Publikácia retrospektívne analyzuje základné rámce histórie a tradície občianskeho vzdelávania dospelých v Českej republike a na Slovensku. Jednotlivé štúdie sledujú kľúčové témy: metodiky a politiky vzdelávania dospelých,
problematiku občianskeho vzdelávania v kontexte meniacej sa politickej aj spoločenskej situácie, zabezpečenie dostupnosti občianskeho vzdelávania vrátane jeho inštitucionalizácie, legislatívneho ukotvenia, ako aj zabezpečenia vhodnej infraštruktúry. Súčasťou publikácie sú aj prípadové štúdie, ktoré do širšieho kontextu
občianskeho vzdelávania zasadzujú témy zdanlivo parciálne či marginálne a miniportréty aktérov občianskeho vzdelávania vrátane tradície vzdelávania žien.
Zborník – PDF