Národné osvetové centrum je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Podľa zákona č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti je kultúrno-osvetovým zariadením s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním. Národné osvetové centrum je odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu údajov a informácií o kultúrnom dedičstve a pracoviskom pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Hlavná činnosť Národného osvetového centra je:

 1. podpora rozvoja kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu na celoslovenskej úrovni,
 2. mapovanie kultúrneho potenciálu regiónov Slovenskej republiky a podpora spolupráce a partnerstiev na území Slovenskej republiky a v zahraničí,
 3. šírenie informácií o aktuálnom stave a vývoji regionálnej a miestnej kultúry,
 4. ochrana a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva,
 5. podpora rozvoja záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby,
 6. neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry a prevencia negatívnych spoločenských javov,
 7. realizácia výskumu s dôrazom na sociologický výskum kultúry, umenia a médií,
 8. koordinácia úloh štátneho štatistického zisťovania v oblasti kultúry,
 9. zabezpečenie činnosti pracoviska pre národný register kultúrneho dedičstva a sprístupňovanie digitalizovaného kultúrneho dedičstva,
 10. zabezpečenie plnenia úloh Európskeho kontaktného bodu,
 11. zabezpečenie činnosti multikultúrneho centra.

História vzniku Národného osvetového centra sa viaže k 1.7.1953, keď Povereníctvo školstva a osvety zriadilo Osvetové ústredie v Bratislave. V tom istom roku vytvoril Slovenský výbor pre veci umenia Slovenské ústredie ľudovej umeleckej tvorivosti v Bratislave, ktoré Povereníctvo kultúry 1.1.1956 zmenilo
na Slovenský dom ľudovej umeleckej tvorivosti. Každá z týchto príspevkových organizácií si plnila svoje úlohy samostatne až do roku 1958, keď sa nariadením Povereníctva školstva a kultúry k 1.8.1958 obidve organizácie zlúčili a vznikol Osvetový ústav v Bratislave.

Osvetový ústav, priamy predchodca dnešného Národného osvetového centra, vznikol ako rezortné odborné pracovisko pre poradenstvo, vzdelávanie a dokumentačnú činnosť v kultúrno-osvetovej práci a záujmovej umeleckej činnosti. Počas svojej histórie prešiel zložitým vývojom.Viaceré zložky jeho činnosti sa odčleňovali do samostatných inštitúcií, napr. odčlenenie výstavnej činnosti do podniku Výstavníctvo v roku 1969, výskumných kabinetov do Výskumného ústavu kultúry a verejnej mienky v roku 1968. Zároveň sa zaraďovali do Osvetového ústavu krajské osvetové strediská ako kabinety ústavu a Doškoľovacie stredisko pre vzdelávanie pracovníkov odborov kultúry národných výborov a pracovníkov osvetových zariadení.
Osvetový ústav vykonával teoretickú, koncepčnú, rozborovú, metodicko-poradenskú a vydavateľskú činnosť. Usporadúval školenia a konferencie pre osvetových pracovníkov, metodicky rozvíjal súťaže, prehliadky a festivaly záujmovej umeleckej činnosti, organizoval vrcholné prehliadky. Staral sa o reprezentáciu záujmovo umeleckej činnosti v zahraničí, vydával bohatú knižnú a časopiseckú produkciu.

V roku 1990 rozhodnutím Ministerstva kultúry SR zanikol Osvetový ústav a bolo vytvorené Národné osvetové centrum s novým vymedzením činnosti a poslania ako teoretické, koncepčné, výskumné, informačné, výchovno-vzdelávacie, edičné a organizačné pracovisko pre rozvoj a skvalitňovanie kultúry v miestnych podmienkach, pričom od roku 1996 plnilo úlohy metodického centra pre osvetovú činnosť.

Riaditeľmi Osvetového ústavu a neskôr Národného osvetového centra boli postupne: Jozef Holický, Jaroslav Čelko, Michal Masaryk, Ctibor Tahy, Viliam Fábry, Andrej Greš, Ján Kuba, Ján Tazberík, Matej Vagač, Miroslav Pius, Ján Tazberík, Jana Kresáková, Ing. Jaroslav Mendel, JUDr. Ing. Michal Bartók. Od mája 2020 je generálnym riaditeľom Mgr. Erik Kriššák.

