Úvod » STUDEO.NOC » Časopis Javisko

Časopis Javisko

Časopis Javisko je pokračovateľom tradície časopisov pre amatérske divadlo a umelecký prednes na Slovensku. Najstarší mesačník začalo vydávať Ústredie slovenských ochotníckych divadiel pod názvom Slovenský ochotník (1925 – 1927), ktorý pokračoval ako Naše divadlo (1928 – 1951). V ére socializmu ho nahradili Ľudová tvorivosť (1951 – 1962) a repertoárový mesačník Naša práca (1951 – 1963), súborné periodiká pre všetky ochotnícke umelecké oblasti. V roku 1963 sa však z nich ochotnícke divadlo a prednes nanovo vyčlenili a začal pre ne vychádzať mesačník Umelecké slovo, ktorý sa v roku 1969 premenoval na Javisko. Odvtedy časopis pod týmto názvom vychádza dodnes a ako jediný časopis na Slovensku je systematickým a odborným dokladom myslenia o ochotníckom divadelníctve a umeleckom prednese.

Okrem odborno-metodickej pomoci prináša Javisko správy o záujmovej umeleckej činnosti, reflexie z festivalov, celoštátnych prehliadok, postupových súťaží a kultúrnych podujatí, hodnotenia recitačných výkonov, jednorazové i cyklické články k dejinám, ale aj glosy či zábavné formy osvety. Vo svojich rubrikách prináša rozsiahle rozhovory s profilovými osobnosťami (nielen) ochotníckeho divadla a umeleckého prednesu, informácie o aktuálnom dianí v kultúrnej politike alebo dramatické texty, ktoré môžu poslúžiť na obohatenie dramaturgie nielen neprofesionálneho divadla na Slovensku. Čitatelia si nájdu aj obsah, ktorý sa venuje zahraničným trendom, spomienkam na kľúčové osobnosti nášho divadla a umeleckého prednesu, alebo tipy na publikácie, ktoré by nemali chýbať v žiadnej osobnej knižnici. Autormi príspevkov sú predovšetkým renomovaní slovenskí a zahraniční divadelní teoretici, historici a praktici, ale aj ochotnícki nadšenci, pracovníci osvetových stredísk, pedagógovia. Keďže je však divadlo umeleckým médiom, ktoré reaguje na spoločensko-politické udalosti v širších kontextoch, aj spektrum autorov pre časopis dopĺňajú osobnosti i z mimoumeleckého života.

V porovnaní s inými periodikami reflektujúcimi profesionálnu divadelnú tvorbu prináša dramaturgický koncept časopisu Javisko ucelený monotematický rámec pre každý ročník. Jednotlivé čísla možno vnímať ako podmnožiny, ktoré poskytujú prehľadnejší a komplexnejší záber mapujúci súčasné trendy ochotníckej scény a umeleckého prednesu. Ten predstavuje jednak priestor na filozofický stret názorov, vecné riešenia praktických problémov danej oblasti a v neposlednom rade zaznamenanie aktuálnych udalostí pre potreby budúcich generácií.

O časopise

RubrikyO časopiseNapíšte nám

Rubriky

 • Báseň čísla
  Kratšia poézia zo slovenskej alebo zahraničnej tvorby, ktorá môže poslúžiť ako inšpiračný zdroj pre umelecký prednes.
 • Téma čísla
  Rozsiahly priestor pre pôvodné i prekladové teoretické štúdie či eseje o divadelnom umení a umeleckom prednese, ktoré vstupujú nielen do retrospektívnej, ale najmä aktuálnej konfrontácie s vybranou témou čísla.
 • Rozhovor
  Interview s vybranou osobnosťou slovenského alebo zahraničného divadla, umeleckého prednesu, ale aj širšieho kultúrneho a spoločenského života a jej pohľad na aktuálne dianie.
 • Festivaly, prehliadky, súťaže
  Mapovanie stavu slovenských i zahraničných festivalov, ako aj ich dôkladné reflektovanie a dokumentovanie v podobe reportáží či hodnotiacich správ.
 • Malý repertoár
  Literárna príloha poskytujúca priestor pre najvýraznejšie talenty, nové objavy, zabudnutých alebo nenájdených autorov na poli dramatického umenia s cieľom zaznamenávať, podnecovať, inšpirovať a ovplyvňovať divadelnú dramaturgiu na Slovensku.
 • Z dejín regiónov
  Historické štúdie o vybranom regióne, divadelnom súbore alebo významnej osobnosti z oblasti kultúry.
 • Metodické listy
  Odborné príspevky zamerané na konkrétnu oblasť záujmovej umeleckej činnosti spravidla vo vzťahu k téme čísla, ktoré prekračujú horizont hektických okamžitých reflexií a prinášajú ucelený metodický materiál.
 • Za hranicu
  Reportáže či rozhovory o aktuálnom ochotníckom dianí vo svete a Slovákoch žijúcich a pôsobiacich v zahraničí, historicky významných kultúrnych fenoménoch alebo špecifických podobách umenia mimo Slovenska.
 • Zo života divadelníka
  Pestrý obsah publicistických útvarov prinášajúci najmä informácie o dôležitých udalostiach a podujatiach vo svete ochotníckeho divadla.
 • Spomienky
  In memoriam pre tých, ktorí zanechali neodmysliteľnú stopu na mape slovenského divadla či umeleckého prednesu.
 • Výročia
  Zhrnutie najdôležitejších výročí divadelných a recitačných súborov, kultúrnych inštitúcií, festivalov a pod.
 • Do knižnice
  Knižné tipy z oblasti divadla, umenia, beletrie i poézie.
 • Kvízy, tajničky, súťaže
  Zábavná forma osvety, ktorej výhercovia môžu získať viaceré ceny (knihy, predplatné časopisu, zľavy, lístky…).

