Úvod » STUDEO.NOC » Časopis Sociálna prevencia

Časopis Sociálna prevencia

Sociálna prevencia je odborný časopis, ktorý reflektuje problematiku sociálnej prevencie. Fokusuje sa na oblasť nežiadúcich sociálnych  javov a sociálnopatologických javov, najmä z aspektu ich prevencie. Má ambíciu odborne-populárnou formou čitateľov informovať prostredníctvom príspevkov slovenských a českých autorov o vybraných nežiaducich sociálnych  javoch ako aj sociálnopatologických javoch a  ponúknuť možnosti efektívnej najmä primárno-preventívnej intervencie.

Z histórie

Prvotná idea spojená so vznikom rezortného odborného periodika vydávaného v tlačenej forme vznikla v roku 2005 a už začiatkom roka 2006 Národné osvetové centrum – vtedajší kabinet sociálnej prevencie vydal tri samostatné čísla informačno-vzdelávacieho bulletinu rezortu kultúry, v  náklade 2 500 ks každého samostatného čísla s cielenou medzirezortnou distribúciou. Prvé číslo s tematický zameraním Prevencia kriminality, druhé tematické číslo Prevencia drogových závislostí a tretie číslo Prevencia – alkohol a legálne drogy.

Od roku 2006 do roku 2015 boli jeho vydavateľmi rovnocenné dva subjekty: OZ Prečo som na svete rád/rada a Národné osvetové centrum. Od roku 2007 do roku 2013 finančné prostriedky potrebné na jeho vydanie (Sociálna prevencia vychádzala neustále v náklade 2 500ks každého samostatného čísla) zabezpečovalo OZ Prečo som na svete rad/rada na základe schválených projektov- účelovej  dotácie z MK SR a  MV SR. Od roku 2016 sa jediným vydavateľom teraz už odborného časopisu stalo Národné osvetové centrum, ktoré ho vydáva v náklade 300 ks ( printového vydania) v periodicite dvoch tematicky vydaných čísiel v ročníku doposiaľ.  

O kvalite odborného periodika svedčí aj skutočnosť, že  počnúc rokom 2015 po súčasnosť je časopis indexovaný v Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed (Slovenské lekárske periodiká). V roku 2021 vstúpil odborný časopis  už do 16 ročníka svojej nepretržitej existencie.

O časopise

Predplatné a distribúciaO časopiseNapíšte nám

Predplatné a distribúcia

Odborný časopis  Sociálna prevencia vychádza v periodicite dva krát ročne a ponúka ucelené tematické čísla zamerané na vybrané nežiadúce sociálne javy a sociálnopatologické javy a ich prevenciu.

Ročné predplatné 2 tematické čísla v sume 7,60 €.

Sociálna prevencia do Vašej schránky.

Objednať si možno za cenu 3,80 € / 1 ks vrátane poštovného staršie čísla  z archívu:

