Preskočiť na obsah
Kultúrno historický kalendár

Hlavná stránka NOC

Zmena vo vedení NOC

Od júna je dočasne poverený vedením Národného osvetového centra Mgr. Erik Kriššák. V NOC bol riaditeľom odboru kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

NOC hľadá právnika

Národné osvetové centrum hľadá právnika, ktorý bude zabezpečovať a koordinovať právnu agendu vo viacerých právnych oblastiach, najmä oblasť záväzkových vzťahov podľa Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, autorského zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane mimosúdneho a ďalšie bude vykonávať ďalšie právne úkony. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 20. 6. 2018. Termín nástupu je 1. júla.
Viac

Program 64. Hviezdoslavovho Kubína

Tohtoročný Hviezdoslavov Kubín, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. – 23. júna v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne, má opäť bohatý a intenzívny program. Pozývame vás na súťažné i nesúťažné vystúpenia recitátorov a súborov, sprievodné podujatia, aj na jeho vzdelávací program. Okrem odborných analýz vystúpení recitátorov a predstavení Národné osvetové centrum a MsKS ponúkajú pre recitátorov a pedagógov aj tvorivú interpretačnú dielňu pod názvom Náš Hviezdoslav. Koncepciu dielne a prihlášku na ňu nájdete v prílohe, prihlasovať sa treba čo najskôr.
Plagát
Pozvánka
Náš Hviezdoslav
Prihláška na dielňu


Coloriskeri luma 2018

 

Národné osvetové centrum pozýva na vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy Farebný svet - Coloriskeri luma 2018. Vyvrcholenie výtvarno-literárnej súťaže pre žiakov základných, základných umeleckých škôl, detských domovov, centier voľného času a komunitných centier, ktorá sa tento rok niesla v znamení témy Sloboda, demokracia a ľudské práva sa uskutoční 21. júna o 11.00 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
Plagát

Letný kurz zbormajstrov 2018

Pre dirigentov všetkých druhov amatérskych speváckych zborov, ktorí si chcú rozšíriť znalosti, ako aj celkový rozhľad organizuje Národné osvetové centrum v spolupráci s OZ Castellum ZELIZ, Želiezovce Letný kurz zbormajstrov. Uskutoční sa v dňoch 4. – 9. júla 2018 v Želiezovciach. Prihlášky treba posielať do 20. 6. 2018.
Viac

Slovenská kronika 2018

Národné osvetové centrum vyhlásilo už 10. ročník celoštátnej súťaže kroník a monografií miest a obcí Slovenska, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb. Cieľom súťaže s dvojročnou periodicitou je podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest. Uzávierka súťaže je 31. augusta 2018  Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 19. októbra 2018 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.
Viac

Animácia kultúrnych aktivít

Národné osvetové centrum ponúka záujemcom možnosť vzdelávania prostredníctvom dištančného akreditovaného kurzu Animácia kultúrnych aktivít. Cena vzdelávacieho programu určeného pre pracovníkov mestských kultúrnych zariadení, pracovníkov samosprávy v oblasti kultúry a pracovníkov tretieho sektora v oblasti kultúry je 50.-  €.
Viac

Analýza spokojnosti s dostupnosťou kultúry

Národné osvetové centrum pripravilo prvú publikáciu zo série Reflexie kultúry. Analýza s názvom Ako sú obyvatelia a obyvateľky Slovenska spokojní s dostupnosťou a kvalitou kultúrnych podujatí si kladie za cieľ porozumieť návštevnosti a prekážkam v návštevnosti kultúrnych podujatí a zhodnotiť spokojnosť dospelej populácie s dostupnosťou kultúry na Slovensku.

Analýza

Kultúra a hodnotové orientácie obyvateľov SR

Národné osvetové centrum zverejňuje správu z výskumu zameraného na širší spoločenský priestor, v ktorom sa vytvára a interpretuje kultúra. Kultúru však nevnímame ako jednotný systém, ale ako súbor repertoárov, ktoré tvoria symboly, príbehy, rituály, návody, z ktorých si ľudia vyberajú, keď formujú a zdôvodňujú svoje konanie. Výskum je snahou porozumieť kultúre pomocou týchto repertoárov, a preto je koncipovaný pomerne široko.
Výskumná správa

Zborník skladieb pre detské spevácke zbory

Zborník Deti, poďte si zasievaťNárodné osvetové centrum vydalo rozšírenú reedíciu zborníka Deti, poďte si zaspievať, ktorý vyšiel v roku 1998. Tak ako pri prvom vydaní, aj pri druhom je zostavovateľkou uznávaná pedagogička Mgr. Eva Zacharová. V zborníku je viac ako 100 jednohlasných a dvojhlasných skladieb od mnohých skladateľov zo Slovenska i zahraničia - napríklad Mikuláša Schneidera-Trnavského,  Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša, Ota Ferenczyho alebo Ladislava Burlasa. Snahou zostavovateľky bolo priblížiť zborník čo najviac súčasnej  generácii detí, preto je druhé vydanie obohatené o niekoľko nových skladieb mladšej generácie hudobných skladateľov, konkrétne Kamily Šimonovej, Márie Jašurdovej a Petra Jantoščiaka.
Zborník obsahuje:  
•    repertoár pre začiatočníkov (8- a 9-ročné deti),
•    repertoár začínajúceho detského zboru (9- a 10-ročné deti),
•    rozsiahly metodický materiál na nácvik uvedomelej intonácie.
Cieľom reedície  je pomôcť obnove zborového spevu na Slovensku a vzbudiť u detí záujem o túto záujmovú umeleckú činnosť. Aj preto poskytne NOC  zborník detským speváckym zborom i ďalším záujemcom zdarma. Záujemcovia uhradia len náklady spojené s doručením.
Ukážka [PDF]
Zborník si môžete objednať TU.

Chcete vedieť, čo sa aktuálne deje v ZUČ?

Národné osvetové centrum pripravuje každý mesiac prehľad aktivít, ktoré organizuje alebo sa na nich podieľa. Nenechajte si ujsť zaujímavé akcie v rôznych oblastiach umenia a záujmovej umeleckej činnosti! Ak máte záujem získať viac aktuálnych informácií o kultúrnych podujatiach na Slovensku prostredníctvom newslettera NOC, stačí kliknúť sem: objednávka.