Úvod » STUDEO.NOC » Časopis Javisko

Časopis Javisko

Časopis Javisko je pokračovateľom tradície časopisov pre amatérske divadlo a umelecký prednes na Slovensku. Najstarší mesačník začalo vydávať Ústredie slovenských ochotníckych divadiel pod názvom Slovenský ochotník (1925 – 1927), ktorý pokračoval ako Naše divadlo (1928 – 1951). V ére socializmu ho nahradili Ľudová tvorivosť (1951 – 1962) a repertoárový mesačník Naša práca (1951 – 1963), súborné periodiká pre všetky ochotnícke umelecké oblasti. V roku 1963 sa však z nich ochotnícke divadlo a prednes nanovo vyčlenili a začal pre ne vychádzať mesačník Umelecké slovo, ktorý sa v roku 1969 premenoval na Javisko. Odvtedy časopis pod týmto názvom vychádza dodnes a ako jediný časopis na Slovensku je systematickým a odborným dokladom myslenia o ochotníckom divadelníctve a umeleckom prednese.

Koncepcia online platformy javisko.sk

Aj online Javisko bude prinášať správy a reflexie z festivalov, celoštátnych prehliadok, postupových súťaží a kultúrnych podujatí. Ide o informačno-kritickú líniu časopisu, ktorá uchováva reflexie zásadných udalostí v ochotníckom divadle a umeleckom prednese pre históriu.

Druhým pilierom Javiska budú aj naďalej priehľady do sveta divadelnej vedy a umeleckého prednesu: do ich dejín a teórie. Pôjde o tematické články a štúdie o jednotlivých zložkách divadelného diela či umeleckého prednesu, o ich výrazových prostriedkoch, o estetických, etických, filozofických a axiologických otázkach spojených s umeleckým dielom, o dejinách (nielen) ochotníckeho divadla z rôznych aspektov, zahraničné trendy a pod.

Rovnako sa budeme aj naďalej venovať metodike, rozsiahlym rozhovorom s profilovými osobnosťami (nielen) ochotníckeho divadla a umeleckého prednesu a vrátime sa aj k recenziám nových inscenácií prepájajúcich ochotnícke a profesionálne divadlo.

Ďalším dôležitým bodom novej koncepcie bude aktuálnosť: živé reflexie vrátane kultúrno-spoločenských komentárov na dôležité témy a otázky v divadle, umení, kultúre a spoločnosti. Nadviažeme na publikovanie nových dramatických textov, budeme inšpirovať podnetnými knižnými tipmi s ukážkami. Autormi príspevkov budú aj naďalej predovšetkým renomovaní slovenskí a zahraniční divadelní teoretici, historici a praktici, ale aj ochotnícki nadšenci, pracovníci osvetových stredísk, pedagógovia. Keďže je však divadlo umeleckým médiom, ktoré reaguje na spoločensko-politické udalosti v širších kontextoch, aj spektrum autorov budú dopĺňať osobnosti z mimoumeleckého života.

www.javisko.sk koncipujeme ako živý priestor komunikácie. Dôležitým bodom otvárania sa diskusii a zväčšovania komunity čitateľov bude možnosť publikovať texty aj pre členov ochotníckych divadiel či členov komunity slovenského ochotníckeho divadla. Táto blogová časť má za cieľ kultivovať uvažovanie a písanie o divadle či umeleckom prednese (najmä u mladých divadelníkov/divadelníčok) a poskytnúť priestor na ich „moderovanú“ verejnú prezentáciu.

Buď aj Ty Javiskom!
Zaujalo Ťa niečo na festivale / v procese tvorby / v rozhovore s pamätníkmi? Uvažuješ, píšeš o divadle?
Píš a posielaj na javisko.noc@nocka.sk.

Rubriky

 • Téma
  Rozsiahly priestor pre pôvodné i prekladové teoretické štúdie a články o divadelnom umení a umeleckom prednese, ktoré vstupujú nielen do retrospektívnej, ale najmä aktuálnej konfrontácie s vybranou témou.
 • Rozhovory
  Interview s významnými osobnosťami slovenského alebo zahraničného divadla, umeleckého prednesu, ale aj širšieho kultúrneho a spoločenského života.
 • Festivaly, súťaže, prehliadky
  Reflexia a dokumentovanie slovenských i zahraničných festivalov v podobe reportáží či hodnotiacich správ.
 • Metodické listy
  Jednorazové i cyklické odborné príspevky zamerané na konkrétnu oblasť záujmovej umeleckej činnosti, ktoré prinášajú ucelený metodický materiál.
 • Z dejín
  Historické štúdie a články o vybranom fenoméne z oblasti divadla či umeleckého prednesu.
 • Výročia
  Štúdie a články o významných osobnostiach, súboroch, inštitúciách, festivaloch a pod. z oblasti divadla a umeleckého prednesu.
 • In memoriam
  Spomienky na tých, ktorí zanechali neodmysliteľnú stopu v slovenskom (nielen) ochotníckom divadle či umeleckom prednese.
 • Za hranicami
  Reportáže a rozhovory o aktuálnom ochotníckom dianí vo svete, o Slovákoch žijúcich a pôsobiacich v zahraničí, o historicky významných kultúrnych fenoménoch alebo špecifických podobách umenia mimo Slovenska.
 • Recenzia
  Recenzie nových inscenácií prepájajúcich ochotnícke a profesionálne divadlo.
 • Komentár
  Živé reflexie kultúrno-spoločenských udalostí v kontexte ochotníckeho divadla a umeleckého prednesu.
 • Zo života divadelníka
  Pestrý obsah rôznych publicistických útvarov prinášajúci informácie o dôležitých udalostiach a podujatiach vo svete ochotníckeho divadla i zaujímavé postrehy a zážitky divadelných osobností.
 • Ocenenia
  Najvýznamnejšie ocenenia z celoštátnych prehliadok, festivalov, súťaží a ocenenia významných divadelných osobností z oblasti neprofesionálneho divadla a umeleckého prednesu od štátnych i nezávislých inštitúcií a združení venujúcich sa tomuto umeleckému segmentu.
 • Informačné defilé
  Informácie prepájajúce svet ochotníckeho divadla – semináre, dobrovoľnícke aktivity, študentské poroty, konkurzy a pod.
 • Divadelná hra
  Literárna príloha poskytujúca priestor pre najvýraznejšie talenty, nové objavy, zabudnutých alebo nenájdených autorov na poli dramatického umenia s cieľom zaznamenávať, podnecovať, inšpirovať a ovplyvňovať divadelnú dramaturgiu na Slovensku.
 • Do knižnice
  Inšpiratívne knižné tipy z oblasti divadla (v interdisciplinárnych presahoch) a umeleckej literatúry.
 • Archív
  Elektronické vydania starších čísel Javiska, zborníkov a pod.
 • Sledujte
  Linky a kontakty na dôležité a zaujímavé projekty, databázy a pod.

