Úvod » Aktuality » Výstavy k 70. narodeninám Národného osvetového centra

Výstavy k 70. narodeninám Národného osvetového centra

Výstavy k 70. narodeninám NOC web
Pri príležitosti 70. narodenín Národného osvetového centra je vo výstavných priestoroch sprístupnená prezentácia prierezu dlhoročných aktivít NOC.

Pri príležitosti 70. narodenín Národného osvetového centra je vo výstavných priestoroch sprístupnená prezentácia prierezu dlhoročných aktivít NOC v podobe plagátov a ukážky vizuálnej komunikácie jeho významných podujatí, výberu z retrospektívnej výstavy šesťdesiat rokov Výtvarného spektra a jeho posledného ročníka (2023), výstavy fotografií z fotografickej súťaže AMFO a odporúčaných/kurátorských tém –rodina (2021), pamäť (2022) a identita (2023), ktoré sa premiešavajú s archívnymi čiernobielymi fotografiami AMFO (1965 – 1982), a tiež prezentácie bloku amatérskych filmov (z rokov 1965, 1985, 1989) a súčasného dokumentu o histórii inštitúcie. Celková výstava, zložená z viacerých parciálnych výstav alebo výstavných častí k výročiu, je prezentovaná v Dome umenia na druhom podlaží vo výstavnom priestore, ktorý má za sebou tiež zaujímavú históriu dotvárajúcu celkový kontext expozície k 70. výročiu Národného osvetového centra.

8. 12. 2023 – 21. 12. 2023
8. 1. 2024 – 21. 2. 2024

Otváracie hodiny:
ST – PO: 13.00 – 19.00

Dom umenia, 2. poschodie
Národné osvetové centrum (NOC)
Nám. SNP 12, Bratislava

Dom umenia (pôvodne Dom výtvarného umenia a architektúry) sídli na Námestí SNP 12 v Bratislave a je unikátnou budovou, ktorá zámerne vznikla ako výstavný priestor so zázemím, ktorý architekt Miloš Chorvát v roku 1958 svojím projektom tvaru pretiahnutého šesťuholníka pričlenil k družstevným domom od Emila Belluša. Domom umenia je posledné roky označovaný najmä výstavný priestor na 2. poschodí budovy. V ostatných priestoroch momentálne sídli Kunsthalle Bratislava. Z pôvodných výstavných priestorov teda v súčasnosti Národnému osvetovému centru ostalo druhé podlažie, ktoré je unikátne svojou „účkovou“ dispozíciou vo forme ochodze. Tá je osvetlená prirodzeným denným svetlom zo stropného svetlíka prebiehajúceho pozdĺž celého priestoru. Dom umenia historicky slúžil ako miesto pre rôznorodé výstavy, konali sa aj tu reprezentatívne medzinárodné výstavy ako Bienále ilustrácií Bratislava alebo Mesiac fotografie. V roku 2014 sa priestor stal súčasťou novovzniknutej Kunsthalle, ktorá ho spravovala až do roku 2021, a potom vrátila NOC. Národne osvetové centrum tak posledné roky v Dome umenia na 2. poschodí realizuje svoje výstavy, napríklad krajské kolá súťaží AMFO, Výtvarné spektrum alebo festival Tvorba, ktoré dávajú priestor oceneným neprofesionálnym umelcom. Podobne je to i pri tohtoročnej sedemdesiatke NOC, ktorá v podobe výstavy prezentuje archív i súčasné výsledky amatérskej tvorby, historický kontext a zázemie inštitúcie.

