Úvod » Výskum a štatistika » Výstupy » Scénická žatva 2007 – prieskum publika

Scénická žatva 2007 – prieskum publika

NOC: Radosť z tvorivosti
Vrcholná prehliadka neprofesionálnej divadelnej tvorby Scénická žatva Martin 2007 sa odohrávala pred zaplnenými hľadiskami, za veľkej pozornosti všetkých účastníkov. Anketári Kultúrneho observatória NOC mohli bez problémov uskutočniť v dvoch záverečných dňoch prehliadky 503 ankiet, ktorých výsledky odrážajú názory všetkých aktérov i divákov na festivalové dianie a zároveň prinášajú poznatky o zložení publika z rôznych relevantných aspektov.

Ku skladbe publika
Popri poznatkoch, ktoré v podstate potvrdzujú predchádzajúce zistenia prieskumov publika SŽ (pozri Javisko, 2006/4) o vyššom zastúpení žien, vzdelanejších a mladých ľudí, anketa priniesla aj závery o kvalite kontaktovania sa respondentov s divadlom ako takým. Zistenia sú o to cennejšie, že ich môžeme konfrontovať s výsledkami celoslovenských reprezentatívnych výskumov na túto tému (pozri: Recepcia umenia na Slovensku po roku 2000, Bratislava, NOC 2004). Výskum V. Blaha z roku 2003 kvantifikoval očakávania o narastajúcom podiele ľudí, ktorí si nenašli za posledný rok ani jedenkrát čas na návštevu divadla: v roku 1995 bolo takýchto respondentov v populácii Slovenska od 15 rokov 56%, v roku 2003 už tento podiel prevyšoval dve tretiny – 67% skúmanej populácie nebolo za posledný rok ani jedenkrát na divadelnom predstavení. Necelé štyri percentá populácie možno vo svetle výskumu z roku 2003 považovať za pravidelných návštevníkov divadla s frekvenciou návštev 4 až 6-krát (2,4%) a 7 a viackrát (1,3%).

Publikum Scénickej žatvy sa od celoslovenských pomerov výrazne líši: 54% patrí do kategórie pravidelných návštevníkov divadla (22,1% štyri až šesťkrát za posledný rok, 31,9% sedem a viac návštev divadla za rok). Pre úplnosť: 12,5% nebolo za posledný rok v divadle vôbec, 12,2% – jedna návšteva, dve až tri návštevy – 21,3%.

Vidíme, že ide o diametrálne odlišnú kvalitu vzťahu k divadlu. Je to pochopiteľne dané aj tým, že v zložení našej vzorky je 53% divákov a až 47% účinkujúcich, členov vystupujúcich súborov, lektorov, porotcov… – teda ľudí, ktorí majú už z titulu svojho hobby alebo profesie bližšie k divadlu ako typickí reprezentanti skúmanej celoslovenskej populácie. Títo ľudia sa navyše kontaktujú tak s profesionálnym aj amatérskym divadlom (75%), len približne jeden z desiatich uprednostňuje buď prestavenia profesionálneho alebo amatérskeho divadla (po 10% zo vzorky). Medzi návštevníkmi SŽ 2007 sa teda ocitlo len 6% respondentov, pre ktorých bola návšteva divadla niečím nezvyčajným, keďže divadelné predstavenia nenavštevujú.

Ako sme povedali, súbor publika tohtoročnej Scénickej žatvy možno rozdeliť na dve približne rovnako početné kategórie: 53% radových návštevníkov podujatí a tých účastníkov, ktorí vystupujú na festivale v nejakej osobitnej role. Tieto dve kategórie sa od seba líšia frekvenciou návštev divadla, sú to dva osobité súbory, ale vôbec nie je možné prirovnať súbor radových návštevníkov podujatia k celoslovenskému súboru s proporciami návštevnosti uvádzanými vyššie.

Výsledky prieskumu (aj tých minuloročných) naznačujú ešte jednu pozoruhodnú charakteristiku publika tohto festivalu – každoročné generovanie okruhu jeho účastníkov: aj tento raz bola SŽ 2007  pre 43% publika prvým stretnutím s týmto podujatím, podobne to bolo i v rokoch minulých, keď sa tento podiel pohyboval medzi 35% a 46,5%. Väčšina (57%) zúčastnených sa pritom na inom podujatí neprofesionálneho divadla v tomto roku nezúčastnila – pri hodnotení tohto faktu treba brať do úvahy, že ako priami aktéri festivalu museli prejsť sitom prehliadok (bližšie pozri štatistické údaje v prílohe).

