Úvod » Súťaže a neprofesionálne umenie » Financovanie celoštátnych postupových súťaží vyhlasovaných NOC pre rok 2023

Financovanie celoštátnych postupových súťaží vyhlasovaných NOC pre rok 2023

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Národného osvetového centra o rozšírení účelov použitia finančných prostriedkov pridelených na celoštátne postupové súťaže

V súvislosti prípravou a realizáciou jednotlivých kôl postupových súťaží a prehliadok vyhlasovaných Národným osvetovým centrom z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vydal riaditeľ NOC rozhodnutie o možnosti rozšírenia účelov na použitie finančných prostriedkov na jednotlivé kolá súťaží.

Túto možnosť majú organizátori, ktorých podujatie sa konalo do 14 dní od zverejnenia rozhodnutia generálneho riaditeľa o pridelení finančných prostriedkov, t. j. do 14. marca 2023 (vrátane).

O rozšírenie účelov použitia finančných prostriedkov je potrebné požiadať vyplnením formulára Žiadosť o rozšírenie účelov na použitie finančných prostriedkov na jednotlivé kolá postupových súťaží vyhlasovaných Národným osvetovým centrom a jeho odoslaním na adresu  nocka@nocka.sk.

Po doručení žiadosti prebehne v Národnom osvetovom centre schvaľovací proces a následne sa uzatvorí dodatok k zmluve o spolupráci, ktorá je uzatvorená medzi prijímateľom/organizátorom a Národným osvetovým centrom.

Rozhodnutie generálneho riaditeľa Národného osvetového centra v rámci financovania celoštátnych postupových súťaží

Generálny riaditeľ NOC alokoval v novembri 2022 finančné prostriedky vo výške 950 000 € na celoštátne postupové súťaže, ktorých vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum. Vo februári 2023 zasadali odborné hodnotiace komisie pre jednotlivé oblasti, ktorých výsledkom bolo odporúčanie pridelenia finančných prostriedkov. Na základe odporúčania generálny riaditeľ NOC zvýšil celkovú alokáciu z 950 000 € na 966 731,58 €.

Pridelenie finančných prostriedkov na jednotlivé kolá postupových súťaží:

1. Dôležité dokumenty

Logá na stiahnutie

2. Termíny

Termín predkladania žiadostí: 15. 11. – 15. 12. 2022.

Termín administratívnej kontroly žiadostí: 16. 12. 2022 – 31. 1. 2023.

Termín hodnotenia žiadostí: 1. 2. – 26. 2. 2023.

Tvorba zmlúv a distribúcia financií: 27. 2. – 20. 3. 2023.

3. Financie

Finančné prostriedky určené na distribúciu do regiónov sú na rok 2023 vo výške 950 000 €, ktoré budú alokované do jednotlivých umeleckých oblastí:

 • A. FOLKLÓR A FOLKLORIZMUS – 306 444 €
 • B. DIVADLO, UMELECKÝ PREDNES A LITERATÚRA – 377 053 €
 • C. HUDBA A SPEV – 82 555 €
 • D. VIZUÁLNE A AUDIOVIZUÁLNE UMENIE – 183 948 €

Pre každú umeleckú oblasť bude vytvorená samostatná hodnotiaca komisia.

Spolufinancovanie projektov je nastavené na 10 %.

4. Priority na rok 2023

50. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2023

60. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023

5. Žiadosti

NOC vyhlási súťaže a zverejní propozície súťaží na www.nocka.sk/sutaze-a-neprofesionalne-umenie/propozicie-sutazi

ROS/KOS definuje jednotlivé kolá súťaží na www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/admin.

ROS/KOS doplní ku kolám ďalšie informácie k žiadosti www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/admin:

 • Informácie o kole – vyplnené pri definovaní kôl (ako doteraz).
 • Informácie o inštitúcii – predvyplnené (z predchádzajúcich žiadostí).
 • Stručný popis podujatia – NIE kopírovať propozície, ale harmonogram podujatia, návrh porotcov, vzdelávanie – návrh tém, lektorov, dĺžka vzdelávania, plán vizuálnej komunikácie, propagácie a vizuálnych a audiovizuálnych výstupov.
 • Rozpočet.

6. Hodnotenie žiadostí

Prvým krokom je administratívna kontrola a následne bude prebiehať hodnotenie žiadostí.

Žiadosti budú hodnotiť hodnotiace komisie zložené z odborných pracovníkov NOC a externých expertov (porotcov, členov poradných zborov a ďalších), ktoré vymenuje generálny riaditeľ NOC.

