Prevencia v praxi PDF

Jedným z hlavných dôvodov napísania tejto metodickej príručky bola neutíchajúca potreba praktických realizátorov primárnej prevencie látkových a nelátkových závislostí, ktorí opakovane reflektovali potrebu mať k dispozícii komplexnú publikáciu, ktorá by riešila ich potreby pri práci so skupinou najmä v oblasti neformálneho vzdelávania.

Trojica psychologičiek, skúsených autoriek a najmä erudovaných lektoriek pôsobiacich nielen v teórii, ale hlavne viac ako v dvadsaťpäťročnej praxi prevencie, ponúka časť svojich skúseností, ktoré premietla do tejto publikácie. Okrem pertraktovanej problematiky látkových (drogových závislostí), ktorým sa publikácia venuje, obsiahla fenomén takzvaných nelátkových návykových chorôb – behaviorálnych závislostí.