Pre organizátorov podujatia má význam aj zistenie, že až 42% publika uvádzalo ako svoje bydlisko Martin – v ostatných rokoch to bolo od 17,5% po 36%. Tento fakt a najmä pozorovaný trend vývoja asi nasvedčujú tomu, že podujatie si nachádza stále väčšiu obľubu aj u samotných Martinčanov.

Scénická žatva je zo sociologického hľadiska teda podujatím určeným pre vyhranené publikum s orientáciou na svet divadla, schopným kvalifikovane posúdiť a precítiť nielen úroveň jednotlivých inscenácií, ale aj organizačné otázky podujatia; dá sa predpokladať – na základe ďalších výsledkov výskumov, ktoré máme v KO NOC k dispozícii – že ide o publikum, ktoré má oveľa bližšie i k ďalším druhom kultúry a umenia ako bežný, štatistický reprezentant slovenskej populácie.

 

Hodnotenie Scénickej žatvy 2007

Podľa vyjadrení respondentov, hodnotiacich celkovú úroveň tohtoročného festivalu, môžeme hovoriť o SŽ 2007 ako o úspešnom podujatí. Vysoký podiel (17%) respondentov, ktorí úroveň podujatia nevedeli posúdiť, možno pripisovať na vrub relatívne vysokému počtu tých, ktorí pred uskutočnením ankety videli zatiaľ len jedno predstavenie (24%), alebo dokonca ani jedno (8%). V budúcnosti bude potrebné zvážiť, či by nebolo adekvátnejšie realizáciu ankiet kumulovať do jedného dňa.

Respondenti so základným vzdelaním (t.j. najmä mladí vo veku 15 – 17 rokov, ktorí ešte nemajú ukončený vyšší stupeň vzdelania) hodnotili pozitívne („je veľmi dobrá“) úroveň podujatia najčastejšie (57%).  S narastaním vzdelania a veku sú hodnotenia rezervovanejšie. Festival pozitívnejšie hodnotia respondenti, ktorí sa na ňom zúčastňujú ako členovia súborov či v iných odborných pozíciách (veľmi dobrá úroveň – 30% diváci, 56% – ostatní zúčastnení).

V prieskumoch organizovaných na predchádzajúcich ročníkoch SŽ sa odkrylo, že publikum dokáže diferencovať medzi jednotlivými komponentmi, z ktorých pozostáva organizácia podujatia. Tak to bolo aj v tomto roku (pozri tabuľku v prílohe). Najčastejšie vyjadrovali respondenti veľkú spokojnosť s možnosťami stretnutí s blízkymi ľuďmi, ktoré podujatie otvára, s atmosférou festivalu ale aj termínom podujatia. Opäť sa však vynoril problém s propagáciou podujatia, aj keď nie v takej podobe ako v minulom roku (17% nespokojných, predtým 21%). V tabuľke 2 uvádzame frekvencie prvého stupňa hodnotiacej škály („veľmi spokojný“) v jednotlivých rokoch.  Sú to pre organizátorov podujatia určite užitočné informácie.

Vidíme, ako postupne narastala frekvencia spokojnosti s termínom podujatia, s úrovňou prezentovaných inscenácií, s možnosťami stretávania sa na tomto fóre, zvýšil sa aj podiel ľudí spokojných s organizačným chodom festivalu, spektrom prezentovaných inscenácií, s atmosférou podujatia. Je to iste dobré východisko pre prípravu ďalších ročníkov Scénickej žatvy.


Na záver

Štatistické informácie z prieskumu publika Scénickej žatvy Martin 2007 boli odovzdané organizátorom niekoľko dní po skončení podujatia a okamžite boli všetkým záujemcom sprístupnené na internetovej stránke NOC. Základný súbor relevantných informácií uvádzame v prílohe. Komplexné dáta prieskumu sú k dispozícii  v archíve KO NOC. Budeme sa k nim ešte vracať, pretože obsahujú napríklad aj informácie o vzťahu publika Scénickej žatvy 2007 k časopisu Javisko, čo je téma, ku ktorej sa ešte vyjadríme. Scénická žatva Martin 2007 patrí do zlatého fondu slovenskej kultúry. Je dobré, že máme pri príležitosti jej 85. ročníka k dispozícii aj informácie o vzťahu publika k tomuto významnému podujatiu.
TABUĽKOVÁ PRÍLOHA – Scénická žatva 2007 (údaje sú v %)
 
