Neprofesionálna umelecká tvorba vznikla a vyvíjala sa ako umelecká tvorivá činnosť ľudí v bezprostrednej životnej praxi, tesne spätá s ich každodenným životom. Počiatky inštitucionalizácie a organizácie neprofesionálneho umenia na Slovensku (v minulosti ľudová umelecká tvorivosť – ĽUT alebo záujmová umelecká činnosť – ZUČ) siahajú do 19. storočia a viažu sa ku vzniku ochotníckych divadelných krúžkov a spevokolov. Ako celok sa ľudová umelecká tvorivosť rozvíjala v krúžkoch a spolkoch na základe dobrovoľnosti. Postupný vývoj organizovaného neprofesionálneho umenia v krajoch si vyžiadal vytvorenie spoločného odborného rezortného centra, ktoré by cieľavedome podporovalo a koordinovalo osvetovú prácu v oblasti vzdelávania a záujmovej umeleckej činnosti. Z toho dôvodu vznikol v roku 1958 Osvetový ústav, od roku 1991 premenovaný na Národné osvetové centrum (NOC).

V oblasti neprofesionálneho umenia je hlavným poslaním NOC podpora tvorivej činnosti kolektívov a jednotlivcov v rôznych oblastiach neprofesionálnej umeleckej tvorby (folklór a folklorizmus, divadlo, film, fotografia, hudba, umelecký prednes, výtvarná tvorba a literatúra), realizácia festivalov, postupových súťaží a ďalších podujatí, metodické usmerňovanie a vzdelávanie detí, mládeže i dospelých, či starostlivosť o kultúrne dedičstvo.