Publikácia podčiarkuje význam a úlohy manažmentu a marketingu v oblasti kultúry v súčasnosti. Obsah publikácie tvoria tematické okruhy ako napr. kultúra ako mnohostranný spoločenský jav, vznik a rozvoj moderného manažmentu, stratégia a strategické riadenie, manažment času, manažment ľudského kapitálu, marketing v kultúre. Cieľom publikácie je priblížiť danú problematiku profesionálnym i dobrovoľným pracovníkom v oblasti kultúry, usmerniť ich a prispieť tak ku skvalitneniu aktivít v oblasti kultúry. Publikácia je určená odbornej verejnosti, predovšetkým riadiacim pracovníkom a manažérom v oblasti kultúry a zároveň slúži pre potreby vzdelávacích aktivít NOC.
Publikácia bola pripravená v rámci projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

 

Autor:  Miroslav Tuma
Vydalo: Národné osvetové centrum 2006