S úctou a zármutkom sa lúčime s naším bývalým kolegom

PhDr. Ondrejom Hercom

sociológom, výskumným pracovníkom, uznávaným znalcom a teoretikom vedeckej fantastiky, zakladateľom slovenskej teórie modernej fantastiky

Pracovníci NOC

PhDr. Ondrej Herec

*7. 7. 1944 Budapešť †22. 10. 2020 Bratislava

Študoval chémiu na VŠCHT v Prahe, absolvoval štúdium sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1973), neskôr študoval medzinárodné právo na FiF UK a v Štrasburgu. Pracoval ako vydavateľský redaktor, výskumný pracovník vo Výskumnom ústave kultúry; v 80. rokoch minulého storočia bol pracovníkom Osvetového ústavu. Po roku 1990 bol vedúcim odd. multilaterálnej spolupráce na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, riaditeľom sekcie zahraničných vzťahov Združenia miest a obcí Slovenska, bol členom Rady riaditeľov Európskeho centra pre sociálnu politiku a výskum pridruženého k OSN, členom vládneho výboru Rady Európy pre Európsku sociálnu chartu a i. V rokoch 1993 – 1999 prednášal teóriu a metodológiu sociálnej politiky na FiF UK v Bratislave a teóriu populárnej kultúry na viacerých univerzitách.

Bol spoluzakladateľom a organizátorom súťaže pôvodnej slovenskej fantastiky o Cenu Gustáva Reussa i predsedom poroty tejto súťaže a editorom zborníkov zo súťaže pod názvom Krutohlav (1990 – 2002, zborníky vydali Slovenský syndikát autorov fantastiky a Národné osvetové centrum). Výrazne sa zaslúžil o formovanie novej generácie autorov pôvodnej slovenskej fantastiky. Bol členom Akadémie sci-fi, fantasy a hororu; bol zakladajúcim členom Čs. syndikátu autorů fantastiky (1989), dlhoročným členom poroty súťaže Cena Karla Čapka. Bol zakladajúcim členom (1990) a predsedom Slovenského syndikátu autorov fantastiky. Bol tiež členom Slovenského centra PEN.

Ako erudovaný a vysoko rešpektovaný znalec a teoretik vedeckej fantastiky je autorom kníh odborných štúdií a esejí o SF: Fantastika a realizmus, Národné osvetové centrum 1999, Cyberpunk – vstupenka do tretieho tisícročia, 2001 (považujú sa za učebnice fantastiky), Slovenská fantastika do roku 2000, Národné osvetové centrum, 2001 – s Milošom Ferkom (prvé žánrové dejiny slovenskej fantastiky od roku 1856 roku 2000); Z teórie modernej fantastiky, Literárne informačné centrum, 2008; Dobre organizovaný netvor, Literárne informačné centrum, 2010; Netvor. Od Frankensteina po Terminátora, 2014. Štúdie a eseje o vedeckej fantastike publikoval v časopisoch a zborníkoch, je spoluautorom kapitoly Vznik a premeny modernej fantastiky v Dejinách slovenskej literatúry III (2006, s V. Marčokom). Bol autorom prvého čs. rozhlasového seriálu o svetovej fantastike Vstupenka do súčasnosti (1986, 10 dielov). S Lýdiou Vadkerti-Gavorníkovou zostavil prvú slovenskú antológiu svetovej fantastiky – tematické číslo Revue svetovej literatúry 7/81. Bol iniciátorom, editorom a autorom prvého československého SF magazínu (SF 01, 1988 a SF 02, 1989). Bol autorom a editorom prvých dejín slovenskej fantastiky (Slovenská fantastika do roku 2000, spoluautor M. Ferko, 2001). Prednášal o SF na conoch, festivaloch a konferenciách (cca 100 prednášok za 30 rokov).

Bol tiež autorom výskumných prác a štúdií zo sociálnej politiky a sociológie kultúry.

Bol nositeľom viacerých ocenení (Cena mesta Revúca, Cena Národného osvetového centra za prínos k rozvoju teórie a kritiky fantastickej literatúry, 1999, Cena českej a slovenskej Akadémie sci-fi, fantasy a hororu za celoživotný prínos, 2007, Cena fandomu v Čechách a na Slovensku za zásluhy – najvyššie ocenenie: cena Mlok, 2007, Cena českej a slovenskej Akadémie sci-fi, fantasy a hororu za najlepší teoretický text roku za knihu Z teórie modernej fantastiky, 2008, Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za dielo Dobre organizovaný netvor, 2011, Špeciálna cena lektorovi Fénixconu, Brno, 2011).