Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Nový zákon o kultúrno-osvetovej činnosti

Zákon 189/2015Od 1. septembra 2015 platí nový zákon o kultúrno-osvetovej činnosti. Zákon, ktorý prijala Národná rada SR 1. júla a následne ho podpísal prezident SR, upravuje kultúrno-osvetovú činnosť a jej vykonávanie; zriaďovanie, zakladanie, zlučovanie, zrušovanie a postavenie kultúrno-osvetových zariadení; pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti; evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Znenie zákona [PDF]

Metodický pokyn a formulár k Evidencii v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, vedenej Národným osvetovým centrom:

Metodický pokyn [PDF]
Formulár na stiahnutie [ODT]

Koordinačný seminár pre pracovníkov v kultúre

Národné osvetové centrum pozýva záujemcov z radov pracovníkov regionálnych osvetových stredísk na koordinačný seminár, ktorého cieľom je rozvíjať profesijné kompetencie pracovníkov v kultúre a zvyšovať kvalitu riadenia kultúrno-osvetových inštitúcií. Seminár sa uskutoční  23. februára 2016 v Národnom osvetovom centre.
Pozvánka

NOC vyhlasuje súťaž Slovenská kronika 2016

Do 31. augusta 2016 môžu záujemcovia prihlásiť kroniky a monografiie miest a obcí Slovenska, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb do súťaže Slovenská kronika 2016. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže s dvojročnou periodicitou je Národné osvetové centrum, spoluorganizátormi sú Slovenský národný archív, Slovenské národné múzeum, Združenie miest a obcí Slovenska. Súťaž je tak, ako v roku 2014 rozdelená na dve základné kategórie (kroniky a monografie), ktoré majú ďalšie podkategórie.
štatút
prihláška

AMFO 2015 – repríza výstavy v NOC

Výstava ocenených a vybraných fotografií z celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2015 sa po novembrovej premiére v Synagóge v Leviciach premiestnila do Bratislavy. V administratívnych priestoroch Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 je prístupná do konca marca v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h. V prípade záujmu o iný termín treba návštevu nahlásiť vopred u odbornej pracovníčky NOC pre fotografickú tvorbu PhDr. Zuzany Školudovej (zuzana.skoludova@nocka.sk,  02/ 204 71 245). Vstup na výstavu je zdarma.


Javisko 3/2015

Banner Javiska 3/2015Koncom decembra 2015 vyšlo tretie – posledné číslo Javiska ročník 2015. Témou tohoto čísla je Kresťanské divadlo.
viac

NOC a SOZA vyhlasujú autorskú skladateľskú súťaž

Nedostatok nových zborových skladieb, s ktorým zápasia zbormajstri speváckych zborom bol podnetom pre vyhlásenie autorskej skladateľskej súťaže na skladby pre detské spevácke zbory a spevácke zbory dospelých. Do súťaže, ktorej vyhlasovateľmi sú Národné osvetové centrum a Slovenský ochranný zväz autorský sa môžu zapojiť tak etablovaní skladatelia, ako aj poslucháči umeleckých škôl i ďalší záujemcovia bez vekového alebo iného obmedzenia.Uzávierka súťaže je 30. 4. 2016.
Viac

Premiéra portálu www.slovakiana.sk

SlovakianaKultúrne dedičstvo Slovenska na jednom mieste – to je výsledok digitalizačných projektov rezortu kultúry, ktoré budú verejnosti sprístupnené na portáli www.slovakiana.sk. Slávnostná prezentácia portálu, ktorý má v databáze viac než milión zdigitalizovaných objektov, sa uskutočnila vo štvrtok 26. 11. 2015 v priestoroch Národného osvetového centra za účasti ministra kultúry Mareka Maďariča. Na www.slovakiana.sk sú zdigitalizované knihy, časopisy, staré písomnosti, fotografie, rukopisy, súkromné predmety a korešpondencie významných osobností, obrazy, sochy, zbierky galérii a múzeí, ľudové piesne, filmy, kroje, mapy, virtuálne prehliadky kultúrnych pamiatok, ale aj informácie o ľudových tradíciách, kultúre a histórii Slovenska.
viac