Preskočiť na obsah

Verejná mienka

Verejná mienka (história, teória, výskum)(história, teória, výskum)
Autori: Karol Čukan, Ľudovít Šrámek
Vydala: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
ISBN 978-80-8105-495-2
počet strán: 180
rok 2013

Dvaja dlhoroční vedeckí pracovníci (sociológovia Národného osvetového centra) sa rozhodli vypracovať vedeckú monografiu k problematike teórie verejnej  mienky (Karol Čukan), histórie jej výskumu na Slovensku a k aktuálnym otázkam výskumu (Ľudovít Šrámek).
Práca vyšla v októbri 2013, vydala ju Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, oponentmi boli doc. Mgr. Peter Juza, CSc. a doc. PhDr. Oľga Plávková, PhD. V práci sú využívané skúsenosti autorov z dlhoročnej praxe vo výskume verejnej mienky, osobitne vo výskume kultúry médií a osvety. Publikácia upozorňuje (v statiach Ľ. Šrámka) na výrazný prínos Národného osvetového centra k rozvoju slovenského sociologického výskumu a skúmania verejnej mienky a je príspevkom k pripomenutiu si 60. výročia založenia Osvetového ústavu ako pracoviska, na ktorom sa revitalizoval v šesťdesiatych rokoch minulého storočia sociologický výskum a výskum verejnej mienky na Slovensku.

Rok: Názov:
VydanéNázov publikácie
2013 Podpora kultúry z verejných rozpočtov územných jednotiek SR v novom tisícročí (prokultúrna orientácia a prokultúrna efektívnosť na 1 obyvateľa)
2012 Dlhodobé vývojové trendy výdavkov na kultúru z verejných rozpočtov a zdrojov súkromných domácností v SR na prelome storočí (do roku 2010 vrátane)
2012 Voľný čas stredoškolákov 2011
2011 Premeny v podpore kultúry z verejných zdrojov v členských krajinách Rady Európy na prelome storočí
2011 Scénická žatva 2011 - prieskum publika
2011 Folklórny festival Východná 2011 - prieskum publika
2011 Hviezdoslavov Kubín 2011 - prieskum publika
2010 Scénická žatva 2010 - prieskum publika
2010 Folklórny festival Východná 2010 – prieskum publika
2010 Hviezdoslavov Kubín 2010 – prieskum publika
2009 Súkromné výdavky domácností na kultúru
2009 Voľný čas stredoškolákov, ich postoj k extrémizmu a skúsenosti s látkovými závislosťami - záverečná práca z výskumu
2009 Scénická žatva 2009 - prieskum publika
2009 Folklórny festival Východná 2009 - prieskum publika
2009 Európa – interkultúrny priestor
2009 Socio-kultúrny kontext masovej komunikácie
2009 Hviezdoslavov Kubín 2009 - prieskum publika
2009 Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR - správa z výskumu za rok 2008
2008 Vzťah obyvateľov SR k literatúre
2008 Hviezdoslavov Kubín 2008 - prieskum publika
2008 Scénická žatva 2008 - prieskum publika
2008 Folklórny festival Východná 2008 - prieskum publika
2008 Nerovnosti lokálnych verejných zdrojov pre kultúru
2008 Monitoring výsledkov implementácie nástrojov kultúrnej politiky v oblasti kultúrneho povedomia občanov SR - správa z výskumu za rok 2007
2007 Hviezdoslavov Kubín 2007 - prieskum publika