Úvod » Vzdelávanie » Profesijné vzdelávanie » Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva 2021 – 2030

Stratégia celoživotného vzdelávania a poradenstva 2021 – 2030

NOC: Radosť z tvorivosti
Vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 24. 11. 2021 Stratégiu celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030.

Vláda SR schválila na svojom rokovaní dňa 24. 11. 2021 Stratégiu celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030. Cieľom stratégie je zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života, „od kolísky po hrob“, v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote.

Ako na Národnom okrúhlom stole k vzdelávaniu dospelých uviedla Monika Korkošová, riaditeľka odboru celoživotného vzdelávania: „Kľúčové námety opatrení v Stratégii celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 sú navrhnuté v troch tematických oblastiach. Prvá je oblasť kvalifikácií, druhá je zameraná na okruh základných zručností a občianskeho vzdelávania a tretia časť stratégie rieši nadrezortný charakter celoživotného vzdelávania a poradenstva a motiváciu občanov na celoživotné vzdelávanie. Stratégia celkovo obsahuje 51 opatrení rozdelených do 13 tematických okruhov. Jednotlivé ciele stratégie a príslušné opatrenia budú po prijatí dokumentu vládou SR podrobne rozpracované do akčných plánov.”

Na zabezpečenie nadrezortnej koordinácie celoživotného vzdelávania v zmysle odporúčaní OECD pre Slovenskú republiku formulovaných v Národnej stratégii zručností (2020) sa navrhuje rozšírenie kompetencií súčasnej Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu a jej transformácia na Radu vlády SR pre celoživotné vzdelávanie so zapojením všetkých relevantných aktérov.

Stratégia CZVaP

Tento článok bol zverejnený 10. 12. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.