Úvod » Výskum a štatistika » Novinky - Výskum a štatistika » Národné osvetové centrum prináša množstvo unikátnych údajov o súčasnom stave kultúry na Slovensku

Národné osvetové centrum prináša množstvo unikátnych údajov o súčasnom stave kultúry na Slovensku

Výskum „Kultúra a hodnotové orientácie obyvateľov Slovenska“, ktorý sme realizovali v druhej polovici roku 2017 sa zameriava na širší spoločenský priestor, v ktorom sa vytvára a interpretuje kultúra. Teraz prinášame výskumnú správu, ktorá zhŕňa najzákladnejšie analytické informácie z výskumu. Vo výskumnej správe od Marianny Mrva nájdete

  • Detailné informácie o charakteristike vzorky
  • Analýzu hodnotových orientácií obyvateľov Slovenska podľa tzv. Schwartzovho modelu hodnôt
  • Profil kolektívnej pamäti podľa udalostí a osobností
  • Význam kultúry v každodennosti a možnosti kultúrneho vyžitia obyvateľov Slovenska
  • Postoje k iným kultúram
  • Trávenie voľného času
  • Sociálne siete

Kultúru nevnímame ako jednotný systém, ale ako sadu repertoárov, ktoré tvoria symboly, príbehy, rituály, návody, z ktorých si ľudia vyberajú, keď formujú a zdôvodňujú svoje konanie. Výskum je snahou porozumieť kultúre pomocou týchto repertoárov, a preto je koncipovaný pomerne široko – zameriava sa na vnímanie kultúry a v rámci neho na kultúrnu participáciu, kultúrnu identitu, vzťah k iným kultúram a kolektívnu pamäť, ďalej na sociálny kapitál a na voľný čas. Kľúčovú úlohu však vo výskume hrajú hodnoty a snaha poukázať na ich vzťah k ostatným skúmaným javom

 

Výskum Kultúra a hodnotový systém obyvateľov Slovenskej republiky sa zrodil zo snahy odboru

výskumu a štatistiky kultúry Národného osvetového centra o postupné vytváranie základu pre

konzistentné sociologické skúmanie kultúry na Slovensku. Po rokoch absencie systematického

výskumu totiž mnohé vedomosti, ktoré o oblasti kultúry máme, už stratili svoju aktuálnosť. Považujeme preto za dôležité začínať „zoširoka“, zmapovaním širšieho kontextu spoločenských javov, v ktorých sa vytvára kultúra. Nie sú však nové samotné témy, ktoré skúmame, väčšina z nich sa štandardne objavuje v mnohých iných spoločenskovedných, najmä sociologických výskumoch, ale na to, aby sme mohli skúmať ich vzájomnú súvislosť, potrebujeme, aby boli „pokope“, aby sa skúmali v rámci jedného výskumu.

Táto výskumná správa tvorí len prvý z výstupov. V súčasnom období prebieha príprava knihy, v ktorej chceme priblížiť hlbšie analytické súvislosti vyplývajúce z daných údajov.

Tento článok bol zverejnený 5. 5. 2018 a naposledy aktualizovaný 16. 11. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.