Vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 24. 11. 2021 Stratégiu celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030. Cieľom stratégie je zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života, „od kolísky po hrob“, v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote.

Ako na Národnom okrúhlom stole k vzdelávaniu dospelých uviedla Monika Korkošová, riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania: „Kľúčové námety opatrení v Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 sú navrhnuté v troch tematických oblastiach. Prvá je oblasť kvalifikácií, druhá je zameraná na okruh základných zručností a občianskeho vzdelávania a tretia časť stratégie rieši nadrezortný charakter celoživotného vzdelávania a poradenstva a motiváciu občanov na celoživotné vzdelávanie. Stratégia celkovo obsahuje 51 opatrení rozdelených do 13 tematických okruhov. Jednotlivé ciele stratégie a príslušné opatrenia budú po prijatí dokumentu vládou SR podrobne rozpracované do akčných plánov.”

Na zabezpečenie nadrezortnej koordinácie celoživotného vzdelávania v zmysle odporúčaní OECD pre Slovenskú republiku formulovaných v Národnej stratégii zručností (2020) sa navrhuje rozšírenie kompetencií súčasnej Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu a jej transformácia na Radu vlády SR pre celoživotné vzdelávanie so zapojením všetkých relevantných aktérov.

Stratégia CZVaP