Publikácia predstavuje metodický materiál zameraný na širší kultúrno-osvetový kontext pripravovaného projektu kultúrno-historickej a spoločenskej topografie Slovenska. Jeho cieľom je formovanie kultúrneho povedomia obyvateľov v historickom kontexte, aby sa stalo procesom plánovitým a vedomým, avšak aby pritom nestratilo bezprostrednú blízkosť ku každodennému životu človeka.

Autori:  Rozália Čornaničová, Svetlana Chomová, Jarmila Strelková, Ján Tazberík,
Vydalo: © Národné osvetové centrum  2005

Cena: 2,08 €