Vyhlásenie celoštátnych postupových súťaží v roku 2021 PDF

Národné osvetové centrum je vyhlasovateľom a odborným garantom 20 celoštátnych postupových súťaží a prehliadok v umeleckých druhoch a žánroch: folklór a folklorizmus, divadlo, film, fotografia, hudba, umelecký prednes, výtvarná tvorba a literatúra. Systém realizácie celoštátnych súťaží je priamo naviazaný na regionálne a krajské osvetové strediská, ktorých úlohou je zorganizovať dané podujatie vo vybranom regióne alebo kraji. NOC súťaže vyhlasuje, odborne  garantuje, koordinuje, sleduje súlad s propozíciami a hodnotí ich priebeh.

Väčšina súťaží je postupových a obvykle pozostávajú z troch stupňov: regionálneho, krajského a celoštátneho, minimálne však z dvoch: krajského a celoštátneho (výnimkou je celoštátna súťaž zameraná na umelecký prednes, pri ktorej regionálnemu stupňu predchádza ešte stupeň triedny, školský, obvodný a okresný). Súťaže majú rôznu periodicitu a uskutočňujú sa buď každý rok, alebo každé dva až tri roky. Súťaže sa organizujú formou verejnej prezentácie a často bývajú spojené s  ďalším podujatím – napríklad festivalom. Súčasťou súťaží sú aj vzdelávacie aktivity, ktoré umožňujú účastníkom zvýšiť si svoje odborné vedomosti či interpretačné zručnosti v danej umeleckej oblasti.

Význam celoštátnych postupových súťaží spočíva nielen v prezentácii a konfrontácii neprofesionálnych umelcov, ale aj v spätnej väzbe, ktorú účastníci získavajú od odborníkov prostredníctvom hodnotiacich rozborových seminárov.

V roku 2020 Národné osvetové centrum vyhlasuje týchto 13 súťaží: Šaffova ostroha, Vidiečanova Habovka (deti), Jazykom tanca, Zlatá priadka, Divadlo a deti, FEDIM, Belopotockého Mikuláš, Hviezdoslavov Kubín, Mládež spieva (mládež), AMFO, CINEAMA, Výtvarné spektrum, Literárny Zvolen.

Logotyp pre celoštátne postupové súťaže:
logo NOC pre súťaže, ver. V1a
NOC pre súťaže – biely podklad, text doľava
logo NOC pre súťaže, ver. V1b
NOC pre súťaže – biely podklad, text doprava
logo NOC pre súťaže, ver. V2a
NOC pre súťaže – modrý podklad, text doľava
logo NOC pre súťaže, ver. V2b
NOC pre súťaže – modrý podklad, text doprava
logo NOC pre súťaže, ver. V3a
NOC pre súťaže – čiernobielo, text doľava
logo NOC pre súťaže, ver. V3b
NOC pre súťaže – čiernobielo, text doprava
logo NOC pre súťaže, ver. V4a
NOC pre súťaže – čiernobielo inverzne, text doľava
logo NOC pre súťaže, ver. V4b
NOC pre súťaže – čiernobielo inverzne, text doprava
Logomanuál: NOC_logomanual.pdf