Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Animácia euroobčianstva v miestnej kultúre SR – metodický materiál – CD a DVD

Animácia euroobčianstva v miestnej kultúre SR – metodický materiál – CD a DVD

Pri príležitosti Európskeho roka medzikultúrneho dialógu 2008 Národné osvetové centrum (Kabinet vzdelávania) vydalo metodický materiál Animácia euroobčianstva v miestnej kultúre SR na CD a DVD nosiči. Cieľom tohto metodického materiálu je:

– propagovať myšlienky Európskeho roka medzikultúrneho dialógu
– oboznámiť kultúrno-osvetových pracovníkov s najnovšími vedeckými poznatkami dotýkajúcimi sa problematiky euroobčianstva a animačných techník uplatňujúcich sa v miestnej kultúre u nás i v zahraničí,
– názornou ukážkou konkrétnych realizovaných animácií demonštrovať možnosti využitia rôznych techník a prístupov na podporu euroobčianstva v miestnej kultúre.

CD a DVD predstavujú odborný materiál (pomôcku), ktorý je určený predovšetkým kultúrno-osvetovým pracovníkom v obciach a mestách SR, ďalej účastníkom Konferencie Animácia euroobčianstva v miestnej kultúre, ako aj všetkým záujemcom o danú tému.
CD tvorí zborník príspevkov z konferencie Animácia euroobčianstva v miestnej kultúre, ktorá sa konala dňa 11. – 12. júla 2008 na Štrbskom Plese a anglické resumé jednotlivých príspevkov.

Obsah CD:

 • Úvod
 • Pozdravný list podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča
 • Pozdravný príhovor, Michal Sýkora;
  predseda Združenia miest a obcí Slovenka
 • Pozdravný príhovor;
  Ing. Anton Hykisch, národný ambasádor ERMD 2008
 • Čo znamená byť občanom EÚ, občanom SR, Európanom?;
  Doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc., Pedagogická fakulta UK
 • Prečo by som mal byť Európanom, čo mi ponúka „európska kultúra“?;
  prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Pedagogická fakulta UK
 • Je Slovensko pripravené na európsky multikulturalizmus?;
  Doc. PhDr. Marta Zágoršeková, CSc., FPVMV UMB
 • Praktická multikultúrna výchova – akými metódami ju uchopiť?,
  Mgr. Zuzana Alenová, Pedagogická fakulta UK
 • NOC ako vzdelávací a metodicko-poradenský subjekt pôsobiaci v oblasti miestnej a regionálnej kultúry;
  PhDr. Jarmila Strelková, CSc., Národné osvetové centrum
 • Cezhraničná slovensko-poľská spolupráca ako multikultúrny dialóg;
  Mgr. Miroslav Žabenský, Leszek MIloszewski, Oravské osvetové stredisko Dolný Kubín, Regionálne stredisko kultúry Bialsko-Biala
 • Animácia kultúrnych aktivít v Českej republike;
  Mgr. Jiří Siostrzonek, PhD., Slezská univerzita v Opave
 • Význam a aspekty medzikultúrnej slovensko-japonskej spolupráce v Prešovskom kraji;
  Peter Rázus, Aro Chikachige, Rozvojová agentúra Prešovského kraja
 • Príspevok slovenskej minority ku kultúrnemu rozvoju v Maďarskej republike;
  Ján Fúzik, Slovenská samospráva v Budapešti
 • Integrácia znevýhodnených skupín obyvateľstva do väčšinovej populácie prostredníctvom ZUČ na Slovensku;
  Mgr. Jozef Burič, PhDr. Ján Škott, Národné osvetové centrum, Domov sociálnych služieb, Bratislava
 • Multikultúrnosť prostredia v našich obciach a mestách – história, súčasnosť a perspektívy;
  Ing. Martin Kováč, ZMOS
 • Kluby Sila priateľstva – dialóg medzi kultúrami v praxi;
  Mgr. Martin Šabesta, prezident klubu Sila priateľstva v Bratislave
 • „Európa v nás“ – aktivita k ERMD 2008 v malej obci;
  mim. prof. PhDr. Rozália Čornaničová, CSc., Lucia Žáková
 • Dialóg medzi kultúrami  a využívanie kultúrnej animácie;
  PhDr. Zuzana Slušná, PhD., Filozofická fakulta UK
 • Rezumé
 • Malá multikultúrna kuchárka;
  zostavila PhDr. Jarmila Strelková, CSc., Národné osvetové centrum
DVD obsahuje nasnímané animácie kultúrnych aktivít s komentárom (tanečná, environmentálna, výtvarná, gastronomická), ktoré boli tiež súčasťou spomínanej konferencie. Predstavuje metodiku, ktorá pomôže realizovať podobné animácie v obciach a mestách SR, poslúži ako inšpiračný zdroj na prípravu podobných aktivít s tematikou občianstva, medzikultúrneho dialógu a pod.

Obsah DVD

 • Výtvarno-tanečná animácia – Farebná Európa
 • Tanečná animácia – Tancujeme v Európe – Európa tancuje s nami
 • Gastronomická animácie – Európska kuchárka
 • Prírodnoochranárska animácia – Tatry Európe – Európa Tatrám

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.