Úvod » Vzdelávanie » Profesijné vzdelávanie » Slovník miestnej a regionálnej kultúry (MRK)

Slovník miestnej a regionálnej kultúry (MRK)

Celoživotné vzdelávanie – cielené, nepretržité vzdelávacie činnosti, ktorých účelom je zlepšovanie vedomostí, zručnosti a kompetencii, Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí

  1. a) školské vzdelávanie a
  2. b) ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní

(zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

Celoživotné poradenstvo – komplex poradenských služieb poskytovaných s rozličným disciplinárnym zameraním. Celoživotné poradenstvo chápané ako pomoc jednotlivcom  akéhokoľvek veku pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania a rozvoji kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života.

(Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva uznesenie vlády SR  382/2007 z 25.4.2007)

 

Formálne vzdelávanie – je zámernou činnosťou a uskutočňuje sa organizovane a štruktúrované  vzhľadom na miesto , ciele, čas a prostriedky. Vzťahuje sa k inštitúciám určeným na vzdelávanie a odbornú prípravu. Vedie k nadobudnutiu kvalifikácie a udeleniu oficiálne uznávaných dokladov.

(zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

Folklórne tradície – Súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva sú folklórne tradície. Sú to kultúrne javy, ktoré sú vo vedomí lokálneho, regionálneho spoločenstva alebo aj celej spoločnosti pokladané za ústne, herné, dramatické, spevné, tanečné a hudobné prejavy tradičnej ľudovej kultúry. Uchovávajú sa v lokálnych spoločenstvách. Šíria sa prirodzenou formou medziľudskej komunikácie, ale aj v sekundárnej podobe prostredníctvom masmédií

a folklórnych kolektívov (folklorizmus).

(UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 666 z 8. augusta 2007 k návrhu Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru)

 

Informálne vzdelávanie – je súčasťou každodenného života. Na rozdiel od formálneho a neformálneho vzdelávania sa, nemusí byť zámerné a uvedomované.

(zákon 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

Kvalifikačný štandard – súhrn vedomostí, zručností a schopností potrebných na nadobudnutie príslušnej čiastočnej kvalifikácie a úplnej kvalifikácie, hodnotiacim štandardom súhrn kritérií, organizačných a metodických postupov, materiálnych, technických a priestorových predpokladov na overovanie a hodnotenie dosiahnutej odbornej spôsobilosti podľa ustanovených kvalifikačných štandardov

(zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

Kultúrne dedičstvo – Kultúrne dedičstvo Slovenskej republiky je nenahraditeľným bohatstvom štátu a jeho občanov, je dokladom vývoja spoločnosti, filozofie, náboženstva, vedy, techniky, umenia, dokumentom vzdelanostnej a kultúrnej úrovne slovenského národa, iných národov, národnostných menšín, etnických skupín a jednotlivcov, ktorí žijú alebo v minulosti žili na území Slovenska.

(UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 666 z 8. augusta 2007 k návrhu Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru)

 

Kultúrna rozmanitosť – Predstavuje rôzne podoby kultúry, ktoré vznikajú v čase a priestore. Kultúrna rozmanitosť sa prejavuje v originálnosti a mnohorakosti identít, ako aj v kultúrnych prejavoch národov a spoločností predstavujúcich ľudstvo.

(UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 666 z 8. augusta 2007 k návrhu Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru)

 

Knižnica – knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá je právnická osoba alebo súčasť právnickej osoby; získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

(zákon 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej)

 

Knižničný dokument –  knižničný dokument je jednotka knižničného fondu bez ohľadu na jej obsah alebo formu nosiča informácie. Nosičom informácie je hmotný substrát, ktorý slúži na zaznamenanie a prenos informácie.

(zákon 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej)

 

Lektor vzdelávacieho programu – fyzická osoba, ktorá na základe a v rozsahu nadobudnutej odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti uskutočňuje vzdelávaciu činnosť v oblasti ďalšieho vzdelávania

(zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

Lektorská spôsobilosť – súhrn lektorských vedomostí, zručností a schopností získaných vzdelávaním zameraným na rozvoj lektorských kompetencií alebo lektorskou činnosťou

(zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

Modul vzdelávacieho programu – samostatná, ucelená, záväzná časová a obsahová vzdelávacia jednotka vzdelávacieho programu

(zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

Miestna a regionálna kultúra – Súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti, ktoré sa viažu na konkrétnu obec alebo región. Miestna a regionálna kultúra zahŕňa v sebe lokálne a regionálne hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo, ako aj živé kultúrne prejavy fungujúce v každodennom živote, pri sviatkoch a slávnostiach.

(UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 666 z 8. augusta 2007 k návrhu Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru)

 

Neformálne vzdelávanie – prebieha popri hlavných prúdoch vzdelávania  a odbornej prípravy a zvyčajne nie je ukončené vydaním oficiálnych dokladov o získaní kvalifikácie, môže prebiehať napríklad na školách mimo ich hlavnej činnosti, v organizáciách, ktoré boli vytvorene na doplnenie programov vzdelávania, na pracoviskách, v záujmových organizáciách a pod.

(zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

Nehmotné kultúrne dedičstvo – Nehmotné kultúrne dedičstvo znamená znalosti, praktiky, postupy, stvárnenia, prejavy, poznatky, schopnosti, ako aj nástroje, predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne miesta, ktoré spoločenstvá, skupiny a v niektorých prípadoch jednotlivci pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva

(UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 666 z 8. augusta 2007 k návrhu Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru)

 

Národný bibliografický systém –  je koordinované spracovanie a sprístupnenie slovenskej národnej bibliografie, bibliografie vedných odborov a regionálnej bibliografie.
(zákon 183/2000 Z.z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej)

 

Národná sústava kvalifikácií – verejne prístupný register, ktorý obsahuje popis čiastočných a úplných kvalifikácií rozlišovaných a uznávaných v SR, požadovaných na výkon pracovných činností pre dané povolanie vo forme kvalifikačných štandardov a hodnotiacich štandardov

(zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

Odborný garant vzdelávacieho programu – fyzická osoba, ktorá na základe a v rozsahu nadobudnutej odbornej spôsobilosti a lektorskej spôsobilosti zodpovedá za kvalitu projektu vzdelávacieho programu, za kvalitu jeho uskutočňovania a za koordináciu činnosti lektorov.

(zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

Osvetová činnosť – osvetová činnosť podľa  zákona je súhrn aktivít, ktoré svojím pôsobením na základe dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí prispievajú k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života. Osvetová činnosť zvyšuje všeobecnú kultúrnu a vzdelanostnú úroveň ľudí tým, že sprostredkúva informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky, prehlbuje vzťah k vlastnému štátu, ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a etnických skupín a k starostlivosti o životné prostredie, vychováva umením a k umeniu najmä rozvíjaním záujmovej umeleckej činnosti, vyhľadáva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície s dôrazom na tradičnú a ľudovú kultúru, tvorivo ich rozvíja a využíva, napomáha prevenciu protispoločenských javov a drogových závislostí, umožňuje ľuďom napĺňať ich voľný čas kultúrnymi aktivitami. Osvetovú činnosť zabezpečuje osvetové zariadenie.

(Zákon 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti)

 

Rekvalifikačné vzdelávanie – vedie k získaniu čiastočnej kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie – odbornej spôsobilosti pre jednu alebo viac pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre ktoré fyzická osoba získala kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania

(zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

Učiaci sa región – regionálna sieť zainteresovaných inštitúcií v oblasti vzdelávania  a zamestnanosti, vytvárajúca na mieru šité služby a projekty poskytovania celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva.

(zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

 

Tradičná ľudová kultúra – Súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti, vytvorených v tradičných spoločnostiach a zviazaných so sociálnymi vrstvami, nazývanými ľud (na Slovensku najmä roľníci, remeselníci, robotníci a ďalšie neprivilegované sociálne vrstvy). Prenášala sa z generácie na generáciu ústnym podaním, napodobňovaním a v podstatne menšej miere písomnou formou. Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živý systém zanikala postupne s modernizáciou spoločnosti, avšak viaceré jej javy sa stali zdrojom kultúrnej a spoločenskej identity a uchovávajú sa ako prejavy lokálneho, regionálneho alebo národného kultúrneho dedičstva.

(UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 666 z 8. augusta 2007 k návrhu Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru)

 

Tradičná hmotná kultúra – Súbor materiálnych artefaktov zdedených alebo prebraných od predchádzajúcich generácií. Pod hmotnými javmi tradičnej ľudovej kultúry sa rozumie napríklad ľudové staviteľstvo, domácke a remeselné výrobky, produkcia potravín a strava, odev, výtvarné umenie a ďalšie, ako aj technické zariadenia a zaznamenané technologické postupy s nimi spojené.

(UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 666 z 8. augusta 2007 k návrhu Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru)

 

Tradičná nehmotná kultúra – Jadrom tradičnej nehmotnej kultúry sú oblasti duchovnej a umeleckej kultúry, ktoré sa prelínajú a dopĺňajú nehmotnými aspektmi materiálnej kultúry. K nehmotným javom patria ústne tradície a prejavy vrátane jazyka (ľudová slovesnosť, nárečia), interpretačné umenie (ľudová hudba, piesne, tance, hry), spoločenské praktiky, zvyky, rituály a slávnostné udalosti, poznatky a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom, domácka výroba a tradičné remeslo a ďalšie.

(UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 666 z 8. augusta 2007 k návrhu Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru)

 

Vzdelávací program –  ucelený program určovania, naplňovania a overovania cieľov, obsahu, metód a foriem vzdelávacieho procesu, jeho hodnotenia, organizácie a riadenia; vzdelávací program môže byť členený na moduly

(zákon 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

Tento článok bol zverejnený 28. 7. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.