Úvod » Výskum a štatistika » Výstupy » Činnosť kultúrneho observatória v roku 2005

Činnosť kultúrneho observatória v roku 2005

NOC: Radosť z tvorivosti

Ústav výskumu kultúry Národného osvetového centra (NOC) bol rozhodnutím  MK SR k 1. aprílu 2005 premenovaný na Kultúrne observatórium Národného osvetového centra. Jeho súčasťou sú dva výskumné tímy zamerané na výskum ekonomiky kultúry a sociologický výskum kultúry.

Tím sociologického výskumu kultúry realizoval v uplynulom roku dva výskumné projekty pre MK SR. Prvým je spoločná úloha NOC a LIC – Čítanie 2005 – sociologický výskum vzťahu detí 4. ročníkov ZŠ k čítaniu a ďalším voľnočasovým aktivitám. Výskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1500 respondentov vo všetkých regiónoch Slovenska a priniesol informácie a poznatky využiteľné i v medzinárodnom kontexte. Výsledkom je publikácia Čítanie 2005 od autorov Pavol Rankov – Peter Valček. Druhým projektom realizovaným pre potreby MK SR sú dva reprezentatívne sociologické výskumy (1500 respondentov 15-ročných a starších), ktorých cieľom je monitorovanie (dvakrát do roka, v polročných intervaloch) úrovne kultúrneho povedomia občanov SR ako súčasť pravidelnej revízie uskutočňovanej kultúrnej politiky. Projekt sa realizuje v spolupráci s poprednými odborníkmi z Katedry sociológie FFUK (doc. PhDr. Sopóci, CSc., doc. Mgr. Bunčák, RNDr. Hrabovská, CSc.). Záverečná správa z výskumu uskutočneného v teréne v novembri 2005 bola odovzdaná na MK SR.

Pracovisko realizovalo  pre Ústav pamäti národa výskum verejnej mienky tematicky zameraný na vnímanie činnosti tejto inštitúcie slovenskou verejnosťou. Výsledky výskumu (autorom projektu i správy je PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc.) boli využité na medzinárodnej konferencii inštitúcií, ktoré sa zaoberajú výskumom tejto súčasti kultúrneho dedičstva v postkomunistických krajinách, ako aj na odbornom seminári ÚPN.

V rámci tematického pokračovania projektu NP PRENAME na pôde MO SR (práca s verejnosťou po vstupe Slovenska do NATO) realizoval sociologický tím dva výskumy verejnej mienky ako objednávku pre odborné útvary MO SR.

Pre potreby odborných útvarov NOC realizovalo pracovisko prieskumy publika vrcholných podujatí amatérskeho umenia na Slovensku – Scénickej žatvy v Martine a Hviezdoslavovho Kubína. Základné výsledky boli publikované v časopise Javisko 4/2005.

Činnosť sociologického tímu mala aj výrazné finančné efekty, pretože časť nákladov bola vykrytá MO SR, LIC a ÚPN, ako aj ďalšími objednávateľmi výskumných projektov komerčného charakteru.

V druhom polroku sociologický tím realizoval na požiadanie MK SR štatistické zisťovanie (pasportizáciu) o stave kultúrnych domov na Slovensku. Celkovo bolo zozbieraných 3188 pasportov zo všetkých obcí a miest Slovenska (tzv. vyčerpávajúce zisťovanie). Projekt sa realizoval v spolupráci s ROS. Výstupy (publikácia, CD-ROM) budú k dispozícii vo februári 2006.

Tím výskumu ekonomiky kultúry pracoval v roku 2005 na  úlohe Ekonomika kultúry v podmienkach reformy globálneho ekonomického systému v SR. V rámci tejto úlohy sa realizovali nasledovné aktivity:

analýza hlavných tendencií vývoja ekonomiky odvetvia kultúry v SR a ich komparácia k členským krajinám EÚ a Rady Európy (osobitne z aspektu financovania kultúry z verejných zdrojov.

Výsledky:

– komparatívna analýza základných parametrov financovania kultúry a jeho makroekonomického prostredia v 39 členských krajinách Rady Európy

– štrukturálna analýza financovania kultúry v mestách SR (pri terénnom zisťovaní s využitím informácií od členov Únie miest SR)

– expertíza „Vplyv reformy verejných financií SR na podporu kultúry“ (Prof. Sobek)

Ostatné výstupy:

– referát na medzinárodnej konferencii v Hradci Králové (bude publikovaný 2006)

– článok vo vedeckom časopise „Politické vedy“ č. 4/2005)

– článok v Národnej Osvete

Záverečná správa a jej publikácia je plánovaná na I. kvartál 2006

Komparatívna analýza a štúdia o legislatívnom prostredí financovania kultúry v 22 členských krajinách Rady Európy

Permanentná aktualizácia informácií o daňovom prostredí vývoja kultúry v SR pre medzinárodný výskum Regionálneho strediska UNESCO pre financovanie kultúry v strednej a východnej Európe v Budapešti.

Spolupráca na medzinárodnom výskume Inštitútu medzinárodných vzťahov v Záhrebe „Vplyv rozšírenia EÚ na kultúrnu politiku“.

Spolupráca s Európskym výskumným ústavom kultúry v Bonne, CIRCLE a Boekmanstichting v Amsterdame a i

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.