Úvod » Vzdelávanie » Občianske vzdelávanie » Digitálny manažment a wellbeing u mládeže

Digitálny manažment a wellbeing u mládeže

NOC: Radosť z tvorivosti
Príspevok z odborného seminára: Prevencia vybraných sociálnopatologických javov, ktorý sa konal 24. 3. 2023 v BMC SAV v Bratislave.

Digitálny manažment automaticky vyvoláva predstavu o riadení času tráveného  s digitálnymi technológiami a je to naozaj jeho veľmi pevná súčasť. No práve kvôli nižšie uvedeným rizikám je rovnako dôležité hovoriť nielen o tom, koľko času trávia deti a mladí ľudia s technológiami, ale aj ako tento čas trávia.

Tento príspevok sa venuje najmä odpovediam na otázky: Akým spôsobom využívajú deti a mladí ľudia internet? Koľko času na ňom trávia? Ako je možné zvýšiť ich digitálne kompetencie, najmä sebareguláciu, aby ich digitálny manažment viedol k digitálnemu wellbeingu?

O čom hovoríme, keď hovoríme o rizikách používania internetu? OECD (2011) ich rozdeľuje do štyroch kategórií:

 • riziká súvisiace s obsahom (explicitný obsah),
 • riziká súvisiace s kontaktom (grooming, stalking),
 • riziká súvisiace s kontraktom (cookies, mikrotransakcie, metadáta),
 • riziká súvisiace s činnosťou (nevhodná, nadmerná činnosť).

Prečo hovoríme o tejto téme?

Občianske združenie Digitálna inteligencia – digiQ vzniklo v roku 2017 ako reakcia na čoraz intenzívnejší život mladých ľudí s digitálnymi technológiami. Zakladateľky občianskeho združenia Andrea Cox a Jarmila Thomková sa rozhodli priniesť na Slovensko koncept digitálneho občianstva, ktorý sa vtedy už niekoľko rokov formoval na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Ich ambíciou bolo otvárať túto tému najmä s deťmi a mladými ľuďmi. Ako sa ich život čoraz viac prepájal s digitálnymi technológiami, bolo zrejmé, že je nutné hovoriť nielen o obsahu, ale najmä o zodpovednosti, o právach a povinnostiach v digitálnom svete.

Digitálne občianstvo ako koncept pre digitálny manažment a wellbeing

Podstatou digitálneho občianstva je bezpečné a vedomé používanie technológií a internetu. V strede záujmu je človek a jeho zručnosti prispievajúce k lepšej komunite či spoločnosti, a to online alebo offline. Vďaka technologickým inováciám sa v posledných rokoch mnohé oblasti presunuli do digitálneho priestoru. Digitálne občianstvo zahŕňa širokú škálu aktivít – od vytvárania obsahu online cez jeho prijímanie, zdieľanie, hranie, socializáciu, učenie či prácu. Cieľom tohto prístupu je rozvíjať tie kompetencie, ktoré pomáhajú digitálnym občanom aktívne participovať na dianí v spoločnosti. Aj v digitálnom priestore totiž existujú práva a povinnosti, pravidlá aj nástrahy.

Digitálny manažment a wellbeing

Potreba zaoberať sa intenzívnejšie týmito témami sa dramaticky zvýšila počas pandémie koronavírusu a s ňou spojenej izolácie. Tomuto obdobiu nemožno uprieť i mnohé prínosy, najmä čo sa týka efektivity práce prechodom do online priestoru. Veľa z vtedy používaných núdzových nástrojov využívame aj dávno po skončení pandémie. No škody, ktoré najmä na deťoch a mladých ľuďoch toto obdobie zanechalo, sa začali naplno prejavovať už počas jeho trvania. Ich príčinami sú najmä sociálna deprivácia spôsobená takmer úplným vymiznutím prirodzených kontaktov a nadužívanie digitálnych technológií so všetkými rizikami, ktoré tento jav prináša.

K uvedeným kategóriám rizík dnes už, žiaľ, môžeme zaradiť množstvo negatívnych javov. V tomto príspevku využijem naše skúsenosti z priamych aktivít s deťmi a mladými ľuďmi a ich reálne skúsenosti.

K hlavným vzdelávacím programom digiQ patria #cyber4kids a #digiPEERS. Prvý z nich je založený na medzisektorovej spolupráci so súkromnými IT firmami. Spolu s ich lektormi pravidelne realizujeme workshopy na základných a stredných školách po celom Slovensku. Vďaka týmto aktivitám sme sa stretli s viac ako 3 600 deťmi offline, viac ako 1 000 deťmi online a preškolili sme v digitálnych témach 47 lektorov v oblasti lektorských zručností a vybraných tém.

