Zámerom publikácie je poukázať na nevyhnutnosť spolupráce v miestnej a regionálnej kultúre v súčasnom období, mapovať a prezentovať pozitívne skúsenosti zo spolupráce rôznych subjektov (organizácií, inštitúcií, samospráv, organizácií tretieho sektora i jednotlivcov) v oblesti kultúry. Našim cieľom je propagovať nové postupy, možnosti a formy spolupráce, prezentovať príklady z praxe a prostredníctvom nich motivovať, inšpirovať subjekty miestnej a regionálnej kultúry i jednotlivcov, usmerňovať ich a ponúkať modely a podnety na jej ďalší rozvoj.

Publikácia je určená  predovšetkým odbornej verejnosti, teda riadiacim i realizačným pracovníkom, zamestnancom samospráv na rôznych úrovniach riadenia kultúry (miestna, regionálna, celoštátna), ako aj všetkým záujemcom o rozvoj tejto oblasti.

 

Autori:  kolektív
Vydalo: Národné osvetové centrum 2005

Cena 1,96 €