Hodnotenie bude prebiehať bodovým hodnotením podľa kritérií hodnotenia a na zasadnutí hodnotiacej komisie navrhnú odborníci pridelenie finančných prostriedkov.

Následne generálny riaditeľ NOC rozhodne o pridelení finančných prostriedkov jednotlivým podujatiam.

Kritériá hodnotenia žiadostí:
a. Organizačné zabezpečenie (0 – 15 bodov)
 • zloženie a kompetentnosť organizačného tímu,
 • počet účastníkov,
 • vhodnosť termínu a miesta konania,
 • priestorové a technické zabezpečenie,
 • ubytovanie, stravné a cestovné,
 • ceny pre účinkujúcich,
 • ekologické faktory realizácie,
 • inklúzia menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva.
b. Odborná stránka podujatia (0 – 15 bodov)
 • odbornosť organizačného tímu,
 • dodržiavanie propozícií,
 • kvalitná dramaturgia,
 • odborná porota,
 • dostatočný dôraz na hodnotiaci seminár,
 • úroveň vyhlásenia výsledkov,
 • sprievodný program.
c. Vzdelávacia časť podujatia (0 – 10 bodov)
 • úroveň a efektivita vzdelávacích aktivít,
 • aktuálnosť a relevantnosť tém,
 • výber lektorov,
 • adekvátnosť výstupov.
d. Vizuálna komunikácia (0 – 5 bodov)
 • príprava propagačných materiálov z vizuálnej a obsahovej stránky (pomer tlačených a online materiálov),
 • plán mediálnej komunikácie a propagácie,
 • plán vizuálnych a audiovizuálnych výstupov,
e. Rozpočet projektu (0 – 5 bodov)
 • opodstatnenosť a primeranosť jednotlivých nákladových položiek,
 • reflexia reálnych potrieb daného kola súťaže,
 • primeranosť a opodstatnenosť celého rozpočtu projektu a miery výšky spolufinancovania nad rámec povinnej spoluúčasti.

7. Distribúcia finančných prostriedkov

O rozhodnutí generálneho riaditeľa NOC o pridelení finančných prostriedkov bude NOC komunikovať na svojom webovom sídle a aj e-mailom žiadateľom.

NOC pripraví zmluvy o spolupráci a po ich podpise oboma stranami NOC rozpošle finančné prostriedky na účty žiadateľov.

8. Vyúčtovanie

Fyzicky bude potrebné dodať:

 • sumarizačnú tabuľku finančného vyúčtovania,
 • doklady,
 • propagačné materiály (celoštátne kolá).

Cez prihlasovací systém:

 • protokol o udelení cien a výsledkov.

E-mailom alebo cez úložiská:

 • hodnotiace správy porotcov,
 • audiovizuálna/vizuálna komunikácia (krajské a celoštátne kolá),
 • propagačné materiály (všetky kolá).

9. Hodnotenie podujatí

NOC bude vyhodnocovať jednotlivé podujatia na základe kvantitatívneho aj kvalitatívneho prieskumu.

Kvantitatívny prieskum bude prebiehať rozposlaním dotazníkov spätnej väzby jednotlivým aktérom – porotcom, organizátorom, účastníkom. Dotazník bude vypĺňať aj sám odborný pracovník NOC.

Hodnotiť sa bude 20 kritérií – organizačné zabezpečenie, obsahové zabezpečenie, účastníci, termín súťaže, miesto konania súťažnej časti, technické vybavenie priestorov, komfort pre účastníkov, ubytovacie zariadenie, doprava, strava/občerstvenie, odborná porota, vyhlásenie výsledkov, vzdelávacia časť, ďalší sprievodný program, ceny pre súťažiacich, kvalita propagačných materiálov, mediálna komunikácia a propagácia, vizuálne a audiovizuálne výstupy, archivácia jednotlivých ročníkov, ekologické faktory realizácie.

Dotazníky sa vyhodnotia a výsledné hodnotenie jednotlivých kôl súťaží bude v percentách. Finálna hodnotiaca správa bude zverejnená na webovom sídle NOC do konca marca nasledujúceho roka. Správa bude základom rokovania medzi NOC a MK SR k téme hospodárnosti a efektívnosti vynaloženia verejných prostriedkov. V nasledujúcom roku môže NOC na základe týchto výsledkov prehodnocovať prideľovanie finančných prostriedkov jednotlivým subjektom.