Expozícia v Dome umenia pod názvom Výstavy k 70. narodeninám Národného osvetového centra je rozdelená na viaceré časti či jednotlivé výstavy, alebo bloky. Celkovú výstavu otvára vstupná projekcia v podobe filmu, ktorý vznikol k 70. výročiu Národného osvetového centra a zachytáva jeho históriu, súčasnosť i možné budúce smerovanie. Divákom a diváčkam dáva úvodný kontext a komentár k celej výstave a prevádza ich históriou inštitúcie a jej dlhoročnými prínosnými vzdelávacími aktivitami, podujatiami, súťažami a festivalmi, ktoré za obdobie sedemdesiatich rokov organizovala. Zastúpené sú najvýznamnejšie podujatia, ako napríklad ikonický folklórny festival Východná, ktorý NOC organizuje od roku 1956, alebo divadelný festival Scénická žatva (od roku 1976 pod garanciou NOC s týmto názvom) s medzinárodným presahom, ktorý minulý rok oslávil sté výročie a prekračuje aj samotnú históriu Národného osvetového centra. Film približuje aj najznámejšiu súťaž recitácie a umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín, ktorú NOC od roku 1958 taktiež zastrešuje, ale i časopis Javisko, ktorý od roku 1969 mapuje amatérske dianie v divadle a vzdeláva široké spektrum divadelníkov. Film je zložený z archívnych záberov, ktoré pochádzajú z vlastných zdrojov, z RTVS alebo z osobných a rodinných archívov ľudí spriaznených s Národným osvetovým centrom. Tieto zábery sa prelínajú s komentármi súčasných zamestnancov a zamestnankýň a dlhoročných spolupracovníkov a spolupracovníčok inštitúcie. Zámerom filmu umiestneného na začiatku expozície je zoznámiť divákov a diváčky s obsahom činnosti NOC, a naladiť ich na to, čo ich ďalej pri prehliadke čaká. Keďže priestor Domu umenia je pôvodne spätý najmä s prezentáciou výtvarnej tvorby, nasledujúce sekcie sa volili najmä podľa tohto kľúča.

Za úvodnou projekciou v druhej časti výstavy nasleduje výber fotografií z fotografickej súťaže AMFO, ktorá má vyše 50-ročnú tradíciu. AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Uskutočňuje sa od roku 1952, v rokoch 1973 – 2005 sa konala pod názvom AMFO a DIAFOTO. Autori a autorky rôzneho veku súťažia v kategóriách: samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály a experiment. V každom ročníku súťaže NOC vyhlasuje odporúčanú tému, ktorá nie je povinná, ale napomáha účastníkom pri smerovaní fotografického diela. AMFO nie je len súťaž, ale jednou z jej priorít je aj dlhoročná podpora a budovanie fotografickej komunity.

Vo výstavnom priestore Domu umenia vznikla inštalácia, kde sa prelínajú staršie, poväčšine čiernobiele fotografie so súčasnými, ktoré ostávajú v podobných nadčasových témach. Dominuje portrét a krajina, témy ako rodina, pamäť, identita atď. Na výstave k 70. narodeninám Národného osvetového centra sa teda prezentuje výber z posledných troch rokov 2021 – 2023 v podobe kurátorskej selekcie diel k odporúčanej téme (AMFO 2021 –rodina, kurátorka Lenka L. Lukačovičová; AMFO 2022 – pamäť, kurátorka Dominika Jackuliaková; AMFO 2023 – identita, kurátorka Zuzana Pustaiová). Tento kurátorský výber každoročne vzniká ako selekcia zo všetkých prihlásených diel daného ročníka bez ohľadu na to, do akej súťažnej skupiny diela patrili a či boli ocenené porotou. Vo výbere fotografií prezentovaných v Dome umenia sa objavujú rôznorodé ideové linky, ako sú mestská i divoká krajina, sociálne témy, portréty, figurálne kompozície a zátišia. Zastúpenie tu majú inscenované fotografie, momentky i dokumentárne zábery. Prezentované sú sólo fotografie, ktoré sú však v expozícii poprepájané vzájomnými vizuálnymi vzťahmi a asociáciami vytvárajúcimi subtílnu naratívnu linku, ktorú divák môže, ale nemusí vnímať. Do tohto asociatívneho leitmotívu sa pretavujú základné a večné princípy, ako život a smrť, nádej a beznádej, radosť i melanchólia života. Motívy, ktoré sú vlastné každej generácii tvorcov, pričom ich zábery odrážajú a zaznamenávajú špecifickosť danej doby. Expozícia AMFO teda prezentuje akýsi dokument doby v úseku niekoľkých desaťročí až po súčasnosť s cyklicky sa vracajúcimi témami. Súčasná tvorba amatérskych fotografov z posledných troch rokoch je tak premiešaná s historickým archívom fotografií ich predchodcov v podobe AMFO archívu, pričom obe skupiny tvoria vizuálne zaujímavý a kompaktný celok.