Cieľová skupina je široká – od žiakov 3. ročníka ZŠ až po maturantov na stredných školách. Vďaka týmto aktivitám však získavame veľmi cenné podnety a informácie priamo od tých, ktorým sa snažíme v online svete pomáhať.

Program #digiPEERS je dobrovoľnícky program, zameraný na rovesnícke vzdelávanie. Naši dobrovoľníci sú prevažne stredoškoláci. Okrem toho, že realizujú vlastné vzdelávacie aktivity s deťmi a mladými ľuďmi, sú pre nás výborným zdrojom aktuálnych a autentických informácií o tom, akým spôsobom žije ich generácia v online svete.

Prostredníctvom týchto aktivít získavame najmä prehľad o tom, akým spôsobom deti a mladí ľudia internet využívajú a koľko času tam trávia. Hoci sú tieto dáta anekdotické, sú vždy aktuálne a najmä môžeme v reálnom čase o nich s deťmi komunikovať a zisťovať, čo všetko s tým z ich pohľadu súvisí a čo sa s tým dá robiť.

S čím sa teda stretávame?

Riziká súvisiace s obsahom:

Dezinformácie a hoaxy, výzvy (challenges), podvodné maily a súťaže, nevhodne odkomunikované spravodajstvo, nezrozumiteľnosť obsahu – napríklad v súvislosti s pandémiou a vojnou na Ukrajine, porovnávanie sa s nereálnymi ideálmi na sociálnych sieťach, toxicita na sociálnych sieťach.

Riziká súvisiace s kontaktom:

Posielanie a požadovanie nevhodného obsahu a s tým súvisiace kyberšikanovanie, stalkovanie, teda kyberprenasledovanie.

Riziká súvisiace s kontraktom:

Podvody na e-shopoch, v nákupných galériách, internetových obchodoch, nedostatočná ochrana – slabé heslá.

Riziká súvisiace s činnosťou (nevhodná, nadmerná činnosť):

Úzkosť pri predstave, že nebude smartfón k dispozícii, FOMO, psychosomatické príznaky – stres, roztrieštená pozornosť, multitasking, čo môže viesť až k poruchám pamäti, až po fyzické ťažkosti – bolesti chrbtice, zvyšovanie hmotnosti, bolesti hlavy, poruchy spánku.

Vidíme tu jednoznačný presah od digitálneho wellbeingu k celkovej fyzickej a duševnej pohode.

Veľkým rizikom, s ktorým sa stretávame, sú však aj nasledujúce javy:

 • nezáujem rodičov o to, na čo ich deti digitálne technológie využívajú,
 • zľahčovanie problémov, s ktorými deti a mladí ľudia bojujú,
 • ageizmus a zovšeobecňovanie,
 • nedostatok sebalásky a s tým spojené oslabenie sebaregulačných mechanizmov.

Ohrozením je v tomto prípade strata dôvery, ktorá je základnou podmienkou akejkoľvek konštruktívnej komunikácie, a to najmä o citlivých témach, akými nadmerné používanie internetu a ďalšie riziká až patologické javy spojené s digitálnymi technológiami rozhodne sú.

Aké máme možnosti?

 1. Rodinná dohoda. – Deti začínajú žiť s technológiami veľmi skoro. Ich vzťah k nim a ich online správanie by malo byť pozitívne formované rodičmi a blízkou rodinou nie na základe pozorovania nevhodného používania technológií. digiQ ponúka niekoľko nástrojov, ako deti na ceste do online sveta sprevádzať, jedným s nich je aj Rodinná digitálna dohoda.

  Krátke video k tejto téme: https://www.youtube.com/watch?v=xH0SWGdUgBs

 2. Vzdelávanie. Vytvárajme deťom a mladým ľuďom príležitosti učiť sa žiť v online svete zodpovedne. Základnou podmienkou prevencie je dostatočná informovanosť nielen o možnostiach a príležitostiach, ale aj o dôsledkoch a tiež zručnosť pri narábaní s informáciami. Preto je významnou súčasťou našich vzdelávacích aktivít práve kritické myslenie a mediálna gramotnosť. Stále vidíme veľký priestor pre témy spojené s digitálnymi zručnosťami aj vo formálnom vzdelávaní.