Kontrola kvality jednotlivých podujatí bude prebiehať kvalitatívnym prieskumom už počas ich realizácie. Odborní pracovníci NOC sa osobne zúčastnia na každej celoštátnej a krajskej súťaži (ak sa nebudú prekrývať), a na čo najväčšom množstve regionálnych a nižších súťažných kôl. Okrem odborných pracovníkov NOC budú osobne kontrolovať kvalitu aj ďalší odborníci – členovia odbornej hodnotiacej komisie projektov, členovia poradných zborov, porotcovia, lektori. Títo už dnes odovzdávajú NOC hodnotiace správy, ktoré nám dávajú komplexný obraz o umeleckej a organizačnej úrovni daného kola súťaže.

10. Najčastejšie otázky

Aké je spolufinancovanie jednotlivých podujatí?

Spolufinancovanie na rok 2023 je nastavené na 10%.

Môžeme regionálne kolo súťaže uskutočniť už na jeseň, ako sme zvykli?

Nie, všetky kolá súťaží musia byť zrealizované v danom kalendárnom roku, na ktorý sa súťaž vyhlasuje. Finančné prostriedky sú viazané na daný kalendárny rok.

Môžeme žiadať o financie aj na podujatia, ktorých realizácia sa plánuje v januári a vo februári? Aj keď sa financie budú distribuovať až koncom februára?

Áno, NOC bude refundovať podujatia, ktoré sa uskutočnili začiatkom daného kalendárneho roka.

Keď spájame viaceré kolá súťaží do jedného podujatia, ako máme požiadať o financie? Na každé kolo zvlášť?

Nie, v systéme prihlasovania si vytvoríte všetky kolá a o financie požiadate len cez jedno z nich. V danom formulári označíte, že žiadate o financie na viaceré kolá a zo zoznamu kôl vyberiete tie, ktorých sa to týka.

Môžeme si pýtať financie aj na ceny pre víťazov?

Áno, samozrejme, môžete žiadať financie aj na ceny pre víťazov. Nie sme dotačná schéma, NOC dáva príspevky na súťaže, takže nemáme takéto obmedzenia, čo sa týka účelov.

Aké sú požiadavky na propagáciu NOC? Rovnaké ako pri Fonde na podporu umenia?

Podrobné požiadavky na propagáciu sú uvedené v dokumente Povinnosti organizátorov pri propagácii jednotlivých kôl súťaží. Základný rozdiel oproti FPU je, že NOC požaduje čistotu prostredia, kde umelci prezentujú svoje diela. NOC odmieta umiestnenie bannerov/rollupov a iných reklamných predmetov na/pri/pod pódiom/vo výstavnej sieni, kde sa konajú umelecké vystúpenia/výstavy.

Zmluva medzi NOC a prijímateľom finančných prostriedkov bude jedna, alebo bude zmluva na každé podujatie zvlášť?

Zmluva o spolupráci a kompenzácii nákladov bude len jedna, pričom prílohou budú všetky podujatia, na ktoré boli prijímateľovi pridelené finančné prostriedky od NOC.

Povinné spolufinancovanie podujatí 10% je z celkovej žiadanej sumy, alebo z pridelenej sumy?

Minimálne spolufinancovanie treba počítať z pridelenej sumy. Ak sme napr. získali na podujatie 1000 eur, tak spolufinancovanie má byť minimálne 100 eur. Celková suma podujatia teda musí byť minimálne 1100 eur.

Povinné spolufinancovanie je potrebné dodržiavať pri každom podujatí zvlášť, alebo stačí v rámci celkovej sumy?

Národné osvetové centrum bude pri vyúčtovaní kontrolovať, či sedí minimálne spolufinancovanie 10% v rámci celkovej sumy uvedenej v zmluve, nie na každé podujatie zvlášť.

Je možné spolufinancovanie použiť aj na účely, ktoré nie sú uvedené v tabuľke rozhodnutia generálneho riaditeľa NOC o pridelení finančných prostriedkov?

Áno, samozrejme, vlastné zdroje je možné použiť na akýkoľvek účel.

V prípade, že nevyčerpáme všetky prostriedky na podujatie, je možné tieto prostriedky presunúť na iné podujatia, na ktoré sme tiež získali finančné prostriedky od NOC a budú súčasťou tej istej zmluvy?

Nevyčerpané finančné prostriedky je možné použiť len na podujatia, ktoré sú vyšším kolom tej istej postupovej súťaže.

Čo ak nevyčerpáme všetky pridelené prostriedky? Môžeme si financie presúvať na iné podujatia?

Financie si môžete presúvať len na vyššie kolá tej istej súťaže, musíte však byť ich organizátorom. V prípade Hviezdoslavovho Kubína samozrejme aj naprieč kategóriami.

11. Kontakt

V prípade otázok nás kontaktujte na:
sutaze@nocka.sk
02 / 204 71 204

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 10. 11. 2022 a naposledy aktualizované 13. 10. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.