 • Rok 2006  informačno-vzdelávací bulletin
 • Sociálna prevencia 1/2006 Prevencia kriminality
 • Sociálna prevencia 2/ 2006 Prevencia drogových závislostí
 • Sociálna prevencia 3/ 2006 Prevencia- alkohol a legálne drogy
 • Rok 2007 informačno-vzdelávací bulletin
 • Sociálna prevencia 1/ 2007 Prevencia kriminality
 • Sociálna prevencia 2/2007 Prevencia nelátkových návykových chorôb
 • Sociálna prevencia 3/ 2007 Drogové závislosti
 • Rok 2008 informačno-vzdelávací bulletin
 • Sociálna prevencia 1/ 2008 Prevencia nelátkových návykových chorôb
 • Sociálna prevencia 2/2008 Drogové závislosti- prevencia
 • Sociálna prevencia 3/2008 Prevencia kriminality
 • Rok 2009 informačno-vzdelávací bulletin
 • Sociálna prevencia 1/ 2009 Prevencia kriminality
 • Sociálna prevencia 2/ 2009 Drogové závislosti- prevencia
 • Sociálna prevencia 3/ 2009 Legálne drogy- prevencia
 • Rok 2010 informačno-vzdelávací bulletin
 • Sociálna prevencia 1/ 2010 Mediálna výchova
 • Rok 2011 informačno-vzdelávací bulletin
 • Sociálna prevencia 1/ 2011 Prevencia kriminality
 • Rok 2012 informačno-vzdelávací bulletin
 • Sociálna prevencia 1/ 2012 Prevencia kriminality
 • Rok 2013 informačno-vzdelávací bulletin
 • Sociálna prevencia 1/ 2013 Prevencia kriminality
 • Rok 2014 informačno-vzdelávací bulletin
 • Sociálna prevencia 1/ 2014 Prevencia vybraných sociálnopatologických javov
 • Sociálna prevencia 1/ 2014 Vybrané sociálnopatologické javy a nežiadúce sociálne javy
 • Rok 2015 odborný časopis
 • Sociálna prevencia 1/ 2015 Vybrané sociálnopatologické javy a nežiadúce sociálne javy
 • Sociálna prevencia 2/ 2015 Vybrané sociálnopatologické javy a nežiadúce sociálne javy
 • Rok 2016 odborný časopis
 • Sociálna prevencia 1/ 2016 Deti, mládež a nežiadúce sociálne a sociálnopatologické javy
 • Sociálna prevencia 2/ 2016 Dospelí, seniori a vybrané sociálne a sociálnopatologické javy
 • Rok 2017 odborný časopis
 • Sociálna prevencia 1/ 2017 Súčasná rodina a nežiadúce sociálne a sociálnopatologické javy
 • Sociálna prevencia 2/ 2017 Zdravie, zdravý životný štýl a nežiadúce sociálne a sociálnopatologické javy
 • Rok 2018 odborný časopis
 • Sociálna prevencia 1/ 2018 Riziká a ohrozenia internetu a iné nežiadúce sociálne a sociálnopatologické javy
 • Sociálna prevencia 2/ 2018  Sociálnopatologické javy a  nežiadúce sociálne javy
 • Rok 2019 odborný časopis
 • Sociálna prevencia 1/ 2019 Prevencia a eliminácia násilia
 • Sociálna prevencia 2/ 2019 Vybrané riziká a ohrozenia súčasnej spoločnosti
 • Rok 2020 odborný časopis
 • Sociálna prevencia 1/ 2020 Prevencia kriminality a iné nežiadúce sociálne a sociálnopatologické javy
 • Sociálna prevencia 2/ 2020 Niektoré zmeny súčasnej spoločnosti-vybrané psychologické aspekty pandémie COVID -19.

Predajné miesto – Kontakt

e-mail: ingrid.hupkova@nocka.sk
telefón: 02/204 71 226

O nás

zostavovateľka a odborná redaktorka:doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.,
recenzent:prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
vedúca vydania:Mgr. Alexandra Žilavá
jazyková úprava:PhDr. Nadežda Sekelová
grafická úprava:

Napíšte nám

Vydavateľ časopisu Sociálna prevencia
Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava

e-mail, tel. číslo:
zostavovateľka a odborná redaktorka doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD, ingrid. hupkova@nocka.sk, +421 918 817 130


Aktuálne číslo

SOCIÁLNA PREVENCIA 2/2022

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE – DUŠEVNÉ ZDRAVIE

 • Manažment psychiatrického pacienta s rizikovým správaním
  Ľubomíra Izáková
 • Pobyt v inštitúcii ako odľahčovacia služba
  Albín Škoviera
 • Nepriaznivé zážitky v detstve a užívanie alkoholu v dospelosti
  Natalia Kaščáková
 • Ako sa menia schopnosti viesťmotorové vozidlo pri intoxikácii alkoholom a pod vplyvom alkoholu
  Karel Nešpor
 • Vývinová jazyková porucha a duševné zdravie
  Svetlana Kapalková
 • Pozitívne a negatívne dôsledky rolového stresu na človeka v súčasnosti
  Andrea Baranovská, Eva Klimová
 • Mladí ľudia a extrémizmus na Slovensku
  Elena Gallová Kriglerová, Alena Holka Chudžíková
 • Os spájajúca mozog a črevo. Črevný mikrobióm a psychika
  Ladislav Kužela
 • Terminológia, klasifikácia a základné charakteristiky workoholizmu
  Jozef Benkovič
 • Poruchy príjmu potravy – možnosti liečby a rizikové faktory
  František David Krch
 • Riziká užívania niektorých liečiv vo vyššom veku
  Miroslava Snopková
 • Bezplatné dlhové poradenstvo ako sociálna služba štátu
  Peter Daniel, Eva Klimová
 • Prevencia v oblasti duchovného života
  Jitka Schlichtsová
 • Ochrana detí pred nebezpečnými Spoločenstvami
  Katarína Bartal
 • Školský psychológ a duševné zdravie
  Marta Valihorová, Lucia Košťálová, Mária Paľová
 • Duševné zdravie a závislosti
  Ingrid Hupková

Staršie vydania

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 23. 9. 2021 a naposledy aktualizované 21. 12. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.