2018

Publikácie

Kultúra v štyroch dejstvách

Výskum v službách kultúry (Pamätnica k 50. výročiu vzniku Výskumného ústavu kultúry)

Výskumné správy

Kultúra a hodnotové orientácie obyvateľov Slovenskej republiky – Výskumná správa

Riešiteľky: Marianna Mrva, Zuzana Révészová, Michaela Šedovič
Výskum sa zameriava na širší spoločenský priestor, v ktorom sa vytvára a interpretuje kultúra. Kultúru však nevnímame ako jednotný systém, ale ako súbor repertoárov, ktoré tvoria symboly, príbehy, rituály, návody, z ktorých si ľudia vyberajú, keď formujú a zdôvodňujú svoje konanie. Výskum je snahou porozumieť kultúre pomocou týchto repertoárov, a preto je koncipovaný pomerne široko – zameriava sa na vnímanie kultúry a v rámci neho na kultúrnu participáciu, kultúrnu identitu, vzťah k iným kultúram a kolektívnu pamäť, ďalej na sociálny kapitál a na voľný čas. Kľúčovú úlohu však vo výskume hrajú hodnoty a snaha poukázať na ich vzťah k ostatným skúmaným javom.

Infohárky

Sme všetci spokojní s možnosťami kultúrneho vyžitia?

Analýzy

Sú múzeá na Slovensku efektívne? Analýza technickej efektívnosti múzeí na Slovensku v roku 2015

Ako sú obyvatelia a obyvateľky Slovenska spokojní s dostupnosťou a kvalitou kultúrnych podujatí?

Výstupy sympózia Kultúrna politika – dáta a hodnota

Brožúra Kultúrna politika – dáta a hodnota (zobrazenie pre PC)
Brožúra Kultúrna politika – dáta a hodnota (zobrazenie pre mobilné zariadenia)

Štatistické zisťovanie

Záverečná správa zo štátneho štatistického zisťovania 2017 (pdf)

Výsledky štátneho štatistického zisťovania za rok 2017 na stránke MK SR