Úvod » Výskum a štatistika » Výstupy » Činnosť kultúrneho observatória v roku 2007

Činnosť kultúrneho observatória v roku 2007

NOC: Radosť z tvorivosti

V Kultúrnom observatóriu pôsobili v roku 2007 dva výskumné tímy v odvetviach sociologický výskum kultúry a výskum ekonomiky kultúry.


Tím sociologického výskumu kultúry (5 pracovníkov a riaditeľ KO NOC PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc.) pracoval na týchto projektoch:
– pravidelný monitoring vzťahu obyvateľov Slovenska ku kultúre podľa projektu vypracovaného pre potreby MK SR odborníkmi z Katedry sociológie FiF UK. Výstupom (marec 2007) bola záverečná správa s názvom Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR (autori: J. Sopóci, J. Bunčák, A. Hrabovská) – 68 strán;
– v decembri 2007 sa uskutočnila s ročným odstupom ďalšia etapa kontinuálneho monitoringu, výsledky reprezentatívneho výskumu sa spracúvajú, správa bude k dispozícii v marci 2008;
– pre potreby útvaru kresťanských tradícií NOC a na objednávku MK SR pracovisko realizovalo výskum pod názvom Sviatky a tradície v živote obyvateľov Slovenska, ktorý bol ukončený v januári 2007 vypracovanou záverečnou správou (autori: Ľ. Šrámek, Ľ. Hallon) – 50 strán;
– pracovisko v rámci rozpracovania úloh MK SR vyplývajúcich z Koncepcie boja proti extrémizmu schválenej vládou SR realizovalo dva výskumné projekty ukončené záverečnými správami: Spôsoby trávenia voľného času v súvislosti so sebahodnotením mládeže a postojmi k extrémizmu (sociologický výskum na vzorke stredoškolskej mládeže – autori: E. Hradiská, A. Ritomský) – 128 strán a Kultúra spolužitia obyvateľov národnostne zmiešaných oblastí Slovenska (sociologický výskum na vzorke obyvateľov okresov južného Slovenska – autor: J. Sopóci) – 50 strán;
– pre potreby Literárneho informačného centra v súlade s dlhodobou koncepciou výskumu čítania v tejto inštitúcii a dohodou o kooperácii LIC a NOC na tomto projekte, pracovisko realizovalo terénnu fázu a spracovanie dát z výskumu Čítanie 2007 (sociologický výskum na vzorke stredoškolskej mládeže – autor správy P. Valček – LIC);
– sociologický tím uskutočnil aj v tomto roku pre potreby NOC prieskumy publika na najvýznamnejších podujatiach neprofesionálneho umenia na Slovensku – Scénickej žatve Martin a Hviezdoslavovom Kubíne (výstupy: správy z prieskumov, autor Ľ. Šrámek);
– v rámci dlhodobej spolupráce so sociologickým tímom MO SR pracovisko realizovalo pre potreby MO SR tri projekty: prieskum typu „focus group“, reprezentatívny výskum na vzorke mládeže a „omnibusový“ výskum na vzorke populácie od 15 rokov;
– pre svoje vlastné potreby v súlade s nárokmi na využívanie nových technológií záznamu a spracovania dát, pripravilo a realizovalo prieskum dostupnosti internetu pre anketárov a ich počítačovej gramotnosti;
– pracovníci sociologického tímu a externí spolupracovníci (K. Čukan, J. Sopóci, Ľ. Šrámek, E. Pernecká, Ľ. Hallon) sa podieľali na vypracovaní expertných podkladov na vypracovanie Koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry – 81 strán;
– výsledky svojej činnosti sociologický tím prezentoval aj na svojej internetovej stránke, osobitne v rámci Európskeho týždňa vedy na Slovensku, ako aj v odborných časopisoch;
– značnú časť pracovného fondu venovali pracovníci aj priebežnému personálnemu a procesnému auditu, ako aj činnostiam spojeným s certifikáciou kvality inštitúcie.

Plnenie plánu úloh tímu výskumu ekonomiky kultúry za rok 2007:

Tím pracoval v zložení: vedúci tímu Doc. Ing. Oskar Novotný, CSc. (3/4 úväzok) a 2 pracovníčky na 1/2 pracovný úväzok.
– výskum reálnej podpory kultúry z verejných zdrojov v SR v rokoch 1993-2005, osobitne narastajúceho skrytého verejného dlhu voči kultúre a možných východiskách a na neho nadväzujúci záverečný výstup  – prípadová štúdia s rovnomenným názvom Vývojové trendy reálnej podpory kultúry z verejných zdrojov v SR v rokoch 1993-2005 (štúdia narastajúceho skrytého verejného dlhu voči kultúre a možných východiskách) – 78 strán a v II. polroku práce na analýze rovnomennej témy do roku 2006 – výstup bude v záverečnej štúdii v I. Q 2008;
– zber podkladov a multifunkčná detailná analýza teritoriálnej diferenciácie podpory kultúry z lokálnych rozpočtov obcí (miest) v rokoch 2004-2006 a jej širšie ekonomické (osobitne finančné) a kultúrnopolitické súvislosti. Záverečná správa bude ukončená v I.Q 2008;
– zber podkladov a komparatívna analýza verejných výdavkov na kultúru v SR a v členských krajinách Rady Európy za rok 2006 – výstup bude súčasťou záverečnej štúdie z výskumu za rok 2007 v I. Q 2008 ako jej III. oddiel;
– výskumná práca na metodike projektu terénneho výskumu „Stav, nástroje a trendy rozvoja miestnej kultúry v SR“ s osobitným dôrazom na otázky súvisiace s fiškálnou decentralizáciou a vypracovanie Realizačného projektu terénneho výskumu stavu, nástrojov a trendov rozvoja miestnej kultúry v SR v spolupráci so ZMOS;
– odborné expertízy a podklady pre MK SR, osobitne Základný skelet zákona o financovaní kultúry v SR (2. verzia) a výskumné materiály pre práce MK SR na zákone o financovaní kultúry;
– expertízna práca pre podkladové materiály NOC a ZMOS pre tvorbu koncepcie miestnej a regionálnej kultúry v SR (osobitne 1. verzie správy o koncepcii);
– vypracovanie expertízy pre vyššie uvedenú koncepciu NOC a ZMOS Analýza teritoriálnej diferenciácie podpory kultúry z lokálnych zdrojov (obcí a miest) a jej širšie finančné a kultúrnopolitické súvislosti (27 strán);
– druhá a tretia etapa komparatívneho výskumu Analýza systému ekonomiky kultúry v ČR a výstup prípadová štúdia Systémová analýza siete kultúrnych inštitúcií a ich financovania v ČR – 35 strán;
– príspevok Vývojové trendy podpory kultúry z verejných zdrojov v SR (16 strán) do vedeckého zborníka z medzinárodnej konferencie na VŠ v Sládkovičove Sociálna práca v globalizácii;
– medzinárodná spolupráca  s partnermi  z  výskumných  ústavov, Regionálnym strediskom UNESCO  v Budapešti, Európskym  výskumným ústavom pre kultúru v Bonne a ďalšími;

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.