O nás

šéfredaktor:Jakub Molnár
redakčná rada:Lucia Lasičková
Alexandra Štefková
Matej Moško
Renáta Jurčová
Jozef Krasula
Jaroslava Čajková
Katarína Mišíková Hitzingerová
vedúca vydania:Alexandra Žilavá
jazyková úprava:Nadežda Sekelová
grafická úprava:Radoslava Lončíková
editor:Matej Vanoch

Napíšte nám

Máte návrh alebo ponuku na zaujímavý príspevok? Radi by ste s nami vstúpili do dialógu a podelili sa s dojmami o časopise Javisko a jeho obsahu, reagovali naň či položili otázku? Chcete na obálkach Javiska uverejniť reklamu alebo pristúpiť na mediálnu spoluprácu? Hľadáte konkrétny článok alebo niektoré zo starších čísel?

Napíšte nám! Už teraz sa tešíme na komunikáciu s vami!

e-mail, tel. číslo:
šéfredaktor Jakub Molnár, jakub.molnar@nocka.sk, +421 901 706 618

Vydavateľ časopisu Javisko
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava


54. ročník (2022): KONTEXTY

Umelci a umelkyne sa vždy radi združovali. Predstava osamelých bežcov, ktorí si musia všetko zariadiť sami, sa javí ako nedostatočná a namiesto atómov uzamknutých v samostatných kobkách sa vyzdvihujú pojmy ako networking, zdieľanie, participácia a vzájomná závislosť. Základným bodom dobrej kultúry sú väzby. Zdravá kultúra je súčasťou väčších kontextov zložených z materiálnych a spoločenských vrstiev. Sebaorganizovanie sa stáva kľúčovým prístupom ku krízam, ktorým čelíme. Národné osvetové centrum v roku 2021 spustilo dvojročný akreditovaný kurz zameraný na tvorbu divadelnej inscenácie a zároveň zverejnilo videopodcasty venujúce sa každej zložke divadelnej inscenácie. V tomto ročníku Javiska preto upriamime pozornosť aj na fenomény mimo divadelnej praxe. Dovedna v štyroch číslach budeme pokračovať v mapovaní dejinných súvislostí, odkrývať známe i menej známe kontexty a poukazovať na potrebu budovania divadelných štruktúr a platforiem kooperácie. A niet zjavnejší príklad takýchto snáh ako organizácia festivalov, prehliadok a súťaží, z ktorých budeme naďalej prinášať reportáže a správy. Špeciálnu pozornosť si zaslúži Scénická žatva, ktorá – aj s jej priamymi predchodcami – tento rok oslavuje 100. výročie od svojho vzniku! Veríme, že festival bude dôstojnou vrcholnou platformou toho najlepšieho z ochotníckeho divadla. Nemenej dôležité 70. výročie oslavuje medzinárodná asociácia amatérskeho divadla AITA/IATA, ktorej je Slovensko členom a ktorá Scénickú žatvu zaradila medzi sedem najvýznamnejších svetových ochotníckych festivalov! V rámci Javiska taktiež rozširujeme naše vlastné kontexty a v novej rubrike Minority budeme prinášať obsah reflektujúci divadlo tvorené menšinami (sociálnymi, ekonomickými, národnostnými a pod.).
Divadlo sa nikdy nespoliehalo na vytváranie svojho profilu len odbornou verejnosťou. Prirodzenou súčasťou jeho existencie je cieľavedomá a intenzívna spolupráca s inými subjektmi, aby si upevnilo svoje postavenie a zaradilo sa do širšieho kontextu. Základným poznaním preto ostáva predovšetkým potreba resuscitovať kultúru ako hodnotové centrum našej spoločnosti. Uvažovať o hybridných inštitúciách na pluralitnom princípe v spolupráci s občianskou spoločnosťou. Potreba ísť naproti sebakritike, aktivizmu, kolektivite a intenzívnejšej vnímavosti voči budúcnosti je možno naliehavejšia ako kedykoľvek predtým. Aké kontexty chceme a sme ochotní vytvárať? Kým budeme, až sa skončí súčasnosť?


Aktuálne číslo

JAVISKO 4/2022

BÁSEŇ ČÍSLA
Veronika Dianišková: My – uprostred

TÉMA ČÍSLA
Klasika v grafickom románe alebo ako na divadlo
v škole
Možnosti ciest umeleckého prednesu
Vzdelávanie divadlom

ROZHOVOR
Erik Kriššák, riaditeľ NOC
Pavol Viecha a Peter Zbranek, Divadlo Zrakáč

FESTIVALY, PREHLIADKY, SÚŤAŽE
Reštart memoriálu bratov Držíkovcov v Tlmačoch
Čierna ovca festivalu Divadelná Chalupka
Od interpretácie umeleckého textu k aktuálnej
výpovedi
Pestrá prehliadka

MALÝ REPERTOÁR
Zuzana Dovičáková: Uterus

Z DEJÍN REGIÓNOV
Náhľad do ochotníckeho divadla Prešovského
kraja III.

ZA HRANICU
Veľtrh súčasného španielskeho divadla
vs. tradičné býčie zápasy
Divadelný vavrín stráca publikum

VÝROČIA
Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno
storočný. Či!?
Divadlo v Kozárovciach oslavuje 100 rokov

DO KNIŽNICE
Čo si videl, nevidel si…
Feministické divadlo a jeho slovenská cesta


Staršie vydania

JAVISKO 1/2022

Časopis Javisko 1/2022. Časopis pre amatérske divadlo a umelecký prednes. Téma čísla: Well-being v dramatickej výchove.

Čítať viac »

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 1. 5. 2021 a naposledy aktualizované 25. 1. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.