Publikácia Kultúra, osveta a turizmus prezentuje príspevky zo seminára s cieľom osloviť širšiu cieľovú skupinu. Zámerom tohto edičného titulu je poukázať na možnosti rozvoja kultúry i turizmu pri vzájomnej kooperácii a koordinácii aktivít a inšpirovať obidva sektory k spoločnému pôsobeniu v záujme zefektívnenia ich činnosti. Jednotlivé príspevky kopírujú systém a štruktúru cestovného ruchu na Slovensku, podávajú prehľad o súčasnom stave a perspektívach rozvoja v oboch oblastiach a zároveň prezentujú príklady participácie kultúrnych subjektov na rozvoji turizmu v regiónoch.

 

Zostavila: Jarmila Strelková
Vydalo: © Národné osvetové centrum 2009
ISBN 978-80-7121-316-1

Cena: 12 €