 

Zriaďovacia listinaKontraktVýročné správyPovinné zverejňovanie informáciíZoznamy a registre

Povinne zverejňované informácie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, ktoré je Národné osvetové centrum povinné zverejniť

Národné osvetové centrum zverejňuje podľa § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií nasledujúce informácie:

 1. Národné osvetové centrum je štátnou príspevkovou organizáciou pôsobiacou na základe nového znenia Zriaďovacej listiny, vydanej Ministerstvom kultúry SR, MK-2472/2016-110/8080 (ďalej len „Zriaďovacia listina“).
  Národné osvetové centrum je kultúrno-osvetové zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou so všeobecným zameraním. Národné osvetové centrum je odborným a metodickým pracoviskom pre kultúrno-osvetovú činnosť, koordinačným a výkonným pracoviskom pre teoretickú, analytickú, informačnú, dokumentačnú a konzultačnú činnosť v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, koordinačným a výkonným pracoviskom pre výskum a štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry, odborným pracoviskom, ktoré vedie národný register kultúrneho dedičstva ako centrálnu evidenciu údajov a informácií o kultúrnom dedičstve a pracovisko pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.
 2.  Národné osvetové centrum sa riadi a jeho činnosť upravujú najmä tieto právne predpisy:
  – zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti,
  – zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  – zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  – zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  – zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
  – zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  – zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
  – zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov,
  – zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov,
  – zákon č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov,
  – zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  – zákon č, 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  – zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
  – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
  – zákon č, 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
  – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
  – ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy SR.
 3.  Organizačná štruktúra Národného osvetového centra
 4. Informácie možno získať na adrese: Národné osvetové centrum, Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava, JUDr. Ing. Michal Bartók, generálny riaditeľ, e-mail: nocka@nocka.sk, č. t. +4212 20471201, na základe žiadosti o sprístupnenie informácií (ďalej len „žiadosť“), podanej písomne, faxom, prostredníctvom elektronickej pošty, ústne alebo iným technicky vykonateľným spôsobom v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod.
 5. Pri vybavovaní žiadosti postupuje Národné osvetové centrum podľa zákona o slobode informácií, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, internej legislatívy a ďalších súvisiacich predpisov. Pri vybavovaní žiadosti je Národné osvetové centrum povinné dodržiavať tieto zákonné lehoty: 
  5.1. žiadosť vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
  Predĺžiť túto lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v jej prístupnej forme, môže Národné osvetové centrum zo závažných dôvodov, ktorými sú:
  – vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Národného osvetového centra,
  – vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií, ktoré sa požadujú v jednej žiadosti,
  – preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
  Národné osvetové centrum je povinné predĺženie lehoty s odôvodnením oznámiť žiadateľovi najneskôr pred uplynutím zákonnej 8-dňovej lehoty;
  5.2. ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré boli už zverejnené, najneskôr do 5 dní odo dňa podania žiadosti, oznámiť žiadateľovi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie;
  5.3. lehota na podanie odvolania a lehota, v ktorej odvolací orgán o odvolaní rozhodne, sú uvedené v bode 6. týchto informácií.
 6. Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu je možné podať odvolanie.                  Žiadateľ je povinný podať odvolanie písomne v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti alebo odo dňa márneho uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia.
  Odvolanie podáva žiadateľ Národnému osvetovému centru, na adresu Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava. Národné osvetové centrum postúpi odvolanie spolu s dokumentáciou z vybavenia žiadosti Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ktoré vo veci odvolania rozhoduje ako odvolací orgán.
  O odvolaní rozhodne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky do 15 dní odo dňa jeho doručenia Národným osvetovým centrom. Ak Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydalo rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietlo a napadnuté rozhodnutie potvrdilo.
  Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní.
 7. Rozhodnutie Národného osvetového centra o odmietnutí sprístupniť informáciu možno dať preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.
 8.  V zmysle vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov zasprístupnenie informácií v znení neskorších predpisov je Národné osvetové centrum oprávnené požadovať od žiadateľa úhradu nákladov za sprístupnenie informácií.Sadzobník úhrad za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií Národnéhoosvetového centra (s DPH):
  8.1 TECHNICKÉ NOSIČE DÁT:
  CD aj s obalom 1,2,- Eur/ks
  8.2 VYHOTOVENIE KÓPIÍ:
  formát A4 0,192,- Eur/ks (papier: 0,005,- Eur, toner: 0,187,- Eur)
  8.3 OBSTARANIE OBALOV (OBÁLKY PODĽA VEĽKOSTI):
  obálka A6 0,020,- Eur/ks
  obálka A5 0,030,- Eur/ks
  obálka A4 0,040,- Eur/ks
  obálka s doručenkou 0,082,- Eur/ks
  8.4 ODOSLANIE INFORMÁCIÍ:
  Podľa platného sadzobníka Slovenskej pošty, a. s.
  Ceny sú vrátane DPH.
  Výšku úhrady nákladov vynaložených v súvislosti so sprístupnením informácie oznámi
  Národné osvetové centrum žiadateľovi písomne.
  Žiadateľ je povinný vyčíslené náklady uhradiť najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa
  doručenia sprístupnenej informácie na účet Národného osvetového centra.
  Úhrady nákladov sú príjmami Národného osvetového centra.
 9.  Povinné informácie sú zverejnené:
  9.1. na webovom sídle Národného osvetového centra: www.nocka.sk,
  9.2. vo vestibule miesta sídla Národného osvetového centra, Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava.

Smernica o prijímani a vybavovaní podnetov protispoločenskej činnosti

Majetok štátu

Výzva na predloženie ponuky: „Spracovanie a kompletizácia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku“