Dáta v kultúrnej politike

V máji 2018 zorganizoval Odbor výskumu a štatistiky kultúry v spolupráci s Fondom na podporu umenia odborné sympózium na tému Kultúrna politika – dáta a hodnota.

Myšlienka podujatia vznikla v súvislosti s rastúcou potrebou prepojenia inštitúcii v oblasti kultúry , ktorá by viedla k vytvoreniu platformy pre zdieľanie dostupných dát z jednotlivých oblastí výskumu a štatistiky kultúry, ekonomiky kultúry a zároveň vzájomnej spolupráci partnerských inštitúcií v súlade s napĺňaním cieľov kultúrnej politiky.

Odbor výskumu a štatistiky kultúry spravuje od roku 2014 všetku štatistiku kultúry na Slovensku. Štátna štatistika prebieha podľa zákona o štátnom štatistickom zisťovaní. Momentálne zastrešuje 17 oblastí, ktorým zodpovedá príslušný výkaz o štatistickom zisťovaní, tzv. Kult MK SR s prideleným číslom (zoznam výkazov je zverejnený na stránke MK SR, pozri https://www.culture.gov.sk/vdoc/424/schvalene-vykazy-kult-2017-2af.html. Výkazy KULT MK SR každoročne aktualizujú počty spravodajských jednotiek príslušného výkazu, zisťujú činnosť, resp. aktivity subjektov v oblasti kultúry, cieľové skupiny, vzdelanie a osoby zamestnané v kultúrnej sfére, zdroje financovania a ekonomické ukazovatele vyplývajúce z ich činnosti. Rozsah subjektov je právne daný vyhláškou s možnosťou zmeny každé tri roky. Po audite v roku 2014 sa v súvislosti s vytvorením satelitného účtu kultúry a dôrazom na rozvoj kreatívneho priemyslu pridali ekonomické moduly . OVŠK vie poskytnúť sumárne dáta na požiadanie inštitúciám, či na študijné účely.

Počas sympózia boli prezentované partnerské projekty . Za Fond na podporu umenia (FPU) vystúpil Jozef Kovalčík, ktorý vo svojej prezentácii „Relevantné dáta a strategické nastavenie podpornej činnosti FPU“ definoval potreby FPU v troch základných bodoch: 1.) potreba informácií o štruktúre aktérov v jednotlivých oblastiach umenia, b) informácie, ktoré pomôžu lepšie opísať povahu a kontext potrieb jednotlivých regiónov, c) informácie, ktoré odhalia neočakávané resp. v súčasnosti nepredvídateľné skutočnosti. FPU zo svojich zdrojov ponúklo svojim partnerom dáta o regionálnom rozložení žiadateľov, zároveň možnosť identifikovať kultúrne oblasti v ktorých dáta podľa regiónov absentujú, a presne identifikovať finančné nároky v jednotlivých oblastiach umenia a kultúry.

Technickú univerzitu v Košiciach (TUKE) reprezentovala na sympóziu príspevkom „Ako merať efektívnosť múzeí“ Miriam Šebová, ktorá priblížila problematiku efektívnosti múzeí s dôrazom na ich ekonomickú stránku a financovanie. Za základnú myšlienku efektívnosti múzeí označila vzťah vstupov (t.j. to čím múzeum disponuje – budova, dotácie, personálne obsadenie, expozície, lokalita) a výstupov (t.j. ako múzeum dokáže zaujať širšiu verejnosť – výstavy, podujatia, tržby, návštevnosť). Tento vzťah je posudzovaný a analyzovaný metódou DEA (Data Envelopment Analysis). Analýza efektívnosti múzeí podporuje schopnosť rozvíjať marketingové stratégie, fundraising, objektívne hodnotiť manažment múzeí, prispieť k meraniu hodnoty v kultúre a analyzovať dôležitosť múzea a jeho stratégií pre regionálny rozvoj.

Na Miriam Šebovú nadviazala Jana Knežová z VUC KE, ktorá poukázala na dôležitosť implementácie kultúrnej politiky v košickom regióne prezentáciou „Systémový prístup k hodnoteniu kultúrnych zariadení v košickom samosprávnom kraji“. Za kľúčové pre regionálny rozvoj považuje efektívne a transparentné investície do obnovy kultúrneho dedičstva a infraštruktúry a optimalizáciu správy kultúrnych zariadení . Podpora regionálnej kultúrnej identity vplýva na mieru kreativity a imidž regiónu, zvyšuje návštevnosť a ekonomický príjem.

Činnosť novo vzniknutého Inštitútu kultúrnej politiky (IKP) prezentoval Andrej Svorenčík – „Inštitút kultúrnej politiky, kto sme a kam smerujeme“. Poslaním IKP je zlepšovať verejné politiky a rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz dát a dôkazov, hodnotiť efektívnosť výdavkov a formulovať odporúčania v oblasti kultúry. Jedna z aktivít IKP je podiel na analýze existujúcich dát o kultúre a kreatívnom priemysle. IKP zároveň navrhuje potreby zberu a zdieľania údajov do budúcnosti.

Sympózia „Kultúrna politika-dáta a hodnota“ sa zúčastnilo 55 účastníkov z rôznych kultúrnych inštitúcii , Štatistického úradu SR a MK SR. Vzhľadom na veľmi pozitívnu odozvu a ochotu účastníkov  diskutovať o dátach a ich zdieľaní v kultúrnej sfére, by sme v budúcnosti radi nadviazali na ďalšími stretnutiami podobného charakteru v súvislosti s implementáciou kultúrnych politík a analýzou dát v kultúre.

Tento článok bol zverejnený 1. 6. 2018 a naposledy aktualizovaný 16. 11. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.