Druhý zo série workshopov na aktuálne témy sociálnej prevencie sa online formou uskutočnil 29. októbra 2020 a bol zameraný na rizikové správanie mládeže – drogové a behaviorálne závislosti.

Určený bol pre profesionálov (pedagógov, psychológov, sociálnych pracovníkov, terapeutov či iných odborných pracovníkov pracujúcich priamo s deťmi a mládežou), keďže bol zameraný na aplikáciu konkrétnych foriem práce v primárnej prevencii látkových a nelátkových závislostí. Zúčastnilo sa na ňom 24 účastníkov.

Lektorkami podujatia boli dlhoročné odborníčky v danej oblasti – PhDr. Barbora Kuchárová, PhD., MBA, MPH, a doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD.