Úvod » Vzdelávanie » Profesijné vzdelávanie » Projekt Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých

Projekt Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých

Slovenská republika je v oblasti vzdelávania dospelých dlhodobo na konci rebríčka členských štátov EÚ. Svedčia o tom i údaje zo štatistického zisťovania v roku 2019, keď počet vzdelávajúcich sa dospelých tvoril iba 3,6 %. Na potrebu zvýšiť povedomie o vzdelávaní dospelých v kontexte celoživotného vzdelávania reagoval projekt Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých, ktorý realizovala Akademia Istropolitana Nova s podporou z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa od mája 2018 do júna 2020.

Cieľom tohto projektu bolo prispieť k vytváraniu efektívnej verejnej politiky vzdelávania dospelých a posilniť inštitucionálne kapacity verejnej správy na národnej, ale predovšetkým na regionálnej úrovni. Projekt sa zameriaval na poskytovanie vzdelávania dospelých základnými, strednými a vysokými školami, súkromnými aj verejnými vzdelávacími inštitúciami vrátane MVO, zamestnávateľmi, ÚPSVAR a kultúrno-osvetovými zariadeniami.

Aktivity projektu boli smerované najmä na zber informácií zo strategických dokumentov a monitorovanie situácie vo vzdelávaní dospelých v slovenských regiónoch. Nasledovala analýza a hodnotenie vzdelávania dospelých, obsahu a rozsahu jeho aktivít a kvality. Výstupom z projektu sú materiály, ktoré prinášajú návrhy a riešenia pre riadiacich pracovníkov na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni a ich využitie pri tvorbe strategických dokumentov vo vzdelávaní dospelých.

Výstupmi z projektu sú nasledujúce materiály:

 

Ďalšie informácie môžete získať na

Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých – MOVED

Tento článok bol zverejnený 30. 7. 2020 a naposledy aktualizovaný 6. 8. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.