Preskočiť na obsah

Zborový spev

3. ročník Viva il canto

Celoštátna postupová prehliadka speváckych zborov dospelých Viva il canto sa uskutoční 20. – 22. októbra 2017 v Spišskej Novej Vsi, Smižanoch. Súťaž má dvojročnú periodicitu.
Propozície
Prihláška

Zborový spev

Zborový spev patrí k najtradičnejším a najmasovejším oblastiam záujmovej umeleckej činnosti. Vznikol ako kategória vážnej hudby a v prevažnej miere do nej patrí až dodnes. Vyvíjal sa od jednohlasného stredovekého gregoriánskeho chorálu cez renesančnú a barokovú polyfóniu až po dnešné moderne viachlasové skladby. Za hranicou vážnej hudby zostávajú dnes gospely, resp. rôzne úpravy skladieb populárnej hudby. Okrem začínajúcich zborov ide o spev viachlasový (dvojhlas, trojhlas...atď.) a veľakrát o spev bez sprievodu nastroja čiže a capella. Podľa počtu členov delíme zbory na vokálne zoskupenia, komorné zbory a veľké zbory, podľa vekových kritérií na zbory detské, mládežnícke a dospelé a podľa zloženia členov zboru u mládežníckych a hlavne dospelých na mužské (chlapčenské), ženské (dievčenské) a miešané spevácke zbory.

História zborového spevu
Na Slovensku sa zborový spev začal masovo rozvíjať od 50. rokov minulého storočia, keď bol v podstate zahrnutý do systému štátnej osvety a jej zložky Ľudovej umeleckej tvorivosti, neskôr premenovanej na záujmovú umeleckú činnosť. Zároveň nastal obrovský prílev skladieb pre spevácke zbory zo strany slovenských skladateľov, pričom ich tvorba obsahovala jednak úpravy ľudových piesní jednak novú tvorbu na texty básnikov. Vývoj zborového spievania kvantitatívne i kvalitatívne vrcholil v 80. a do polovice 90. rokov minulého storočia. Osvetový ústav a jeho nástupca Národné osvetové centrum realizovali systém viacstupňových konfrontačných zborových súťaží, systém cyklických (trojročných) dirigentských školení a systém inštruktáži, vydávali notovú i metodickú zborovú literatúru. Po roku 1990 v obmedzených finančných možnostiach došlo zo strany NOC postupne k obmedzeniu svojej činnosti na starostlivosť len o zbory detské a mládežnícke. Podpore spievania domácej tvorby slúžili dva ročníky (1996 a 1999) novozaloženého Festivalu slovenskej zborovej tvorby (1000 účastníkov), ktorý bohužiaľ po roku 1999 zanikol pre nedostatok finančných prostriedkov. Od polovice 90. rokov NOC organizuje len súťaž Mládež spieva (v párnych rokoch ako mládežnícku do roku 2006 v Turčianskych Tepliciach, v roku 2008 v Bratislave a od roku 2010 v Rimavskej Sobote a v nepárnych rokoch ako detskú do roku 1991 v Žiline, od roku 1993 v Prievidzi) a po roku 2004 obnovilo dovtedy len jednorazové školenia zbormajstrov alebo dielne do podoby päťdňových školení zbormajstrov akreditovaných Ministerstvom školstva SR a konaných v spolupráci s Maticou slovenskou a neskôr aj samostatne. Ďalšími úlohami, ktoré NOC plní je oceňovanie významných jubilantov z oblasti zborového spevu a podpora vzniku nových skladieb predovšetkým pre detské a mládežnícke zbory, a to vyhlasovaním Autorských skladateľských súťaží (1994, 2004, 2010)