AMFO archív, teda to, čo sa nám z neho v NOC zachovalo, vznikol vďaka odkupovaniu v súťaži umiestených fotografií a zahŕňa približne obdobie rokov 1965 – 1982. Niektorí autori sa v tomto období opakovane prihlasovali do AMFO a neskôr sa etablovali ako významní fotografi, dokumentaristi, reportéri a redaktori. Ich fotografie sú zastúpené aj v databáze webumenia.sk realizovanej SNG. Na výstave v Dome umenia sú zahrnutí autori ako Ján Náhlik (1922 – 1989) a jeho fotografia Ťažká cesta (1967), Drahotín Šulla (1932 – 2022) s fotografiami Retrospektíva IV. a Slepec. Ďalej nemenej známi Eduard Pavlačka (1931 –  1971) a jeho fotografie Balónik, Pred vystúpením a Jeden z našej ulice. Zaujímavá je tiež fotografia Ivana Kozáčka (1923 – 2015), ktorá zachytáva dobovú vernisáž v Dome umenia z roku 1966. V sekcii AMFO archív sú zastúpené aj fotografie Igora Grossmanna (1924 – 2013) z jeho známeho a rozsiahleho cyklu Slovenská dedina a portrét dievčatka, pravdepodobne jeho dcéry. Spomenutí autori vo svojich snímkach vytrvalo zobrazovali poéziu všedného dňa, človeka v jeho mnohorakom výraze a prežívaní a tiež zaujímavosti jednoduchého momentu. Ich tvorba bola tematicky pomerne rôznorodá, ale zároveň odlíšiteľná svojím špecifickým rukopisom. Na výstave sú zastúpení aj mnohí ďalší autori a ich diela, ktoré sa však nepodarilo identifikovať, no tým, že sa ocitli na výstave, neupadli do úplného zabudnutia. Tieto fotografie zobrazujú témy ako krajina, portrét, mestské scenérie alebo život v meste, šport a pohyb, práca a stroje.

Na časť výstavy prezentujúcu fotografické výstupy z AMFO nadväzuje ďalšia výtvarná súťaž organizovaná NOC – Výtvarné spektrum. Výtvarné spektrum (predtým Výtvarná Dubnica) je súťaž amatérskeho umenia, ktorá zahŕňa rôzne médiá a kategórie: maľba, kresba a grafika, priestorová tvorba, insitná tvorba, digitálna tvorba a experiment. Je to súťaž pre všetky vekové kategórie, ktorá tento rok oslávila svoju šesťdesiatku. Je organizovaná NOC od roku 1963. Na výstave v Dome umenia je prezentovaný výber z archívu  –toho, čo sa za posledných šesťdesiat rokov podarilo uchovať a zdigitalizovať. V inštalácii sú nechronologicky radené diela známych i neznámych autorov, zastúpenie tu majú rôzne žánre, ako portrét, figurálna kompozícia, krajina, mestské scenérie a ruch, imaginatívne svety, zátišia atď. Medzi vyobrazeniami sa nachádzajú klasické maľby, kresby, grafiky, priestorové a textilné objekty. Pás vytvára akoby nejakú sínusoidu (vzostupov a pádov) končiacu sa najnovšími dielami, ktoré boli v rámci Výtvarného spektra prezentované a ocenené tento rok. Archívny pás je na jednom mieste preťatý dvoma priestorovými realizáciami v podobe plstených objektov, ktoré zastupujú priestorovú tvorbu a zároveň patria k tomu najlepšiemu, čo bolo možné v rámci roka 2023 na Výtvarnom spektre vidieť. Výber z Výtvarného spektra má charakter inštalácie s fotografiami pôvodných prác preto, lebo mnohé z nich už v inej podobe ani neexistujú, alebo sú v osobnom archíve autorov a z pozície dneška sa dajú len  ťažko vypožičať vo fyzickej forme.

