Úvod » Aktuality » Lúčime sa s doc. Annou Fischerovou

Lúčime sa s doc. Annou Fischerovou

Anna Fischerová
Doc. PhDr. Anna Fischerová, CSc. (*17. 8. 1939 Piešťany – †19. 4. 2021 Bratislava), vysokoškolská pedagogička, estetička, kulturologička, prekladateľka
Anna Fischerová
Anna Fischerová

Doc. PhDr. Anna Fischerová, CSc.
*17. 8. 1939 Piešťany – †19. 4. 2021 Bratislava
Vysokoškolská pedagogička, estetička, kulturologička, prekladateľka

Anna Fischerová, rod. Šebestová, absolvovala štúdium slovenčiny a ruštiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1956 – 1961), počas štúdia absolvovala študijný pobyt na Karlovej univerzite v Prahe u prof. Mukařovského (1959 – 1960). Po skončení štúdií absolvovala študijný pobyt (1961 – 1963) a internú ašpirantúru (1964 – 1967) v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave (dizertačná práca: Slovenská lyrizovaná próza, 1968), kde potom pôsobila ako vedecká asistentka (1967 – 1970). Od roku 1970 bola jej profesionálna dráha vysokoškolskej pedagogičky spätá s FiF UK v Bratislave, kde pôsobila ako odborná asistentka na Katedre estetiky a estetickej výchovy, potom na Katedre estetiky a vied o umení (1975 – 1987, od roku 1985 vedúca oddelenia teórie kultúry na tejto katedre), v roku 1987 sa habilitovala a pôsobila ako docentka na Katedre estetiky, v rokoch 1995 – 2002 ako docentka na Katedre kulturológie FiF UK. V roku 1998 iniciovala vydávanie katedrového periodika Acta culturologica a bola jeho vedeckou redaktorkou (1998 – 2004). Po odchode do dôchodku zostala s katedrou spätá ako školiteľka a oponentka diplomových a doktorandských prác, participovala na výučbe a v roku 2007 sa stala predsedníčkou Kulturologického združenia pri Katedre kulturológie FiF UK.

Zastávala funkcie v Akademickom senáte FiF UK, bola členkou Vedeckej rady FiF UK (1997 – 2008). Pracovala v rôznych komisiách a poradných orgánoch rezortov školstva a kultúry. Venovala sa literárnovednému výskumu v oblasti dejín slovenskej literatúry a kultúry, dejinám estetického myslenia, problematike estetiky, estetickej a umeleckej výchovy a kulturológie. Je autorkou vedeckých štúdií, študijných materiálov a príspevkov, ktoré publikovala v odborných časopisoch a zborníkoch (Acta culturologica). Samostatne vydala: personálnu bibliografiu Margita Figuli (1970), Formovanie estetického a etického profilu mladej generácie (1983), Antológiu z dejín estetickej výchovy (1987), Kulturologický koncept dejín národnej kultúry (1998), Kulturologické koncepcie a koncepty na Slovensku v 20. storočí (2004), memoárovú esej Paleta Edity Ambrušovej (2006); v spoluautorstve: Estetika a estetická výchova (s T. Kuklinkovou  a M. Zágoršekovou, 1980), Estetické minimum (s kolektívom, 1989). Preložila a slovenskými reáliami doplnila knižku D. Šindelářa Krása v nás a okolo nás (1988). Prekladala práce o dejinách estetiky z ruštiny.

Bola členkou Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry. Významnou sférou jej aktivít bola editorská a zostavovateľská činnosť: Bohém hľadá vlasť (Štefan Bednár, 4 diely, 1984), Proglas (2004), Medzi prekladom, vedou a poéziou Viery Dubcovej (2008), Margita Figuli (2009). Bola nositeľkou ocenení UK a FiF UK: bronzová medaila UK (1989), zlatá medaila FiF UK (1989, 2014), medaila k 90. výročiu FiF UK (2011). Bola účastníčkou medzinárodných kongresov: Lahti (1996), Ľubľana (1998), Pamplona (1998), Jyväskyla (1999). Od roku 1998 bola riadnou členkou Akadémie humanitných vied v Sankt Peterburgu. Spolupracovala s Univerzitou T. Ševčenka v Kyjeve, s Maďarskou akadémiou vied v Debrecíne, Jagelovskou univerzitou v Krakove a Univerzitou Karlovou v Prahe.

Doc. Fischerová bola dlhoročnou spolupracovníčkou Národného osvetového centra, konzultantkou pre oblasť záujmovej umeleckej činnosti a vzdelávania (viedla aj poradný zbor pre estetickú a mimoškolskú výchovu), autorsky participovala na edičných tituloch vydávaných NOC.

 

Česť jej pamiatke!

Tento článok bol zverejnený 20. 4. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.