Úvod » O nás » Festival Scénická žatva » HISTÓRIA SCÉNICKEJ ŽATVY

HISTÓRIA SCÉNICKEJ ŽATVY

Každoročná martinská Scénická žatva je ojedinelým fenoménom v našej divadelnej kultúre hlavne pre obrovský záber pri výbere súborov vychádzajúcich z celoštátnych postupových prehliadok činoherného divadla, ako aj divadla dospelých hrajúcich pre deti, detskej dramatickej tvorivosti, divadla poézie, tanečného divadla a umeleckého prednesu.

Z iniciatívy tajomníka Matice slovenskej Dr. Štefana Krčméryho bolo založené Ústredie slovenských ochotníckych divadiel (ÚSOD), ktoré už v roku 1923 zorganizovalo prvé celoslovenské divadelné preteky v Martine. Posledné preteky, ktoré nadväzovali ešte na tradíciu ÚSOD-u sa konali v júni roku 1950, už nie v Martine, ale v Banskej Bystrici. V 50. rokoch sa na základe rozhodnutia štátnej osvetovej starostlivosti, ako aj Matice slovenskej zrušil Čestný veniec víťazov, ako aj všetky kategórie a zaviedla sa len inštitúcia absolútneho víťaza. V roku 1951 bola vyhlásená súťaž ľudovej umeleckej tvorivosti a manifestačná prehliadka, ktorá sa uskutočnila v Trenčíne, do ktorej sa kuriózne zaradili iba tri divadelné súbory. Otvorene sa hlásalo, že vhodným riešením by bol návrat k systému ÚSOD-u. V roku 1953 štátne orgány rozhodli, že sa divadelné hry už nebudú prideľovať, ale ochotníci si budú môcť vybrať z 200 povolených.

Matica slovenská zorganizovala prvý ročník Martinského divadelného festivalu v roku 1967. V roku 1970 sa činoherci zlúčili s Martinským bábkarským festivalom a spoločné podujatie dostalo názov Scénická žatva, ktorý až do roku 1976 organizovala Matica slovenská.

Vznik a prvé ročníky Scénickej žatvy sa prijímali s veľkým nadšením, vzrástla kvalita inscenácií a vznikla zdravá súťaživosť, k čomu prispievali aj kvalitné rozbory inscenácií a odborné poroty, ktoré spevňovali kritériá divadelnej tvorby, a tým rástol aj záujem obecenstva. Založila sa tradícia festivalu festivalov, na ktorom sa prezentovali všetky typy a druhy amatérskeho divadla. Navyše vznikla nová a s vyššími ambíciami komponovaná školiteľská základňa, ktorá svojimi hodnoteniami a pripomienkami formovala režisérov súborov i protagonistov jednotlivých inscenácií – hercov. Scénická žatva sa stala odrazovým pódiom pre slovenských ochotníkov na divadelné európske a svetové festivaly.

Osvetový ústav v rámci spolupráce a účasti v medzinárodnej organizácii amatérskeho divadla AITA/IATA (od roku 1969) pozýval na martinský festival celý rad zahraničných pozorovateľov. Mnohí z nich boli prekvapení vysokou organizačnou úrovňou festivalu, ale aj kvalitou predvádzaných inscenácií a na tomto základe prichádzali pozvania na medzinárodné divadelné festivaly v zahraničí.

Ministerstvo kultúry poverilo v roku 1976 organizovaním Scénickej žatvy Osvetový ústav a v tomto roku po prvý raz udelilo Cenu za tvorivý čin roka.

Po roku 1982 sa začalo obdobie výrazných organizačných problémov. Ministerstvo kultúry SR ako vyhlasovateľ súťaže, totiž, zmenilo periodicitu prehliadok na dvojročnú, a tak dovtedy platné pravidlo, že víťazi z jednotlivých kategórií už v aktuálnom roku mohli postúpiť na Scénickú žatvu v Martine, organizátori nemohli uplatniť. Začalo sa obdobie improvizácie, počas ktorého sa organizátori Scénickej žatvy snažili udržať čo najvyššiu odbornú a organizačnú úroveň.

Scénická žatva je vrcholným festivalom amatérskeho divadla vo všetkých oblastiach a umeleckého prednesu. Od roku 2004 sa koná vždy v posledný augustový týždeň a jeho domovskou scénou je Slovenské komorné divadlo v Martine.

V rámci európskej siete festivalov amatérskeho divadla AITA/IATA má festival veľký kredit a je zaraďovaný medzi štyri najkvalitnejšie festivaly amatérskeho divadla v Európe, čo sa týka organizácie podujatia, ale najmä kvality prezentovaných inscenácií. Toto uznanie je dedičstvom niekoľkých generácií odborných pracovníkov a metodikov amatérskeho divadla, ktorí začali a udržiavali tradíciu postupových (viacstupňových) súťaží neprofesionálneho divadla, a to od regionálnych kôl cez krajské až po celoslovenské úrovne v oblastiach divadla dospelých, divadla mladých, divadla dospelých hrajúcich pre deti, detskej dramatickej tvorivosti, divadla poézie a aj v oblasti umeleckého prednesu.

Scénická žatva od roku 2004 neprebieha s podtitulom „festival festivalov“, pretože do jej programu neboli zaraďovaní (na základe kvality inscenácií) víťazi alebo zástupcovia zo všetkých celoslovenských festivalov organizovaných a vyhlasovaných NOC a tematických festivalov organizovaných a vyhlasovaných iným organizátorom.

Od roku 2011 programová rada definitívne zrušila účasť víťazov tzv. tematických festivalov (Festival Aničky Jurkovičovej, Divadelný Trebišov, Palárikova Raková, PAN a pod.), dôraz sa kladie na kvalitu inscenácií súborov zúčastnených na postupovom modeli, ktorého garantom je výhradne NOC.

Rok 2004 je jedným z prelomových rokov festivalu Scénická žatva, pretože práve v tomto roku sa v rámci pracovného programu festivalu obnovili školenia amatérskych divadelných tvorcov – tvorivé divadelné dielne – zamerané na rôzne oblasti tvorby, produkcie a manažmentu amatérskeho divadla. V roku 2004 išlo o presunutie letnej školy divadla, ktorá sa v minulosti realizovala ako samostatná aktivita NOC. Presunom termínu Scénickej žatvy z októbra na august sa otvorila možnosť uskutočňovať letnú školu divadla priamo na Scénickej žatve, čo sa v súčasnosti javí ako šťastné riešenie tak pre samotný festival, ako aj pre široké spektrum amatérskych divadelných tvorcov.

Festival Scénická žatva sa stále snaží udržiavať kontakt so zahraničným divadlom, a to importom zaujímavých zahraničných inscenácií do programu Scénickej žatvy (približne 3 inscenácie) a exportom inšpiratívnych inscenácií slovenských divadelných súborov na najvýznamnejšie festivaly v zahraničí.

Účasť divadelného súboru v programe Scénickej žatvy je pre daný súbor víťazstvom, ale zároveň aj možnosťou vycestovať na zahraničný festival, keďže na Scénickej žatve sa pravidelne zúčastňujú aj pozorovatelia zo zahraničia a organizátori divadelných festivalov v zahraničí.

Na Scénickej žatve sa udeľuje len jedna cena, a to Cena za tvorivý čin roka. Je to najvýznamnejšie ocenenie tvorby v amatérskom divadle na Slovensku.

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 17. 10. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.