v roku 2005?
   2005 2006
nemôžem sa vyjadriť, časopis nepoznám  60,7  69,8
žiadnu zmenu som si nevšimol/la  20,2  14,0
Javisko sa zhoršilo oproti predchádzajúcim rokom  3,8  2,5
Javisko sa zlepšilo oproti predchádzajúcim rokom  15,3  13,8

 

Na záver ešte dovoľte niekoľko údajov potrebných na štatistické spracovanie.

11. Pohlavie:

  2003
2004
2005
2006
muž
 49,7  46,4  48,4  46,6
žena  50,3  53,6  51,6  53,4

 

 

 1. Koľko máte rokov?
 2003 2004
2005
2006
do 17 rokov  16,1  14,0  12,0  8,5
18-29 rokov  47,6  51,1  56,5  43,9
30-44 rokov  24,1  25,9  22,2  29,5
45-59 rokov  11,4  8,8  8,4  14,6
nad 60 rokov  0,8  0,2  0,8  3,5

 

 1. Aké máte vzdelanie:
 2003 2004
2005
2006
základné  19,1  17,3  15,4  11,3
vyučený  6,2  9,2  10,2  9,3
stredné s maturitou  51,6  47,2  51,9  41,8
vysokoskolšské  23,1  26,3  22,4  37,7

 

 1. Bývate:
 2003 2004
2005
2006
v Martine  17.5  31.8  26.5  35.6
inde  82.5  68.2  73.5  64.4
 1. Hodnotenie úrovne Scénickej žatvy 2006 jednotlivými kategóriami respondentov:

úroveň
  spolu
je veľmi dobrá je skôr dobrá
je skôr zlá
je veľmi zlá
 neviete to posúdiť
Na Scénickej žatve ste sa doteraz zúčastnili: tento rok prvýkrát  25,7  31,7  7,8  1,7  33,0  100.0
2-4-krát  28,9  42,8  8,6  3,9  15,8  100.0
5-7-krát  22,9  58,3  10,4  2,1  6,3  100.0
viac ako 7-krát  20,6  46,0  14,3  7,9  11,1  100.0
Na tohtoročnej

Scénickej žatve sa

zúčastňujete ako:

Divák  24,1  34,7  9,6  2,7  28,9  100.0
člen vystu-pujúceho súboru  27,7  49,4  6,0  1,2  15,7  100.0
účastník školiteľ-

ských podujatí

 35,0  45,0  12,5  5,0  2,5  100.0
lektor, porotca,
organizačný pracovník
 25,5  51,0  7,8  3,9  11,8  100.0
iná odpoveď  25,9  29,6  11,1  11,1  22,2  100.0
Na Scénickej žatve 2006 ste doteraz videli: jedno predstavenie  30,2  25,5  2,8  4,7  36,8  100.0
dve predstavenia  22,5  43,8  13,5  2,2  18,0  100.0
tri predstavenia  27,6  51,7  11,5  1,1  8,0  100.0
štyri predstavenia a viac  29,5  52,7  11,0  4,8  2,1  100.0
ani jedno predstavenie  12,5  10,9  4,7  1,6  70,3  100.0
Navštívili

ste už
v tomto

roku nejaký
iný festival alebo
prehliadku
neprofe-sionálneho
divadla? Ak áno,
v akej úlohe?

