Úvod » Aktuality » Situačná správa o domoch kultúry na Slovensku

Situačná správa o domoch kultúry na Slovensku

Cieľom projektu pasportizácie bol súpis a aktuálny stav objektov (fyzický, technický) patriacich pod správu miest a obcí alebo VÚC, slúžiacich na kultúrne podujatia a iné aktivity súvisiace s kultúrnou činnosťou. Obsahovo, ale v oveľa širšom rozsahu tak nadväzuje na obdobný projekt realizovaný naposledy NOC v roku 2005.

Projekt Pasportizácia domov kultúry miest a obcí SR (ďalej pasportizácia) realizovalo NOC v spolupráci s Asociáciou kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska (AKIS) a finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Publikácia Situačná správa o domoch kultúry na Slovensku prezentuje reprezentatívne dáta, ktoré možno považovať za relevantný kvalitatívny posun v poznávaní kultúrnych domov na Slovensku. Najpodstatnejším výsledkom projektu je možnosť kvantitatívnej a kvalitatívnej komparácie stavu a prevádzkovo-technických možnosti kultúrnych objektov na úrovni regiónov a kategorizovaných sídelných jednotiek a identifikáciu parametrov, ktoré spôsobujú diferencie medzi nimi.
Publikácia je rozčlenená do štyroch kapitol. Prvá približuje charakteristiku a stav kultúrnych objektov. Druhá je zameraná na opis stavu prevádzkovo-technickej vybavenosti kultúrneho objektu. V tretej kapitole je spracovaný rozsah a ponuka realizovaných kultúrnych aktivít a štvrtá kapitola reflektuje podnikateľské služby kultúrnych domov nad rámec ponuky kultúrnych aktivít.

Správa na stiahnutie: Pasportizacia

Tento článok bol zverejnený 22. 12. 2021 a naposledy aktualizovaný 23. 5. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.