Analýza spokojnosti s dostupnosťou kultúry

Miriam Šebová a Tomáš Malatinec z Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v publikácii predstavujú analýzu efektivity múzeí. Ako argumentujú, analýza efektívnosti verejných kultúrnych inštitúcií pomáha vidieť, v ktorých oblastiach v týchto inštitúciách dochádza k nepomeru medzi vstupmi a výstupmi. Je tak možné sústrediť sa na účelovosť vynaložených finančných prostriedkov. Primárnym cieľom je skúsiť upozorniť na možnosti zlepšiť manažment týchto inštitúcií.

Efekívnosť múzeí sa v našej analýze meria pomerom vstupov, ktorými múzeum disponuje, a výstupov, ktoré s týmito vystupmi môže vytvoriť. Táto metóda sa volá analýza obalových dát (po anglicky má skratku DEA, data envelopment analysis). Na základe výpočtu boli v analýze všetky slovenské múzeá zoradené podľa poradia od efektívnych k najmenej efektívnym. Podľa výpočtu je až 80 % múzeu na Slovensku je pod hranicou efektívnosti.

Následne sa v analýze autori sústredia na zistenie, ktoré faktory najviac ovplyvňujú efektívnosť múzeí. Ako podstatné faktory sa ukázali

  • Počet zamestnancov
  • Počet návštevníkov
  • Vlastné príjmy múzea

Väčšina málo efektívnych múzeí má málo návštevníkov. Autori analýzy odporúčajú, že dané múzeá by mali lepšie pracovať s daným rozpočtom na svojom marketingu a propagácií, a zvýšenou návštevnosťou pomôžu zvýšiť svoju efektívnosť. Ako uvádzajú autori v závere, návštevnosť múzeí na Slovensku postupne klesala. Mnohé inovácie v práci s návštevníkmi by tento trend mohli obrátiť.