nie, nenavštívil  26,9  33,7  10,1  3,4  25,9  100.0
áno  23,7  49,0  7,2  3,1  17,0  100.0
Odoberáte časopis
Javisko?
áno  32,1  46,4  8,9  3,6  8,9  100.0
nie, ale rád by som sa k nemu dostal/a  34,7  36,1  8,2  1,4  19,7  100.0
v minulosti som ho odoberal/a, dnes nie  27,5  52,9  9,8  3,9  5,9  100.0
nie a ani nemám záujem  18,9  36,8  9,2  4,4  30,7  100.0
pohlavie muž  30,5  38,9  7,5  2,7  20,4  100.0
žena  22,2  39,7  10,1  3,9  24,1  100.0
vek 15 – 17 rokov  24,4  39,0  4,9  2,4  29,3  100.0
18 – 29 rokov  26,5  36,5  8,1  2,8  26,1  100.0
30 – 44 rokov  22,5  41,5  10,6  3,5  21,8  100.0
45 – 59 rokov  32,9  47,1  8,6  1,4  10,0  100.0
60 a viac rokov  31,3  25,0  18,8  12,5  12,5  100.0
vzdelanie základné  23,6  36,4  7,3  5,5  27,3  100.0
vyučený  33,3  20,0  6,7  2,2  37,8  100.0
úplné stredné s maturitou  25,7  41,1  7,4  1,5  24,3  100.0
vysoko-školské  25,8  42,9  11,5  4,9  14,8  100.0
bydlisko V Martine  32,2  28,7  8,8  5,3  25,1  100.0
inde  23,0  45,0  8,9  2,2  20,8  100.0
Celý súbor  26,2  39,3  8,9  3,3  22,3  100.0

 

 

 1. Spokojnosť s jednotlivými dimenziami organizácie Scénickej žatvy podľa roly respondentov:

 

   spokojný
 veľmi  čiastočne
2005
2006
2005
2006
s celkovou atmosférou diváci  55.3  30.0  37.1 42.0
ostatní  64.7  46.5  29.7  40.1
so spektrom prezentovaných inscenácií diváci  34.2  21.3  40.3  39.7
ostatní  41.6  25.4  44.9  50.2
s organizačným zabezpečením chodu podujatia diváci  38.1  21.3  31.0  30.9
ostatní  50.5  36.8  41.9  42.8
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie diváci  38.1  21.4  26.4  31.3
ostatní  63.4  43.8  26.1  34.8
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate diváci  53.3  44.7  36.0  34.8
ostatní  77.9  64.9  17.5  28.2
s propagáciou podujatia diváci  51.3  27.7  40.1  37.6
ostatní  46.2  26.2  4.5  52.5
s úrovňou prezentovaných inscenácií diváci  29.4  27.3  35.5  30.9
ostatní  37.6  25.4  4.72  49.3
s ponukou školiteľských podujatí diváci  17.8  15.2  19.8  14.9
ostatní  35.6  27.5  35.6  26.5
s termínom podujatia diváci  53.8  47.3  34.0  31.0
ostatní  59.7  48.5  33.3  31.5
 spokojný
 vôbec nie nevie posúdiť
 2005 2006
2005
2006
s celkovou atmosférou diváci  1.5  6.4  6.1  21.6
ostatní  1.3  5.4  4.3  7.9
so spektrom prezentovaných inscenácií diváci  2.6  9.2  23.0  29.8
ostatní  3.3  7.0  10.2  17.4
s organizačným zabezpečením chodu podujatia diváci  1.0  12.4  29.9  35.5
ostatní  3.3  10.4  4.3  10.0
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie diváci  1.0  6.8  34.5  40.6
ostatní  1.0  4.0  9.5  17.4
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate diváci  0.0  5.0  10.7  15.6
ostatní  0.7  2.5  4.0  4.5
s propagáciou podujatia diváci  2.5  23.4  6.1  11.3
ostatní  3.6  17.3  4.6  4.0
s úrovňou prezentovaných inscenácií diváci  3.6  13.1  31.5  28.7
ostatní  4.3  9.0  10.9  16.4
s ponukou školiteľských podujatí diváci  2.0  7.4  60.4  62.4
ostatní  3.0  11.0  25.7  35.0
s termínom podujatia diváci  7.1  14.9  5.1  6.8
ostatní  4.6  12.0  2.3  8.0

 

 

Poznámka:  Všetky údaje v tabuľkách sú uvádzané v percentách.

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.