Ako často ste za uplynulých 12 mesiacov navštívili divadelné predstavenia?
v tomto období som nebol v divadle 12,5
jedenkrát 12.2
dva až trikrát 21,3
štyri až šesťkrát 22,1
sedem a viackrát 31,9
Navštevujete:
len predstavenia profesionálnych súborov 9,8
len predstavenie amatérskych (ochotníckych) súborov 10,0
predstavenia profesionálnych i amatérskych súborov 74,7
nenavštevujem nijaké divadelné predstavenia 5,6
Na Scénickej žatve ste sa doteraz zúčastnili:
tento rok prvýkrát 43,0
2-4-krát 32,7
5-7-krát 13,7
viac ako 7-krát 10,6
Na tohtoročnej Scénickej žatve sa zúčastňujete ako:
divák 52,6
člen vystupujúceho súboru 32,1
účastník školiteľských podujatí 6,4
lektor, porotca, organizačný pracovník 7,4
iná odpoveď 1,6
Na Scénickej žatve 2007 ste doteraz videli:
 
jedno predstavenie 23,7
dve predstavenia 18,5
tri predstavenia 18,3
štyri predstavenia a viac 31,7
ani jedno predstavenie 7,8
Ako hodnotíte celkovú úroveň tohtoročnej Scénickej žatvy?
je veľmi dobrá 42,7
je skôr dobrá 36,3
je skôr zlá 3,2
je veľmi zlá 0,6
neviete to posúdiť 17,2
Ako ste spokojný na tohtoročnej Scénickej žatve:
veľmi
čiastočne
vôbec nie nevie posúdiť
A s celkovou atmosférou 70,7 23,4 0,6 5,2
B so spektrom prezentovaných inscenácií 47,9 34,1 1,0 17,0
C s organizačným zabezpečením chodu podujatia 56,9 28,1 1,8 13,2
D s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 33,7 14,9 2,4 49,0
E s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate 76,2 12,6 1,2 10,0
F s propagáciou podujatia 38,9 37,5 17,0 6,6
G s úrovňou prezentovaných inscenácií 50,9 33,7 1,6 13,8
H s ponukou školiteľských podujatí 36,7 12,2 1,2 49,8
I s termínom podujatia 67,9 20,8 5,6 5,6
Navštívili ste už v tomto roku nejaký iný festival alebo prehliadku neprofesionálneho divadla?
áno 55,9
nie 44,1
Ako áno, v akej úlohe?
divák 29,7
člen súboru 51,7
účastník sprievodných podujatí 5,0
lektor, porotca, organizačný pracovník 10,7
iné 3,0
Pohlavie:
muž 47,3
žen 52,7
Koľko máte rokov:
do 17 rokov 14,1
18-29 rokov 46,9
30-44 rokov 19,3
45-59 rokov 15,1
nad 60 rokov 4,6
Aké máte vzdelanie:
základné 17,3
vyučený /á 4,4
úplné stredné s maturitou 49,0
vysokoškolské 29,3
Bývate:
v Martine 41,9
inde 58,1
Scénická žatva Martin – výsledky prieskumov v jednotlivých rokoch (údaje sú v %)
 
Na Scénickej žatve ste sa doteraz zúčastnili:
2003
2004
2005
2006
2007
tento rok prvýkrát 35 40,2 38,9 46,5 43,0
2-4-krát 39,8 43,2 45,1 30,7 32,7
5-7-krát 14 11,8 11,6 9,7 13,7
viac ako 7-krát 11,2 4,8 4,4 13,1 10,6
Na tohtoročnej Scénickej žatve sa zúčastňujete ako:
 
  2003
2004
2005
2006
2007
divák 28 47,8 39,3 58,9 52,6
člen vystupujúceho súboru 46,2 29,6 17,0 17,0 32,1
účastník školiteľských podujatí 16,4 14,6 8,1 8,1 6,4
lektor, porotca, organizačný pracovník 7 7,8 10,3 10,3 7,4
iná odpoveď 2,4 0,2 5,7 5,7 1,6
Ako hodnotíte celkovú úroveň tohto podujatia?
 
  2003
2004
2005
2006
2007
je veľmi dobrá 43,8 54,7 43,8 25,7 42,7
je skôr dobrá 43,6 37,9 48,2 39,5 36,3
je skôr zlá 6 0,8 1,2 9,1 3,2
je veľmi zlá 0,6 0,2 0,2 3,2 0,6
neviete to posúdiť 6 6,4 6,6 22,5 17.2
Na Scénickej žatve 200X ste doteraz videli:
 
  2003
2004
2005
2006
2007
jedno predstavenie 12,2 18,4 20,4 21,5 23,7
dve predstavenia 23,8 29,2 30,7 18,0 18,5
tri predstavenia 19,2 20,0 17,6 17,8 18,3
štyri predstavenia a viac 38,4 27,0 25,1 29,8 31,7
ani jedno predstavenie 6,4 5,4 6,2 13,0 7,8
Navštívili ste už v tomto roku nejaký iný festival alebo prehliadku neprofesionálneho divadla?
 