Súťaže a výstavy Výtvarného spektra od svojich začiatkov zjednocovali neprofesionálnych výtvarníkov. Previedli neprofesionálnych umelcov cez dlhé obdobie poznačené socialistickým režimom a jeho tendenčnými znakmi a propagandou. Neskôr ich sprevádzali počas spoločenského uvoľnenia v šesťdesiatych rokoch cez normalizáciu až po revolúciu a hľadanie nových smerov. Súťaže a výstavy Výtvarného spektra tu boli tiež v období snáh o sebaurčenie v „turbokapitalizme“ neistých deväťdesiatych rokov. Tie nás doviedli do nového tisícročia, kde si Výtvarné spektrum hľadá svoje miesto a relevanciu v dynamickom, nestálom a premenlivom dnešku. Inštalácia v Dome umenia vyobrazuje segment z šesťdesiatich rokov prácneho metodického usmerňovania rôznych filozofických princípov a „spoločenských nálad“. Vyberá z obrovského množstva diel, používajúc súčasný kľúč odporúčaných tém, ako sú krajina a portrét, na dejinný výsek, ktorý nám ponúka pohľad na to, ako sa tieto témy vyvíjali v priebehu viac než polstoročia. Priestorová inštalácia umiestnená v rôznych výškach konfrontuje výtvarné prístupy v koláži/mozaike, pričom vyberá jednotlivé diela a necháva návštevníkov a návštevníčky asociatívne vnímať vývoj kompozície, techniky či témy sledované dobovými autormi. Od sovietskeho konštruktivizmu a „budovania lepších zajtrajškov“ cez snové „brunovského prostredia“ k rutinným záberom každodenného života až po momenty raného a neskoršieho kapitalizmu i našu súčasnosť.

Za časťou výstavy venovanej Výtvarnému spektru nasleduje výber približne 70 plagátov z podujatí, festivalov, súťaží alebo výstav, ktoré boli za sedemdesiat rokov pôsobenia Národného osvetového centra organizované. Zastúpené sú festivaly s dlhoročnou tradíciou, ako je Východná alebo Scénická žatva, rôzne súťaže typu Hviezdoslavov Kubín, AMFO alebo Výtvarné spektrum (predtým Výtvarná Dubnica), Cineama a i ďalšie plagáty pokrývajúce žánre divadla, literatúry, hudby, spevu, tanca, výtvarného umenia a filmu. Historicky staršie plagáty sú kombinované s neskoršími, i tohtoročnými, s najaktuálnejším grafickým dizajnom.

Záver výstavy a jej posledná sekcia je venovaná amatérskemu filmu, ktorý dlhoročne zastrešuje NOC v podobe súťaží a vzdelávania v oblasti audiovizuálneho umenia. Na výstave sa prezentuje pásmo amatérskych filmov ako výber z projektu Osmičkári, ktorý je dlhodobým projektom Národného osvetového centra pozostávajúcim z mapovania a digitalizovania starých 8 mm filmov, čím vzniká širšia databáza dobového filmu. V rámci výstavy v Dome umenia sa prezentujú štyri filmy z rôznych časových období – jeden z roku 1965, dva z roku 1985 a jeden z roku 1989. Krátke filmy sú rôznych žánrov, pričom majú stále aktuálny edukačný, humorný, ironický i kritický rozmer.

V budúcnosti čaká Národné osvetové centrum aj samotný priestor Domu umenia výzva, ako vo svojich aktivitách pokračovať i naďalej a stále prinášať možnosti realizácie neprofesionálnym umelcom a umelkyniam. Rovnako zachovať kontinuitu úlohy vzdelávať a predstavovať hodnotné expozície širokému spektru divákov a diváčok. Napríklad aj prostredníctvom podporovania výstavnej činnosti neprofesionálneho, ale i profesionálneho umenia s novou vizuálnou identitou a uceleným výstavným programom. NOC ako „nositeľka osvety“ a „nositeľka svetla“ (ako sa k nej v sprievodnom filme vyjadrila jedna naša dlhoročná osvetárka) na výstave prezentuje len malý fragment snahy a výsledkov za sedemdesiat rokov. Tieto fragmenty však majú svoju relevanciu a hádam tu v nejakej podobe ostanú i pre nové generácie, ktoré na ne nadviažu aktuálnou a pre to obdobie špecifickou tvorbou. Pretože umenie, či už profesionálne, alebo neprofesionálne, by malo mať v každom období svoju slobodu a pevné miesto, lebo obohacuje život nielen jednotlivca, ale i celej spoločnosti a zároveň je jej priamym obrazom/odrazom.

Výstavy k 70. narodeninám NOC A4 plagát

Koncepcia výstavy: Lena Adamčáková, Marianna Brinzová, Eduard Klena
Architektúra výstavy a tlač: Jakub Tóth
Vizuál: Jaroslav Dvorský
Spolupracovali: Tatiana Šišková, Lucia Ditmarová, Pavel Smejkal, Peter Zákuťanský a ďalší

Výstavy k 70. narodeninám Národného osvetového centra vznikli s podporou Ministerstva kultúry SR.

Tento článok bol zverejnený 12. 12. 2023 a naposledy aktualizovaný 25. 1. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.