 3. Participácia. Učme sa od samotných mladých ľudí, vytvárajme im priestor na vymieňanie si svojich skúseností, a to najmä v bezpečnom prostredí komunity, v rámci neformálnych aktivít. Vďaka ich intenzívnemu online životu majú veľmi dobrý prehľad o tom, ako si pomôcť pri jeho manažovaní. Nezostáva však len pri výmene skúseností. V rámci víkendového vzdelávacieho stretnutia rovesníckych dobrovoľníkov #digiPEERS sme spolu s mladými ľuďmi vytvorili sedem nových nástrojov o téme digitálneho manažmentu a wellbeingu. Po spracovaní ich budeme využívať v rámci vzdelávacích aktivít #digiPEERS a budú k dispozícii na našich stránkach.

 4. Technológie. Samotné technológie ponúkajú množstvo praktických nástrojov, ktoré pomáhajú pri manažovaní času v online prostredí. Aj na tieto aplikácie sa pýtame mladých ľudí. Získavame takto informácie o blokovaní nechceného obsahu (reklamy), pohodu zvyšujúce aplikácie (whitenoise, meditačná a upokojujúca hudba), aplikácie regulujúce čas strávený s technológiami i odporúčania na aplikácie a médiá s užitočným obsahom.

 5. Účinná legislatíva. Vyhľadávajme a využívajme príležitosti, keď môžeme ovplyvňovať ochranu detí a mladých ľudí v online priestore aj v politickej rovine. digiQ sa pravidelne zúčastňuje na okrúhlych stoloch či už na pôde Rady pre mediálne služby (ktorej kompetencie v oblasti mediálnej gramotnosti boli posilnené zákonom o mediálnych službách 264/2022), alebo Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch MPSVR SR v rámci plnenia Akčného plánu k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 – 2023. Ten sa zameriava na niektoré kľúčové témy bezpečnosti mladých online a dáva priestor na realizáciu mnohých aktivít zameraných na rozvoj kritického myslenia a mediálnej výchovy, vzdelávanie odborníkov pracujúcich s deťmi, ale i rodičov v oblasti digitálnej bezpečnosti.

Všetky tieto nástroje a opatrenia vedú k spoločnému riešeniu: to, čo mladým ľuďom pomáha zvládať stresujúce situácie a predchádzať rizikám, o ktorých píšeme, je odolnosť alebo reziliencia. Deťom a mladým ľuďom k nej pomôžeme prostredníctvom vytvárania bezpečného prostredia, posilňovania pozitívneho a autentického vzťahu k sebe samému a učenia k sebareflexii.

Týchto päť momentov sebareflexie môže mladým ľuďom pomôcť nájsť cestu k wellbeingu:

 1. Prečo postujem?
  Predtým, ako niečo uverejníte, premýšľajte nad tým, prečo to robíte. Je to preto, že hľadáte uznanie, pozornosť, začlenenie, ubezpečenie? Opýtajte sa sami seba, prečo je to pre vás dôležité.

 2. Koľko času trávim online?
  Venujte pozornosť tomu, koľko času trávite online. Ovplyvňuje to vaše priateľstvá, vzťahy, čas na relax, šport, záľuby. Existuje veľa aplikácií, ktoré vám pomôžu manažovať si čas strávený online. Rovnako zvážte vypnutie upozornení aplikácií, aby ste minimalizovali rozptýlenie.

 3. Ako kvalitne trávim čas online?
  „Zabiť“ kopu času online sa dá veľmi ľahko. Rovnako sa však dá tento čas aj online využiť užitočne – na komunikáciu s priateľmi, učenie sa nových vecí, relax. Nájdite rovnováhu medzi produktívnym a pasívnym trávením času online.

 4. Ako sa pri tom cítim?
  Zamyslite sa nad tým, ako sa cítite online. Ak vo vás niečo vzbudí závisť alebo pocit, že nie ste dostatočne dobrí, zvážte, či je pre vás naozaj dobré to sledovať.

 5. Dokonalosť neexistuje.
  Pamätajte, že na seba nemusíte byť príliš tvrdí. Dokonalosť neexistuje. V rámci našich aktivít sa však snažíme najmä zanechať odkaz, ktorý nie je len o digitálnom wellbeingu, ale o pohode ako takej: buďte láskaví. K druhým i k sebe. Zaujímajte sa o svet a ľudí okolo seba. Vytvárajte sebe a iným pocit dôvery a bezpečia, ktorý je základom pre zdravé vzťahy v online aj offline prostredí.

text: Mgr. Lucia Macaláková OZ Digitálna inteligencia – DigiQ, manažérka programu digiPEERS

Mgr. Lucia Macaláková

Autorka je manažérkou dobrovoľníckeho programu #digiPEERS v organizácii Digitálna inteligencia – digiQ. Okrem toho je lektorkou v oblasti práce s mládežou, kde sa venuje najmä témam kritického myslenia, rešpektujúcej komunikácie a participácie mladých ľudí.

Tento článok bol zverejnený 5. 4. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.