Redakcia

Šéfredaktorka:Diana Laciaková
Redakčná rada:Jaroslava Čajková
Jakub Molnár
Katarína Hitzingerová
Matej Moško
Lucia Hromníková
Alexandra Štefková
Renáta Jurčová
Jazyková úprava:Katarína Vráblicová
Diana Laciaková
Grafický návrh:Kristína Uhráková
Grafická úprava:Mário Varga

Ročník 2022: KONTEXTY

Umelci a umelkyne sa vždy radi združovali. Predstava osamelých bežcov, ktorí si musia všetko zariadiť sami, sa javí ako nedostatočná a namiesto atómov uzamknutých v samostatných kobkách sa vyzdvihujú pojmy ako networking, zdieľanie, participácia a vzájomná závislosť. Základným bodom dobrej kultúry sú väzby. Zdravá kultúra je súčasťou väčších kontextov zložených z materiálnych a spoločenských vrstiev. Sebaorganizovanie sa stáva kľúčovým prístupom ku krízam, ktorým čelíme. Národné osvetové centrum v roku 2021 spustilo dvojročný akreditovaný kurz zameraný na tvorbu divadelnej inscenácie a zároveň zverejnilo videopodcasty venujúce sa každej zložke divadelnej inscenácie. V tomto ročníku Javiska preto upriamime pozornosť aj na fenomény mimo divadelnej praxe. Dovedna v štyroch číslach budeme pokračovať v mapovaní dejinných súvislostí, odkrývať známe i menej známe kontexty a poukazovať na potrebu budovania divadelných štruktúr a platforiem kooperácie. A niet zjavnejší príklad takýchto snáh ako organizácia festivalov, prehliadok a súťaží, z ktorých budeme naďalej prinášať reportáže a správy. Špeciálnu pozornosť si zaslúži Scénická žatva, ktorá – aj s jej priamymi predchodcami – tento rok oslavuje 100. výročie od svojho vzniku! Veríme, že festival bude dôstojnou vrcholnou platformou toho najlepšieho z ochotníckeho divadla. Nemenej dôležité 70. výročie oslavuje medzinárodná asociácia amatérskeho divadla AITA/IATA, ktorej je Slovensko členom a ktorá Scénickú žatvu zaradila medzi sedem najvýznamnejších svetových ochotníckych festivalov! V rámci Javiska taktiež rozširujeme naše vlastné kontexty a v novej rubrike Minority budeme prinášať obsah reflektujúci divadlo tvorené menšinami (sociálnymi, ekonomickými, národnostnými a pod.).

Divadlo sa nikdy nespoliehalo na vytváranie svojho profilu len odbornou verejnosťou. Prirodzenou súčasťou jeho existencie je cieľavedomá a intenzívna spolupráca s inými subjektmi, aby si upevnilo svoje postavenie a zaradilo sa do širšieho kontextu. Základným poznaním preto ostáva predovšetkým potreba resuscitovať kultúru ako hodnotové centrum našej spoločnosti. Uvažovať o hybridných inštitúciách na pluralitnom princípe v spolupráci s občianskou spoločnosťou. Potreba ísť naproti sebakritike, aktivizmu, kolektivite a intenzívnejšej vnímavosti voči budúcnosti je možno naliehavejšia ako kedykoľvek predtým. Aké kontexty chceme a sme ochotní vytvárať? Kým budeme, až sa skončí súčasnosť?

Archív

práve vyšlo: časopis JAVISKO 4/2022

JAVISKO 4/2022

Časopis Javisko 4/2022. Časopis pre amatérske divadlo a umelecký prednes. Téma čísla: Umelecký prednes na školách.

Čítať viac »

JAVISKO 1/2022

Časopis Javisko 1/2022. Časopis pre amatérske divadlo a umelecký prednes. Téma čísla: Well-being v dramatickej výchove.

Čítať viac »

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 1. 5. 2021 a naposledy aktualizované 24. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.