  2003
2004
2005
2006
2007
nie, nenavštívil 46,9 59,6 69,1 60,4 55,9
áno 53,1 40,4 30,9 39,6 44,1
Pohlavie:
 
  2003
2004
2005
2006
2007
muž 49,3 46,4 48,4 46,6 47,3
žena 50,3 53,6 51,6 53,4 52,7
Vek:
 
  2003
2004
2005
2006
2007
do 17 rokov 16,1 14,0 12,0 8,5 14,1
18-29 rokov 47,6 51,1 56,5 43,9 46,9
30-44 rokov 24,1 25,9 22,2 29,5 19,3
45-59 rokov 11,4 8,8 8,4 14,6 15,1
nad 60 rokov 0,8 0,2 0,8 3,5 4,6
Vzdelanie:
 
  2003
2004
2005
2006
2007
základné 19,1 17,3 15,4 11,3 17,3
vyučený 6,2 9,2 10,2 9,3 4,4
stredné s maturitou 51,6 47,2 51,9 41,8 49,0
vysokoškolské 23,1 26,3 22,4 37,7 29,3
Bývate:
 
  2003
2004
2005
2006
2007
v Martine 17,5 31,8 26,5 35,6 41,9
inde 82,5 68,2 73,5 64,4 58,1
Ako ste spokojný na tohtoročnej Scénickej žatve: (v %)
 
  veľmi
2003
2004
2005
2006
2007
s celkovou atmosférou 61,3 69,4 61,0 36,9 70,7
so spektrom prezentovaných inscenácií 42,5 54,4 38,7 23,0 47,9
s organizačným zabezpečením chodu podujatia 60,1 55,6 45,6 27,7 56,9
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 57,3 58,6 53,4 30,7 33,7
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate 71,7 71,0 68,2 53,1 76,2
s propagáciou podujatia 30,5 38,0 48,2 27,1 38,9
s úrovňou prezentovaných inscenácií 41,3 51,8 34,4 26,5 50,9
s ponukou školiteľských podujatí 47,1 40,6 28,6 20,3 36,7
s termínom podujatia 57,4 47,8 67,9
čiastočne
2003
2004
2005
2006
2007
s celkovou atmosférou 32,9 24,4 32,6 41,2 23,4
so spektrom prezentovaných inscenácií 44,1 35,0 43,1 44,1 34,1
s organizačným zabezpečením chodu podujatia 29,5 29,0 37,6 35,8 28,1
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 25,3 22,6 26,2 32,8 14,9
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate 20,6 15,4 24,8 32,0 12,6
s propagáciou podujatia 46,9 46,4 43,4 43,8 37,5
s úrovňou prezentovaných inscenácií 44,7 32,6 42,6 38,5 33,7
s ponukou školiteľských podujatí 18,2 16,8 29,4 19,7 12,2
s termínom podujatia 33,6 31,2 20,8
  vôbec nie
2003
2004
2005
2006
2007
s celkovou atmosférou 2,4 0,6 1,4 6,0 0,6
so spektrom prezentovaných inscenácií 3,6 1,2 3,0 8,3 1,0
s organizačným zabezpečením chodu podujatia 6,2 2,2 2,4 11,6 1,8
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 5,2 1,6 1,0 5,6 2,4
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate 3,2 0,2 0,4 3,9 1,2
s propagáciou podujatia 16,8 12,4 3,2 20,9 17,0
s úrovňou prezentovaných inscenácií 5,2 2,0 4,0 11,4 1,6
s ponukou školiteľských podujatí 1,4 0,4 2,6 8,9 1,2
s termínom podujatia 5,6 13,7 5,6
nevie posúdiť
2003
2004
2005
2006
2007
s celkovou atmosférou 2,4 0,6 1,4 6,0 0,6
so spektrom prezentovaných inscenácií 3,6 1,2 3,0 8,3 1,0
s organizačným zabezpečením chodu podujatia 6,2 2,2 2,4 11,6 1,8
s možnosťami výmeny názorov a neformálnej diskusie 5,2 1,6 1,0 5,6 2,4
s možnosťou stretnúť ľudí, ktorých inokedy nevídate 3,2 0,2 0,4 3,9 1,2
s propagáciou podujatia 16,8 12,4 3,2 20,9 17,0
s úrovňou prezentovaných inscenácií 5,2 2,0 4,0 11,4 1,6
s ponukou školiteľských podujatí 1,4 0,4 2,6 8,9 1,2
s termínom podujatia 5,6 13,7 5,6

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.