Úvod » Výskum a štatistika » Novinky - Výskum a štatistika » Pripravujeme: Motivácie, bariéry a ekonomická situácia kultúrnych tvorcov na Slovensku

Pripravujeme: Motivácie, bariéry a ekonomická situácia kultúrnych tvorcov na Slovensku

Jednou z priorít súčasných ekonomicko-politických stratégií Európskej únie (SR nevynímajúc), je komplexné štúdium kultúrnej sféry a jej možného dopadu na ekonomickú situáciu a rozvoj európskych krajín. Záujem štátnych politík sa v posledných rokoch upriamil na doposiaľ málo prebádanú špecifickú oblasť kultúrnej a umeleckej produkcie – oblasť tzv. kultúrnych a kreatívnych priemyslov.

Pripravovaný projekt „Motivácie, bariéry a ekonomická situácia kultúrnych tvorcov na Slovensku“, vychádza z potreby priniesť absentujúce dáta v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu v spojitosti s jej tvorcami.

Predmetom nášho výskumu sú aktéri, producenti kreativity, ktorých sme nazvali kultúrnymi tvorcami a ich pôsobenie v určitých sociálno-ekonomických podmienkach v ktorých tvoria.

Naším cieľom je zmapovať kultúrnych tvorcov pôsobiacich vo všetkých krajoch Slovenska, priniesť relevantné informácie o ich ekonomickej a sociálnej situácii, zistiť, v akých podmienkach pracujú a čo vnímajú ako najväčšie prekážky a bariéry, ktorým musia čeliť.

Na základe štúdie spoločnosti Neulogy pre Ministerstvo kultúry, ktorá mapovala v roku 2013 stav kreatívneho priemyslu na Slovensku, nás tiež bude zaujímať, ako vnímajú KT situáciu v štyroch oblastiach, ktoré identifikovala analýza ako kľúčové pre ďalší rozvoj kreatívneho priemyslu na Slovensku. Ide o podporu vzdelávania, podporu tvorby, podporu podnikania a budovanie infraštruktúry.

Základné výskumné otázky sme rozdelili do troch oblastí v súvislosti s celkovým dosiahnutím cieľa a koncepciami výskumu: 1.) Kto sú kultúrni tvorcovia a v akých podmienkach pracujú? (Aký je ich status? Živia sa primárne kreatívnou prácou? Majú viacero pracovných úväzkov alebo jednu stabilnú prácu? Spolupracujú s ostatnými kultúrnymi tvorcami? Kde pracujú?) 2.) Aká je ekonomická situácia kultúrnych tvorcov? (Dokážu sa svojou kreatívnou prácou uživiť? Zlepšuje alebo zhoršuje sa ich situácia?) 3.)Ako hodnotia podporu štátu v kľúčových oblastiach: podpora vzdelávania KT, podpora tvorby, podpora podnikania, budovanie infraštruktúry

Výberová vzorka bude zložená z aktérov pôsobiacich vo všetkých krajoch Slovenska. Aktéri musia spĺňať kritérium vykonávania pracovných aktivít v kreatívnom odvetví Oslovíme respondentov pôsobiacich v  odvetviach definovaných spoločnosťou Neulogy Výber respondentov bude cielený, pôjde o zámerný výber mapujúci všetky uvedené odvetvia (z každého odvetvia minimálne jeden respondent) a následne založený na metóde snehovej gule, k získavaniu nových kontaktov. Pilotný kvalitatívny výskum sa má uskutočniť v čase od septembra do októbra 2018.

Tento článok bol zverejnený 1. 3. 2018 a naposledy aktualizovaný 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.