Vyhlásenie celoštátnych postupových súťaží v roku 2021 PDF

Národné osvetové centrum je vyhlasovateľom a odborným garantom 20 celoštátnych postupových súťaží a prehliadok v umeleckých druhoch a žánroch: folklór a folklorizmus, divadlo, film, fotografia, hudba, umelecký prednes, výtvarná tvorba a literatúra. Systém realizácie celoštátnych súťaží je priamo naviazaný na regionálne a krajské osvetové strediská, ktorých úlohou je zorganizovať dané podujatie vo vybranom regióne alebo kraji. NOC súťaže vyhlasuje, odborne  garantuje, koordinuje, sleduje súlad s propozíciami a hodnotí ich priebeh.

Väčšina súťaží je postupových a obvykle pozostávajú z troch stupňov: regionálneho, krajského a celoštátneho, minimálne však z dvoch: krajského a celoštátneho (výnimkou je celoštátna súťaž zameraná na umelecký prednes, pri ktorej regionálnemu stupňu predchádza ešte stupeň triedny, školský, obvodný a okresný). Súťaže majú rôznu periodicitu a uskutočňujú sa buď každý rok, alebo každé dva až tri roky. Súťaže sa organizujú formou verejnej prezentácie a často bývajú spojené s  ďalším podujatím – napríklad festivalom. Súčasťou súťaží sú aj vzdelávacie aktivity, ktoré umožňujú účastníkom zvýšiť si svoje odborné vedomosti či interpretačné zručnosti v danej umeleckej oblasti.

Význam celoštátnych postupových súťaží spočíva nielen v prezentácii a konfrontácii neprofesionálnych umelcov, ale aj v spätnej väzbe, ktorú účastníci získavajú od odborníkov prostredníctvom hodnotiacich rozborových seminárov.

V roku 2021 Národné osvetové centrum vyhlasuje týchto 14 súťaží: Šaffova ostroha, Vidiečanova Habovka (deti), Jazykom tanca, Zlatá priadka, FEDIM, Belopotockého Mikuláš, Hviezdoslavov Kubín, Viva il canto, Divertimento musicale, OdDYCHpoDYCH, AMFO, CINEAMA, Výtvarné spektrum, Literárny Zvolen.

Logotyp pre celoštátne postupové súťaže:
logo NOC pre súťaže, ver. V1a
NOC pre súťaže – biely podklad, text doľava
logo NOC pre súťaže, ver. V1b
NOC pre súťaže – biely podklad, text doprava
logo NOC pre súťaže, ver. V2a
NOC pre súťaže – modrý podklad, text doľava
logo NOC pre súťaže, ver. V2b
NOC pre súťaže – modrý podklad, text doprava
logo NOC pre súťaže, ver. V3a
NOC pre súťaže – čiernobielo, text doľava
logo NOC pre súťaže, ver. V3b
NOC pre súťaže – čiernobielo, text doprava
logo NOC pre súťaže, ver. V4a
NOC pre súťaže – čiernobielo inverzne, text doľava
logo NOC pre súťaže, ver. V4b
NOC pre súťaže – čiernobielo inverzne, text doprava
Logomanuál: NOC_logomanual.pdf