Úvod » Vzdelávanie » Občianske vzdelávanie » Kronikárske minimum

Kronikárske minimum

Radi by sme vám dali do pozornosti prezentáciu z odborného seminára Kronikárske minimum, ktorý sa venoval problematike tvorby kroník a jej skvalitneniu.

Kroniky – Žilina 5.3.2020 metodický materiál

Kroniky – Žilina 5.3.2020 kronikárske minimum v skratke

Texty majú odporúčací charakter. Veríme, že budú prínosné a poskytnú inšpirácie a návody pre prax.

Autorka/lektorka: Mgr. Agáta Krupová. Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor teória a riadenie kultúry (kulturológia). V rokoch 1982 – 2002 pracovala vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach, kde sa v rokoch 1986 – 1990 okrem iného venovala aj metodike vedenia obecných kroník okresu Vranov nad Topľou. Po ročnej skúsenosti v základnom školstve v rokoch 2003 – 2008 pracovala na Mestskom úrade v Hanušovciach nad Topľou (referát kultúry, školstva a sociálnych vecí). Okrem toho redigovala Hanušovské noviny a v rokoch 1999 – 2008 aj farský časopis Zrkadlo r. k. farnosti. Istý čas žila v zahraničí, ale kontakt so Slovenskom prostredníctvom lektorskej činnosti pre obecných a školských kronikárov ani v tom čase neprerušila. Od roku 2017 pracuje na Mestskom kultúrnom stredisku v Hanušovciach nad Topľou ako zodpovedná redaktorka Hanušovských novín a od roku 2018 aj ako mestská kronikárka.

V rámci lektorskej činnosti pre kronikárov externe spolupracuje najviac s Asociáciou vzdelávania samosprávy (AVS), teda s regionálnymi vzdelávacími centrami (RVC) združenými v tejto asociácii i mimo nej. Táto spolupráca trvá už plných 20 rokov (od roku 1999). V menšej miere spolupracovala s niektorými okresnými osvetovými strediskami.

V rámci lektorskej činnosti sa zameriava predovšetkým na obecné, ale aj školské kroniky – vysvetľuje metodiku vedenia kroník a dokumentačných príloh ku kronike i využívanie širokej palety informačných zdrojov v kronikárskej praxi. Na pracovných seminároch venuje náležitý priestor aj diskusii k aktuálnym problémom kronikárov – vzájomnej výmene skúseností, hľadaniu riešenia niektorých problémov a podobne.

V rokoch 2018 – 2019 spolupracovala s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou v rámci projektov aktivizácie skupín ohrozených sociálnym vylúčením v podmienkach regionálnej knižnici. Zameriavala sa na motiváciu a aktivizáciu dôchodcov k tvorivej činnosti cez rodinné kroniky. –

Je autorkou publikácie Príručka pre obecných a školských kronikárov a iných nadšencov pre dokumentáciu regionálnej alebo rodinnej histórie (2013). K práci na ďalšej publikácii Praktická príručka pre kronikárov (2019) k spolupráci prizvala aj právnika (Vladimír Pirošík) a archivárku (Ľubica Kováčová). Je tiež autorkou alebo spoluautorkou viacerých monografií obcí okresu Vranov nad Topľou a iných publikácií, ktoré s prácou kronikára nesúvisia.

Publikáciu Praktická príručka pre kronikárov si môžete zakúpiť tu: https://www.rvcvychod.sk/presov/materialy.php?id=101.

Tento článok bol zverejnený 24. 3. 2020.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.