Úvod » O nás » Projekty » Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia

Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia

logo OPII a MDV

Názov projektu: Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia – jednoduchý projekt pre manažment údajov
ITMS: 311071V772
Prijímateľ: Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava 1
Výška poskytnutého NFP: 760 018,40 €
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk
Detail projektu: www.itms2014.sk

Stručný opis projektu

Národné osvetové centrum (ďalej len ako „NOC“) je vyhlasovateľom a odborným garantom 20 celoštátnych postupových súťaží a prehliadok v umeleckých druhoch a žánroch: folklór a folklorizmus, divadlo, film, fotografia, hudba, zborový spev, umelecký prednes, výtvarná tvorba a literatúra. Systém realizácie celoštátnych postupových súťaží je priamo naviazaný na regionálne osvetové centrá (ďalej len ako „ROS“) a krajské osvetové strediská (ďalej len ako „KOS“), ktorých úlohou je zorganizovať dané podujatie vo vybranom regióne alebo kraji. NOC súťaže vyhlasuje, odborne garantuje, koordinuje, sleduje súlad s propozíciami a hodnotí ich priebeh. Súťaže majú postupový charakter, majú niekoľko stupňov, realizujú sa spravidla regionálne, krajské a celoštátne kolá (výnimkou je jedna súťaž, ktorej predchádzajú ešte kolá triedne, školské, obvodné a okresné).

Hlavným cieľom projektu je podporiť hlavné činnosti NOC v oblasti manažmentu údajov zefektívnením:

  • prác zamestnancov NOC, ROS a KOS, spojených so súťažami,
  • medzirezortnej a vnútro-rezortnej komunikácie,
  • komunikácie občanov so zamestnancami verejnej správy.

Z realizácie projektu by mala benefitovať hlavne NOC, KOS, ROS a široká odborná a laická verejnosť, pozostávajúca najmä z aktívnych, či pasívnych neprofesionálnych umelcov, ďalších participantov na súťažiach (napr. odborných porotcov), ale aj komerčnej, či nekomerčnej verejnosti, ktorá by mohla o informácie a služby užívateľov prejaviť záujem. Zároveň z IS budú profitovať všetky momentálne sa dopytujúce štátne entity – MK SR, MŠVVaŠ SR a ŠÚ SR, aby uspokojili momentálne dopyty po dátach ako aj cez využitie potenciálu po nových dopytoch s vyššou kvalitou i frekvenciou.

Projekt prispeje k riešeniam a zjednodušovaní práce s neprofesionálnymi umelcami, najmä k evidencii neprofesionálnych umelcov a spravovaniu komplexnej agendy celoštátnych postupových súťaží v oblasti neprofesionálneho umenia, do ktorých sa ročne prihlasujú tisícky kolektívov a jednotlivcov, zastrešujú ich stovky organizátorov a hodnotia v nich stovky odborných porotcov. Elektronizáciou systémov uplatníme pravidlo „jeden krát a dosť“, unifikujeme štruktúru zbieraných údajov, eliminujeme chybovosť, získame komplexný obraz o potrebách neprofesionálnych umelcov, ale aj organizátorov, na základe ktorých môže NOC vytvárať dlhodobé a krátkodobé koncepcie na rozvoj neprofesionálnej umeleckej tvorby na Slovensku. Zároveň systém umožní žiadateľovi automatizovane vypĺňať povinne odovzdávané štatistické údaje na MK SR. Projekt na základe vyššie uvedeného ušetrí množstvo času odborným pracovníkom, ktorí sa budú môcť venovať metodickej práci s neprofesionálnymi umelcami. Projekt bude realizovaný prostredníctvom finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OPII.

Miestom realizácie projektu je celé územie Slovenska, keďže KOS a ROS, ako aj ďalšie z 38 spolupracujúcich osvetových organizácií sa nachádzajú vo všetkých krajoch Slovenska.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky: www.mirri.gov.sk.

logo OPII a MDV

OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ

so zreteľom na § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“) Plánovaný postup verejného obstarávania na predmet zákazky: „IS Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia“

Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných, oprávnených hospodárskych subjektov zverejní dokumenty a informácie o prípravných trhových konzultáciách v súvislosti s plánovaných postupom verejného obstarávania na vyššie identifikovaný predmet plánovanej zákazky v profile verejného obstarávateľa, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie – https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428386

8. 10. 2020

10. 10. 2020

21. 1. 2021

28. 3. 2021

Aktuality

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 1. 1. 2020 a naposledy aktualizované 1. 12. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.