Anna Fischerová
Anna Fischerová

Doc. PhDr. Anna Fischerová, CSc.
*17. 8. 1939 Piešťany – †19. 4. 2021 Bratislava
Vysokoškolská pedagogička, estetička, kulturologička, prekladateľka

Anna Fischerová, rod. Šebestová, absolvovala štúdium slovenčiny a ruštiny na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1956 – 1961), počas štúdia absolvovala študijný pobyt na Karlovej univerzite v Prahe u prof. Mukařovského (1959 – 1960). Po skončení štúdií absolvovala študijný pobyt (1961 – 1963) a internú ašpirantúru (1964 – 1967) v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave (dizertačná práca: Slovenská lyrizovaná próza, 1968), kde potom pôsobila ako vedecká asistentka (1967 – 1970). Od roku 1970 bola jej profesionálna dráha vysokoškolskej pedagogičky spätá s FiF UK v Bratislave, kde pôsobila ako odborná asistentka na Katedre estetiky a estetickej výchovy, potom na Katedre estetiky a vied o umení (1975 – 1987, od roku 1985 vedúca oddelenia teórie kultúry na tejto katedre), v roku 1987 sa habilitovala a pôsobila ako docentka na Katedre estetiky, v rokoch 1995 – 2002 ako docentka na Katedre kulturológie FiF UK. V roku 1998 iniciovala vydávanie katedrového periodika Acta culturologica a bola jeho vedeckou redaktorkou (1998 – 2004). Po odchode do dôchodku zostala s katedrou spätá ako školiteľka a oponentka diplomových a doktorandských prác, participovala na výučbe a v roku 2007 sa stala predsedníčkou Kulturologického združenia pri Katedre kulturológie FiF UK.

Zastávala funkcie v Akademickom senáte FiF UK, bola členkou Vedeckej rady FiF UK (1997 – 2008). Pracovala v rôznych komisiách a poradných orgánoch rezortov školstva a kultúry. Venovala sa literárnovednému výskumu v oblasti dejín slovenskej literatúry a kultúry, dejinám estetického myslenia, problematike estetiky, estetickej a umeleckej výchovy a kulturológie. Je autorkou vedeckých štúdií, študijných materiálov a príspevkov, ktoré publikovala v odborných časopisoch a zborníkoch (Acta culturologica). Samostatne vydala: personálnu bibliografiu Margita Figuli (1970), Formovanie estetického a etického profilu mladej generácie (1983), Antológiu z dejín estetickej výchovy (1987), Kulturologický koncept dejín národnej kultúry (1998), Kulturologické koncepcie a koncepty na Slovensku v 20. storočí (2004), memoárovú esej Paleta Edity Ambrušovej (2006); v spoluautorstve: Estetika a estetická výchova (s T. Kuklinkovou  a M. Zágoršekovou, 1980), Estetické minimum (s kolektívom, 1989). Preložila a slovenskými reáliami doplnila knižku D. Šindelářa Krása v nás a okolo nás (1988). Prekladala práce o dejinách estetiky z ruštiny.

Bola členkou Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry. Významnou sférou jej aktivít bola editorská a zostavovateľská činnosť: Bohém hľadá vlasť (Štefan Bednár, 4 diely, 1984), Proglas (2004), Medzi prekladom, vedou a poéziou Viery Dubcovej (2008), Margita Figuli (2009). Bola nositeľkou ocenení UK a FiF UK: bronzová medaila UK (1989), zlatá medaila FiF UK (1989, 2014), medaila k 90. výročiu FiF UK (2011). Bola účastníčkou medzinárodných kongresov: Lahti (1996), Ľubľana (1998), Pamplona (1998), Jyväskyla (1999). Od roku 1998 bola riadnou členkou Akadémie humanitných vied v Sankt Peterburgu. Spolupracovala s Univerzitou T. Ševčenka v Kyjeve, s Maďarskou akadémiou vied v Debrecíne, Jagelovskou univerzitou v Krakove a Univerzitou Karlovou v Prahe.

Doc. Fischerová bola dlhoročnou spolupracovníčkou Národného osvetového centra, konzultantkou pre oblasť záujmovej umeleckej činnosti a vzdelávania (viedla aj poradný zbor pre estetickú a mimoškolskú výchovu), autorsky participovala na edičných tituloch vydávaných NOC.

 

Česť jej pamiatke!